Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2020

ΠΔ 15/2020 Κατάργηση του π.δ. 43/2019 «Κατάργηση του Στρατοδικείου, Ναυτοδικείου και Αεροδικείου Ιωαννίνων» (Α’ 76).

ΦΕΚ A 25/2020 


ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 15
Κατάργηση του π.δ. 43/2019 «Κατάργηση του
Στρατοδικείου, Ναυτοδικείου και Αεροδικείου
Ιωαννίνων» (Α’ 76).


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την περίπτωση α’ της παρ. 2 του άρθρου 168 του
Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα (ν. 2287/1995, Α’ 20).
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
3. Την αριθμ. 554/28-11-2019 εισηγητική έκθεση
του προϊσταμένου των οικονομικών υπηρεσιών του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με την οποία
από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται πρό-
σθετη επιβάρυνση σε βάρος του Π/Υ ΥΠΕΘΑ τόσο
για το τρέχον οικονομικό έτος (2019) όσο και για τα
επόμενα έτη (2020-2022) του ισχύοντος ΜΠΔΣ και
συνεπώς δεν επηρεάζονται τα ανώτατα όρια πιστώ-
σεων αυτού.
4. Την αριθμ. 12/17-1-2020 γνωμοδότηση του Συμβου-
λίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Κατάργηση του π.δ. 43/2019
Το π.δ. 43/2019 «Κατάργηση του Στρατοδικείου, Ναυ-
τοδικείου και Αεροδικείου Ιωαννίνων» (A’ 76), όπως τρο-
ποποιήθηκε με το π.δ. 87/2019 (Α’ 132), καταργείται.
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την δημοσίευσή του
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημο-
σίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2020
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ