Τρίτη, 1 Αυγούστου 2017

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΦΕΚ Γ 748/2017)

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Με το από 12.07.2017 Προεδρικό Διάταγμα, που εκ-
δόθηκε μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και σύμφωνα
με τις διατάξεις: 1) του άρθρου 88 παρ. 5 του Συντάγμα-
τος, 2) του άρθρου 59 του ν.1756/1988 (ΦΕΚ 35 Α΄) «Κώ-
δικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάσταση Δικαστι-
κών Λειτουργών», 3) του άρθρου 24 του ν. 1558/1985
(ΦΕΚ 137 Α΄) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως
ισχύουν και του π.δ/τος 125/ 05.11.2016 (ΦΕΚ 210 Α΄)
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών», αποχωρεί από την Υπηρεσία, από 1ης Ιουλίου
2017, ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου Μιχαήλ Ζυμής του Γεωργίου, λόγω συμπλη-
ρώσεως του εξηκοστού εβδόμου έτους της ηλικίας του.
Ο ανωτέρω διατηρεί τιμητικά τον τίτλο της θέσης που
κατείχε.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1074841822/14.07.2017).
Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"