Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου 2017

Ανακοίνωση της Επιτροπής — Εγχειρίδιο για τον τρόπο έκδοσης και εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης


(2017/C 335/01)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Κατάλογος συντομογραφιών
5

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
9

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
10

1.
Γενική επισκόπηση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης (ΕΕΣ)
10

1.1.
Πλαίσιο του ΕΕΣ
10

1.2.
Ορισμός και κύρια χαρακτηριστικά του ΕΕΣ
10

1.3.
Το έντυπο του ΕΕΣ
11

ΜΕΡΟΣ I: ΕΚΔΟΣΗ ΕΕΣ
12

2.
Απαιτήσεις για την έκδοση ΕΕΣ
12

2.1.
Πεδίο εφαρμογής του ΕΕΣ
12

2.1.1.
Άσκηση ποινικής δίωξης
12

2.1.2.
Εκτέλεση ποινής ή μέτρου ασφαλείας
12

2.1.3.
Η απαίτηση εκτελεστής δικαστικής απόφασης
13

2.2.
Ο κατάλογος των 32 αξιόποινων πράξεων για τις οποίες χωρεί παράδοση χωρίς έλεγχο του διττού αξιοποίνου
13

2.3.
Παρεπόμενα αδικήματα
14

2.4.
Αναλογικότητα
14

2.5.
Άλλα μέτρα που είναι διαθέσιμα βάσει νομικών πράξεων της Ένωσης σχετικά με τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις
15

2.5.1.
Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας (ΕΕΕ)
16

2.5.2.
Μεταφορά κρατουμένων
16

2.5.3.
Ευρωπαϊκό ένταλμα επιτήρησης
17

2.5.4.
Μεταφορά αποφάσεων αναστολής εκτέλεσης της ποινής ή απόλυσης υπό όρους και εναλλακτικών κυρώσεων
17

2.5.5.
Χρηματικές ποινές
18

2.5.6.
Διαβίβαση ποινικών δικογραφιών
18

2.6.
Κανόνας της ειδικότητας — πιθανή ποινική δίωξη για άλλες αξιόποινες πράξεις
18

3.
Διαδικασία έκδοσης ΕΕΣ
19

3.1.
Άλλες εκκρεμείς ποινικές διαδικασίες και ΕΕΣ που αφορούν το ίδιο πρόσωπο
19

3.1.1.
Στο κράτος μέλος έκδοσης του εντάλματος
19

3.1.2.
Σε άλλο κράτος μέλος
20

3.2.
Συμπλήρωση του εντύπου του ΕΕΣ
20

3.2.1.
Πληροφορίες που είναι απαραίτητες οπωσδήποτε
20

3.2.2.
Χρήσιμες συμπληρωματικές πληροφορίες οι οποίες παρέχονται από τη δικαστική αρχή έκδοσης του εντάλματος
20

3.3.
Διαβίβαση του ΕΕΣ
21

3.3.1.
Όταν δεν είναι γνωστός ο τόπος στον οποίον βρίσκεται ο καταζητούμενος
21

3.3.2.
Όταν ο τόπος στον οποίον βρίσκεται ο καταζητούμενος είναι γνωστός
22

3.3.3.
Διαβίβαση του ΕΕΣ σε κράτη μέλη που δεν χρησιμοποιούν το σύστημα SIS
22

3.4.
Μετάφραση του ΕΕΣ
22

3.5.
Μετά τη σύλληψη του καταζητουμένου: συνεργασία και επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εκτέλεσης
22

ΜΕΡΟΣ II: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΕΣ
23

4.
Διαδικασία εκτέλεσης ΕΕΣ
23

4.1.
Προθεσμίες για τη λήψη απόφασης σχετικά με την εκτέλεση του ΕΕΣ
23

4.2.
Προθεσμίες παράδοσης του καταζητουμένου (μετά την απόφαση σχετικά με την εκτέλεση του ΕΕΣ)
23

4.3.
Μετάφραση του ΕΕΣ
24

4.4.
Επικοινωνία μεταξύ των αρμόδιων δικαστικών αρχών των κρατών μελών πριν από την απόφαση για την παράδοση
24

4.4.1.
Πότε γίνεται η επικοινωνία
24

4.4.2.
Πώς πραγματοποιείται η επικοινωνία
25

4.5.
Καθήκον της δικαστικής αρχής εκτέλεσης όσον αφορά την ενημέρωση της δικαστικής αρχής έκδοσης του εντάλματος μετά τη λήψη απόφασης σχετικά με την παράδοση
26

4.5.1.
Πληροφορίες σχετικά με την απόφαση περί παράδοσης
26

4.5.2.
Πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια της κράτησης
26

4.6.
Τήρηση του καταζητουμένου υπό κράτηση στο κράτος μέλος εκτέλεσης
27

5.
Απόφαση για την παράδοση
28

5.1.
Γενική υποχρέωση εκτέλεσης των ΕΕΣ
28

5.2.
Ο κατάλογος των 32 αξιόποινων πράξεων για τις οποίες χωρεί παράδοση χωρίς έλεγχο του διττού αξιοποίνου
28

5.3.
Παρεπόμενα αδικήματα
28

5.4.
Λόγοι μη εκτέλεσης (άρνησης)
29

5.4.1.
Υποχρεωτικοί λόγοι μη εκτέλεσης
29

5.4.2.
Λόγοι προαιρετικής μη εκτέλεσης
30

5.5.
Ερημοδικία
31

5.6.
Συνεκτίμηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων από τη δικαστική αρχή εκτέλεσης
33

5.7.
Αναλογικότητα — ο ρόλος του κράτους μέλους εκτέλεσης
34

5.8.
Εγγυήσεις που παρέχονται από το κράτος μέλος έκδοσης
34

5.8.1.
Επανεξέταση ποινής ισόβιας κάθειρξης ή μέτρου ασφαλείας στερητικού της ελευθερίας εφ' όρου ζωής
35

5.8.2.
Διαμεταγωγή ημεδαπών και κατοίκων
35

5.9.
Αναβολή της παράδοσης ή προσωρινή παράδοση
35

5.9.1.
Σοβαροί ανθρωπιστικοί λόγοι
35

5.9.2.
Υπό εξέλιξη ποινική διαδικασία ή εκτέλεση στερητικής της ελευθερίας ποινής
36

5.9.3.
Προσωρινή παράδοση αντί αναβολής της παράδοσης
36

5.9.4.
Αναβολή εκτέλεσης του ΕΕΣ λόγω διαπίστωσης ύπαρξης πραγματικού κινδύνου απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης του καταζητουμένου
36

5.10.
Πολλαπλά ΕΕΣ που αφορούν το ίδιο πρόσωπο
36

5.10.1.
Λήψη απόφασης σχετικά με το ποιο ΕΕΣ πρέπει να εκτελεστεί
36

5.10.2.
«Παράλληλες διαδικασίες»
37

6.
Αφαίρεση της περιόδου κράτησης στο κράτος μέλος εκτέλεσης
37

7.
Μεταγενέστερη παράδοση
38

7.1.
Σε άλλο κράτος μέλος
38

7.2.
Σε τρίτο κράτος
39

8.
Υποχρεώσεις έναντι τρίτων χωρών
39

8.1.
Ταυτόχρονα ΕΕΣ και αιτήσεις έκδοσης που αφορούν το ίδιο πρόσωπο
39

8.1.1.
Αιτήσεις από τρίτα κράτη
39

8.1.2.
Αιτήσεις από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ)
40

8.2.
Προγενέστερη έκδοση από τρίτο κράτος και ο κανόνας της ειδικότητας
40

9.
Διέλευση
40

9.1.
Διέλευση μέσω άλλου κράτους μέλους
40

9.2.
Υπήκοοι και κάτοικοι του κράτους μέλους διέλευσης
41

9.3.
Έκδοση από τρίτη χώρα σε κράτος μέλος
41

10.
Μη εκτελεσθέντα ΕΕΣ
41

10.1.
Διασφάλιση της μη εκ νέου σύλληψης του προσώπου στο ίδιο κράτος μέλος
41

10.2.
Κοινοποίηση στο κράτος μέλος έκδοσης του εντάλματος
41

10.3.
Εξέταση της ανάγκης διατήρησης ή μη του ΕΕΣ από τις δικαστικές αρχές έκδοσης του εντάλματος
41

10.4.
Επανεξέταση των ΕΕΣ που παραμένουν επί μακρόν στο SIS
41

11.
Δικονομικά δικαιώματα του καταζητουμένου
42

11.1.
Δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση
42

11.2.
Δικαίωμα ενημέρωσης
42

11.3.
Δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο
43

11.4.
Δικαίωμα ενημέρωσης τρίτου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας
43

11.5.
Δικαίωμα επικοινωνίας με τρίτα πρόσωπα
43

11.6.
Δικαίωμα επικοινωνίας με τις προξενικές αρχές
43

11.7.
Ειδικά δικαιώματα για παιδιά
44

11.8.
Δικαίωμα σε δικαστική αρωγή
44

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I —
Απόφαση-πλαίσιο για το ΕΕΣ, ανεπίσημη ενοποιημένη έκδοση
45

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II —
ΕΝΤΥΠΟ ΕΕΣ, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα της απόφασης-πλαισίου για το ΕΕΣ
60

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III —
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΕΣ
65

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV —
ΓΛΩΣΣΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΕΣ
74

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V —
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΕΣ
76

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI —
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ NE BIS IN IDEM
77

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII —
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΕΣ
80

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII —
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΤΙΜΩΡΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΙΝΗ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ-ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΕΣ, ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΕΣ
82

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX —
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΕΕΣ
83


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"