Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020

ΠΔ 24/2020: Κατανομή οργανικών θέσεων Προέδρων Εφετών στα Εφετεία της Χώρας με μείωση των οργανικών θέσεων Εφετών.

ΦΕΚ A 47/4 Μαρτίου 2020

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 24
Κατανομή οργανικών θέσεων Προέδρων Εφετών
στα Εφετεία της Χώρας με μείωση των οργανικών
θέσεων Εφετών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 3 παρ. 2 περ. α΄, υποπερ. αα΄ του


ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και
Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών» (Α΄ 35), όπως
ισχύουν.
β) Της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 4640/2019 (Α΄ 190).
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, [άρθρο πρώτο του
π.δ. 63/2005 (Α΄ 98)].
2. Το π.δ. 83/9.7.2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπρο-
έδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Το με αριθμό 92028/23.12.2019 έγγραφο προς τον
Πρόεδρο του Αρείου Πάγου.
4. Τη με αριθμό 48/2020 γνώμη του Προέδρου του
Αρείου Πάγου, ο οποίος, για τη διατύπωσή της, έλαβε
υπόψιν του τις αιτιολογημένες προτάσεις των δικαστι-
κών λειτουργών που διευθύνουν τα Εφετεία της Χώρας,
ως εξής:
α. Τις με αριθμό 111/10.1.2020 και 111/30.1.2020 του
Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του
Εφετείου Αθηνών.
β. Τη με αριθμό 1/15.1.2020 της Προέδρου Εφετών
Αιγαίου.
γ. Την από 8.1.2020 του Διευθύνοντος το Εφετείο Ανα-
τολικής Κρήτης.
δ. Τη με αριθμό Π12/14.1.2020 της Προέδρου Εφετών
Βορείου Αιγαίου.
ε. Τη με αριθμό 40/16.1.2020 του Προέδρου Εφετών
Δυτικής Μακεδονίας.
στ. Τη με αριθμό 24/13.1.2020 του Προέδρου Εφετών
Δυτικής Στερεάς Ελλάδας.
ζ. Τη με αριθμό 10/14.1.2020 της Προέδρου Εφετών
Δωδεκανήσου.
η. Τη με αριθμό 4α/13.1.2020 του Προέδρου Εφετών
Ευβοίας.
θ. Τη με αριθμό 33/15.1.2020 της Προέδρου του Τρι-
μελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Θεσσα-
λονίκης.
ι. Τη με αριθμό 200/9.1.2020 της Διευθύνουσας το
Εφετείο Θράκης.
ια. Τη με αριθμό 4/13.1.2020 του Προέδρου Εφετών
Ιωαννίνων.
ιβ. Τη με αριθμό 12/10.1.2020 του Προέδρου Εφετών
Καλαμάτας.
ιγ. Τη με αριθμό 25/13.1.2020 του Προέδρου Εφετών
Κέρκυρας.
ιδ. Τη με αριθμό 14/17.1.2020 της Διευθύνουσας το
Εφετείο Κρήτης.
ιε. Τη με αριθμό 34/14.1.2020 της Προέδρου Εφετών
Λαμίας.
ιστ. Τη με αριθμό 111/13.1.2020 της Διευθύνουσας το
Εφετείο Λάρισας.
ιζ. Τη με αριθμό 11/14.1.2020 της Διευθύνουσας το
Εφετείο Ναυπλίου.
ιη. Τη με αριθμό 9/13.1.2020 της Διευθύνουσας το
Εφετείο Πατρών.
ιθ. Τη με αριθμό 6α/10.1.2020 του Προέδρου του Τρι-
μελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Πειραιά.
5. Το υφιστάμενο οργανικό δυναμικό των δικαστικών
λειτουργών των Εφετείων της Χώρας.
6. Το γεγονός ότι το παρόν διάταγμα δεν προκαλεί δα-
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
7. Τη με αριθμ. 40/2020 γνωμοδότηση του Συμβουλίου
της Επικρατείας, μετά από σχετική πρόταση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Προέδρων
Εφετών αυξάνεται κατά ογδόντα έξι (86), οριζομένου
του συνολικού αριθμού αυτών σε διακόσιους έναν (201),
με ισάριθμη κατάργηση των οργανικών θέσεων των
Εφετών, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε
τριακόσιους εβδομήντα τέσσερις (374). Οι θέσεις αυτές
κατανέμονται στα Εφετεία της Χώρας ως εξής:
1. Εφετείο Αθηνών: α) Αυξάνεται ο αριθμός των ορ-
γανικών θέσεων των Προέδρων Εφετών κατά εξήντα
τέσσερις (64), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυ-
τών σε εκατόν τριάντα μία (131), β) μειώνεται ο αριθμός
των οργανικών θέσεων των Εφετών κατά εξήντα έξι (66),

οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε εκατόν
ογδόντα (180).
2. Εφετείο Θεσσαλονίκης: Αυξάνεται ο αριθμός των
οργανικών θέσεων των Προέδρων Εφετών κατά δέκα
τρεις (13), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε
είκοσι εννέα (29), β) μειώνεται ο αριθμός των οργανικών
θέσεων των Εφετών κατά δέκα τρεις (13), οριζομένου
του συνολικού αριθμού αυτών σε σαράντα εννέα (49).
3. Εφετείο Λάρισας: Αυξάνεται ο αριθμός των οργα-
νικών θέσεων των Προέδρων Εφετών κατά μία (1), ορι-
ζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε τέσσερις (4).
4. Εφετείο Πατρών: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανι-
κών θέσεων των Προέδρων Εφετών κατά μία (1), οριζο-
μένου του συνολικού αριθμού αυτών σε τέσσερις (4).
5. Εφετείο Πειραιά: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανι-
κών θέσεων των Προέδρων Εφετών κατά επτά (7), ορι-
ζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δέκα πέντε
(15), β) μειώνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των
Εφετών κατά επτά (7), οριζομένου του συνολικού αριθ-
μού αυτών σε είκοσι δύο (22).
Άρθρο 2
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δη-
μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευ-
ση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2020
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ