Τρίτη, 1 Αυγούστου 2017

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΦΕΚ Γ 749/2017 )

ΦΕΚ Γ 749/2017 

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Με προεδρικό διάταγμα της 12ης Ιουλίου 2017, που
εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού Δι-
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 88 του
Συντάγματος, το άρθρο 59 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α' 35), όπως ισχύει, το
π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 210) και
1. Τη με αριθμό 200/1951 ληξιαρχική πράξη γέννησης
του Δήμου Ηλίδας, από την οποία προκύπτει ότι η Δήμη-
τρα  Παπαντωνοπούλου του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος του
Αρείου Πάγου, γεννήθηκε το έτος 1950.
2. Το με αριθμό 27901/1977 απόσπασμα ληξιαρχικής
πράξης του Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών, από το οποίο
προκύπτει ότι η Ευφημία Λαμπροπούλου του Νικολά-
ου, Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, γεννήθηκε το έτος
1950.
3. Το με αριθμό 150922/1977 πιστοποιητικό του Δή-
μου Αθηναίων από το οποίο προκύπτει ότι η Ασπασία
Καρέλλου του Στεφάνου, Αντιπρόεδρος του Αρείου Πά-
γου, γεννήθηκε το έτος 1950.
4. Τη με αριθμό 17/69/50 ληξιαρχική πράξη γέννησης
του Δήμου Αθηναίων, από την οποία προκύπτει ότι ο
Γεράσιμος Φουρλάνος του Σπυραντώνη, Αντιπρόεδρος
του Αρείου Πάγου, γεννήθηκε το έτος 1950.
5. Τη με αριθμό 9/Θ/1950 ληξιαρχική πράξη γέννη-
σης Κοινότητας Δροσιάς, από την οποία προκύπτει ότι η
Δήμητρα Μπουρνάκα του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος του
Αρείου Πάγου, γεννήθηκε το έτος 1950.
6. Το από 11-12-1976 απόσπασμα ληξιαρχικής γέν-
νησης του Δήμου Αθηναίων, από το οποίο προκύπτει
ότι ο Νικόλαος Πάσσος του Ελευθερίου, Αρεοπαγίτης,
γεννήθηκε το έτος 1950.
7. Τη με αριθμό 16/1950 ληξιαρχική πράξη γέννησης
της Κοινόητητας Απειράνθου, από την οποία προκύπτει
ότι ο Αντώνιος Ζευγώλης του Αριστείδη, Αρεοπαγίτης,
γεννήθηκε το έτος 1950.
8. Τη με αριθμό Β' 127/29-1-1951 ληξιαρχική πράξη
γέννησης του Δήμου Ερμουπόλεως, από την οποία προ-
κύπτει ότι η Στυλιανή Γιαννούκου του Ιωάννη, Αρεοπα-
γίτης, γεννήθηκε το έτος 1950.
9. Τη με αριθμό 68/29/50 ληξιαρχική πράξη γέννησης
του Δήμου Αθηναίων, από την οποία προκύπτει ότι ο
Βασίλειος Καπελούζος του Παναγιώτη, Αρεοπαγίτης,
γεννήθηκε το έτος 1950.
10. Τη με αριθμό 12/1950 ληξιαρχική πράξη γέννησης
του Δήμου Θεσπιέων, από την οποία προκύπτει ότι ο
Αριστείδης Πελεκάνος του Αλεξάνδρου, Αρεοπαγίτης,
γεννήθηκε το έτος 1950.
11. Τη με αριθμό 4/1950 ληξιαρχική πράξη γέννησης
της Κοινότητας Εκκλησούλας, από την οποία προκύπτει
ότι ο Παναγιώτης Κατσιρούμπας του Νικολάου, Αρεοπα-
γίτης, γεννήθηκε το έτος 1950.
12. Τη με αριθμό 47/26-4-1950 ληξιαρχική πράξη γέν-
νησης του δήμου Αγρινίου, από την οποία προκύπτει ότι
ο Νικόλαος Τσάκος του Γεωργίου, Αρεοπαγίτης, γεννή-
θηκε το έτος 1950.
13. Τη με αριθμό 8/1950 ληξιαρχική πράξη γέννησης
της Κοινότητας Κάτω Μέλπειας, από την οποία προκύ-
πτει ότι ο Γεώργιος Μπόμπολης του Κωνσταντίνου, Αντει-
σαγγελέας του Αρείου Πάγου, γεννήθηκε το έτος 1950.
14. Το με αριθμό 3411/1977 πιστοποιητικό της Κοινό-
τητας Φιλοθέης, από το οποίο προκύπτει ότι η Ευφροσύ-
νη Τσελεχοβίτου του Ανδρέα, Πρόεδρος Εφετών Αθηνών,
γεννήθηκε το έτος 1950.
15. Τη με αριθμό 47/26-4-1950 ληξιαρχική πράξη γέν-
νησης της Κοινότητας Καστανέας, από την οποία προκύ-
πτει ότι Αγλαΐα Κωτούλα του Ιωάννη, Πρόεδρος Εφετών
Θεσσαλονίκης, γεννήθηκε το έτος 1950.
16. Το με αριθμό 372/1979 πιστοποιητικό της Κοινό-
τητας Βλαχοπούλου, από το οποίο προκύπτει ότι η Κων-
σταντίνα Γιαννόπουλου του Ιωάννη, Πρόεδρος Εφετών
Κρήτης, γεννήθηκε το έτος 1950.
17. Τη με αριθμό 3/1950 ληξιαρχική πράξη γέννησης
της Κοινότητας Φιλίων, από την οποία προκύπτει ότι ο
Θεόδωρος Σπηλιάδης του Σπυρίδωνα, Πρόεδρος Εφε-
τών Αθηνών, γεννήθηκε το έτος 1950.
18. Τη με αριθμό 5/1950 ληξιαρχική πράξη γέννησης
της Κοινότητας Χαλανδρίτσης, από την οποία προκύπτει
ότι η Μαρία Ταγκαλάκη του Παναγιώτη, Πρόεδρος Εφε-
τών Αθηνών, γεννήθηκε το έτος 1950.
19. Τη με αριθμό 13/1950 ληξιαρχική πράξη γέννησης
της Κοινότητας Ευαγγελισμού, από την οποία προκύπτει
ότι ο Κωνσταντίνος Μπαλντάς του Βασιλείου, Πρόεδρος
Εφετών Αθηνών, γεννήθηκε το έτος 1950.
20. Το με αριθμό 74/19-11-1978 απόσπασμα ληξιαρ-
χικής πράξης της Κοινότητας Νεστάνης, από το οποίο
προκύπτει ότι ο Ανδρέας Παπαδημητρίου του Ελευθερί-
ου, Πρόεδρος Εφετών Αθηνών, γεννήθηκε το έτος 1950.
21. Το με αριθμό 4061/10-11-1980 απόσπασμα λη-
ξιαρχικής πράξης γέννησης του Δήμου Αιγάλεω, από
το οποίο προκύπτει ότι ο Μιχαήλ Χατζηαθανασίου του
Νικολάου, Πρόεδρος Εφετών Αθηνών, γεννήθηκε το έτος
1950.
22. Τη με αριθμό 38/15-5-1951 ληξιαρχική πράξη
γέννησης της Κοινότητας Αναλήψεως, από την οποία
προκύπτει ότι ο Αθανάσιος Τσολοδήμος του Βασιλείου,
Εισαγγελέας Εφετών Κερκύρας, γεννήθηκε το έτος 1950.
23. Το με αριθμό 80/21-10-1980 απόσπασμα ληξιαρχι-
κής πράξης γέννησης της Κοινότητας Ζικυώνος, από το
οποίο προκύπτει ότι ο Χρήστος Κουμπής του Γεωργίου,
Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών, γεννήθηκε το έτος 1950.
24. Τη με αριθμό 20/1950 ληξιαρχική πράξη γέννησης
της Κοινότητας Πλαγιάς, από την οποία προκύπτει ότι η
Κωνσταντινιά Δρεντζίδου του Αλεξάνδρου, Εισαγγελέας
Εφετών Δυτικής Μακεδονίας γεννήθηκε το έτος 1950.
25. Το με αριθμό 68325/8-10-1982 απόσπασμα ληξιαρ-
χικής πράξης γέννησης του Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών,
από το οποίο προκύπτει ότι η Μαρία Ευδαίμονος-Μέξα
του Ελευθερίου, Εφέτης Πειραιά, γεννήθηκε το έτος 1952.
26. Τη με αριθμό 87/ 13-4-1953 ληξιαρχική πράξη γέν-
νησης του Δήμου Ελασσόνας, από την οποία προκύπτει
ότι η Μαρία Γούλα του Γεωργίου, Εφέτης Θεσσαλονίκης,
γεννήθηκε το έτος 1952.
27. Το με αριθμό 60/1983 πιστοποιητικό του Δήμου
Αθηναίων, από το οποίο προκύπτει ότι ο Γεώργιος Ταμ-
βακάκης του Κωνσταντίνου, Εφέτης Αθηνών, γεννήθηκε
το έτος 1952.
28. Το με αριθμό 576/1983 πιστοποιητικό της Κοινότη-
τας Αγκιστρίου, από το οποίο προκύπτει ότι η Μερόπη
Κυριακίδου-Πουλάκη του Γεωργίου, Εφέτης Αθηνών,
γεννήθηκε το έτος 1952.
29. Το με αριθμό 141731/22-9-1978 απόσπασμα ληξι-
αρχικής πράξης του Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών, από
το οποίο προκύπτει ότι η Χριστοφίλη Ασημάκου του
Γεωργίου, Ειρηνοδίκης Πειραιά, γεννήθηκε το έτος 1952.
30. Τη με αριθμό 42/20/52 ληξιαρχική πράξη γέννησης
του Δήμου Αθηναίων, από την οποία προκύπτει ότι η Ελέ-
νη Αντωνοπούλου του Γεωργίου, Ειρηνοδίκης Αθηνών,
γεννήθηκε το έτος 1952.
31. Τη με αριθμό 54/19/52 ληξιαρχική πράξη γέννησης
του Δήμου Αθηναίων, από την οποία προκύπτει ότι η
Καλλιόπη Πανάγου του Ηλία, Πταισματοδίκης Αθηνών,
γεννήθηκε το έτος 1952.
32. Τη με αριθμό 5/1952 ληξιαρχική πράξη γέννησης
του Δήμου Λεωνιδίου, από την οποία προκύπτει ότι η
Παναγιώτα Πιτταρά του Ηλία, Ειρηνοδίκης Χαλανδρίου,
γεννήθηκε το έτος 1952.
33. Το από 11-11-1978 απόσπασμα ληξιαρχική πράξης
γέννησης του Δήμου Σητείας, από το οποίο προκύπτει
ότι η Ιωάννα Γρηγορίου του Νικολάου, Ειρηνοδίκης Αθη-
νών, γεννήθηκε το έτος 1952.
34. Τη με αριθμό 13/1952 ληξιαρχική πράξη γέννησης
της Κοινότητας Βλαχοκερασιάς, από την οποία προκύ-
πτει ότι η Δάφνη Κατσαφάνα του Γεωργίου, Πταισματο-
δίκης Σπάρτης, γεννήθηκε το έτος 1952.
35. Τη με αριθμό 18/1952 ληξιαρχική πράξη γέννη-
σης της Κοινότητας Αγίου Δημητρίου, από την οποία
προκύπτει ότι ο Βασίλειος Σπυρόπουλος του Δημητρίου,
Ειρηνοδίκης Θεσσαλονίκης, γεννήθηκε το έτος 1952.
36. Τη με αριθμό 9/1952 ληξιαρχική πράξη γέννησης
του Δήμου Αρχανών, από την οποία προκύπτει ότι ο Ιω-
άννης Μαρκομιχελάκης του Μιχαήλ, Πταισματοδίκης
Ηρακλείου, γεννήθηκε το έτος 1952.
37. Τη με αριθμό 55/1952 ληξιαρχική πράξη γέννη-
σης του Δήμου Φιλιατών, από την οποία προκύπτει ότι
η Αικατερίνη Μπόγδου του Βασιλείου, Ειρηνοδίκης Χα-
λανδρίου, γεννήθηκε το έτος 1952.
38. Τη με αριθμό 61/ 1953 ληξιαρχική πράξη γέννησης
του Δήμου Ψαχνών, από την οποία προκύπτει ότι η Πα-
ρασκευή Μητρακοπούλου του Γεωργίου, Ειρηνοδίκης
Πατρών, γεννήθηκε το έτος 1952.
39. Τη με αριθμό 1/τόμος 3ος/1952 ληξιαρχική πρά-
ξη γέννησης της Κοινότητας Σφακιών, από την οποία
προκύπτει ότι ο Εμμανουήλ Βαρδουλάκης του Ιωσήφ,
Ειρηνοδίκης Πειραιά, γεννήθηκε το έτος 1952.
40. Τη με αριθμό 236/τόμος Α/1952 ληξιαρχική πράξη
του Ειδικού Ληξιαρχείου Θεσσαλονίκης, από την οποία
προκύπτει ότι η Παναγιώτα Παντζοπούλου-Σαράφη του
Αστεριού, Πταισματοδίκης Θεσσαλονίκης, γεννήθηκε
το έτος 1952.
41. Τη με αριθμό 842/1952 ληξιαρχική πράξη γέννη-
σης του Δήμου Λαρίσης, από την οποία προκύπτει ότι
η Ευαγγελία Καζά-Ζαμπούνη του Θεοδώρου, Πταισμα-
τοδίκης Αθηνών, γεννήθηκε το έτος 1952.
42. Τη με αριθμό 157/20/52 ληξιαρχική πράξη γέννη-
σης του Δήμου Αθηναίων, από την οποία προκύπτει ότι
η Όλγα Κανελλοπούλου-Πετράκη του Γεωργίου, Ειρηνο-
δίκης Πλαταμώδους, γεννήθηκε το έτος 1952.
43. Τη με αριθμό 134/48/52 ληξιαρχική πράξη γέννη-
σης, από την οποία προκύπτει ότι η Αγγελική Πανταζή
του Χρήστου, Πταισματοδίκης Αθηνών, γεννήθηκε το
έτος 1952,
διαπιστώνεται η αποχώρηση από την υπηρεσία, από
1ης Ιουλίου 2017, των παρακάτω δικαστικών λειτουρ-
γών:
Α. Των Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου, λόγω συ-
μπλήρωσης του εξηκοστού έβδομου (67ου) έτους της
ηλικίας τους:
1) Δήμητρας Παπαντωνοπούλου του Ιωάννη, (αριθμός
βεβαίωσης διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8213741108/26.6.2017),
2) Ευφημίας Λαμπροπούλου του Νικολάου,
(αριθμός βεβαίωσης διαγραφής από το Μητρώο
Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:
4258981241/26.6.2017),
3) Ασπασίας Καρέλλου του Στέφανου, (αριθμός βε-
βαίωσης διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1232913577/26.6.2017),
4) Γεράσιμου Φουρλάνου του Σπυραντώνη (αριθμός
βεβαίωσης διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1157712884/26.6.2017),
και
5) Δήμητρας Μπουρνάκα του Γεωργίου (αριθμός βε-
βαίωσης διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9384131811/26.6.2017).
Β. Των Αρεοπαγιτών, λόγω συμπλήρωσης του εξηκο-
στού έβδομου (67ου) έτους της ηλικίας τους:
1) Νικολάου Πάσσου του Ελευθερίου (αριθμός βεβαίω-
σης διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ελληνικού Δημοσίου: 2087517015/26/6/2017),
2) Αντώνιου Ζευγώλη του Αριστείδη (αριθμός βεβαίω-
σης διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ελληνικού Δημοσίου: 5334985849/26/6/2017),
3) Στυλιανής Γιαννούκου του Ιωάννη (αριθμός βεβαίω-
σης διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ελληνικού Δημοσίου: 1212293105/26.6.2017),
4) Βασίλειου Καπελούζου του Παναγιώτη (αριθμός βε-
βαίωσης διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3941412580/26.6.2017),
5) Αριστείδη Πελεκάνου του Αλεξάνδρου (αριθμός
βεβαίωσης διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 16107123 82/26.6.2017),
6) Παναγιώτη Κατσιρούμπα του Νικολάου (αριθμός
βεβαίωσης διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δη μοσίου: 11061537111/26.6.2017)
και
7) Νικολάου Τσάκου του Γεωργίου (αριθμός βεβαίω-
σης διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ελληνικού Δημοσίου: 3122471211/26.6.2017).
Γ. Του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, λόγω συμπλή-
ρωσης του εξηκοστού έβδομου (67ου) έτους της ηλικίας
του, Γεωργίου Μπόμπολη του Κωνσταντίνου (αριθμός
βεβαίωσης διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8411371566/3.7.2017).
Δ. Των Προέδρων Εφετών, λόγω συμπλήρωσης του
εξηκοστού έβδομου (67ου) έτους της ηλικίας τους:
1) Αθηνών, Ευφροσύνης Τσελεχοβίτου του Αν-
δρέα (αριθμός βεβαίωσης διαγραφής από το Μη-
τρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:
3546846119/4.7.2017),
2) Θεσσαλονίκης, Αγλαΐας Κωτούλα του Ιωάννη (αριθ-
μός βεβαίωσης διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6278348019/3.7.2017),
3) Κρήτης, Κωνσταντίνας Γιαννόπουλου του Ιω-
άννη (αριθμός βεβαίωσης διαγραφής από το Μη-
τρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:
8661201081/30.6.2017),
4) Αθηνών, Θεόδωρου Σπηλιάδη του Σπυρίδωνα (αριθ-
μός βεβαίωσης διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3786626494/4.7.2017),
5) Αθηνών, Μαρίας Ταγκαλάκη του Παναγιώτη (αριθ-
μός βεβαίωσης διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1183265858/4.7.2017),
6) Αθηνών, Κωνσταντίνου Μπαλντά του Βασι-
λείου (αριθμός βεβαίωσης διαγραφής από το Μη-
τρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:
1132809335/4.7.2017),
7) Αθηνών, Ανδρέα Παπαδημητρίου του Ελευθε-
ρίου (αριθμός βεβαίωσης διαγραφής από το Μη-
τρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:
6833126623/4.7.2017) και
8) Αθηνών, Μιχαήλ Χατζηαθανασίου του Νικο-
λάου (αριθμός βεβαίωσης διαγραφής από το Μη-
τρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:
3224145014/4.7.2017).
Ε. Των Εισαγγελέων Εφετών, λόγω συμπλήρωσης του
εξηκοστού έβδομου (67ου) έτους της ηλικίας τους:
1) Κερκύρας, Αθανάσιου Τσολοδήμου του Βασι-
λείου (αριθμός βεβαίωσης διαγραφής από το Μη-
τρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:
1874114110/3.7.2017),
2) Αθηνών, Χρήστου Κουμπή του Γεωργίου
(αριθμός βεβαίωσης διαγραφής από το Μητρώο
Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:
3481114701/4.7.2017) και
3) Δυτικής Μακεδονίας, Κωνσταντινιάς Δρεντζίδου
του Αλεξάνδρου (αριθμός βεβαίωσης διαγραφής από το
Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:
8596996496/3.7.2017).
ΣΤ. Των Εφετών, λόγω συμπλήρωσης του εξηκοστού
πέμπτου (65ου) έτους της ηλικίας τους:
1) Πειραιά, Μαρίας Ευδαίμονος-Μέξα του Ελευ-
θερίου (αριθμός βεβαίωσης διαγραφής από το Μη-
τρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:
1228210717/3.7.2017),
2) Θεσσαλονίκης, Μαρίας Γούλα του Γεωργίου (αριθ-
μός βεβαίωσης διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1022116591/3.7.2017),
3) Αθηνών, Γεωργίου Ταμβακάκη του Κωνσταντί-
νου (αριθμός βεβαίωσης διαγραφής από το Μη-
τρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:
9134597021/5.7.2017) και
4) Αθηνών, Μερόπης Κυριακίδου-Πουλάκη του Γε-
ωργίου (αριθμός βεβαίωσης διαγραφής από το Μη-
τρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:
1201211371/4.7.2017),
Ζ. Των Ειρηνοδικών Α' τάξης, λόγω συμπλήρωσης του
εξηκοστού πέμπτου (65ου) έτους της ηλικίας τους:
1) Πειραιά, Χριστοφίλης Ασημάκου του Γεωργίου
Πειραιά, Εμμανουήλ Βαρδουλάκη του Ιωσήφ (αριθμός
βεβαίωσης διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1281321133/3.7.2017),
2) Αθηνών, Ελένης Αντωνοπούλου του Γεωργίου (αριθ-
μός βεβαίωσης διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1111188932/3.7.2017),
3) Πταισματοδίκη Αθηνών, Καλλιόπης Πανάγου
του Ηλία (αριθμός βεβαίωσης διαγραφής από το Μη-
τρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:
1142627103/3.7.2017),
4) Χαλανδρίου, Παναγιώτας Πιτταρά του Ηλία (αριθμός
βεβαίωσης διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5985643582/10.7.2017),
5) Αθηνών, Ιωάννας Γρηγορίου του Νικολάου (αριθμός
βεβαίωσης διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6421518020/3.7.2017),
6) Πταισματοδίκη Σπάρτης, Δάφνης Κατσαφάνα του
Γεωργίου (αριθμός βεβαίωσης διαγραφής από το Μη-
τρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:
9588105961/3.7.2017),
7) Θεσσαλονίκης, Βασιλείου Σπυρόπουλου του Δη-
μητρίου (αριθμός βεβαίωσης διαγραφής από το Μη-
τρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:
5641988496/3.7.2017),
8) Πταισματοδίκη Ηρακλείου, Ιωάννη Μαρκομιχελά-
κη του Μιχαήλ (αριθμός βεβαίωσης διαγραφής από το
Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:
5115940962/30.6.2017),
9) Χαλανδρίου, Αικατερίνης Μπόγδου του Βασι-
λείου (αριθμός βεβαίωσης διαγραφής από το Μη-
τρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:
9521265167/10.7.2017),
10) Πατρών, Παρασκευής Μητρακοπούλου του Γε-
ωργίου (αριθμός βεβαίωσης διαγραφής από το Μη-
τρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:
9928213728/4.7.2017),
11) Πειραιά, Εμμανουήλ Βαρδουλάκη του Ιωσήφ (αριθ-
μός βεβαίωσης διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1186988911/3.7.2017),
12) Πταισματοδίκη Θεσσαλονίκης, Παναγιώτας Πα-
ντζοπούλου-Σαράφη του Αστεριού (αριθμός βεβαίωσης
διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελ-
ληνικού Δημοσίου: 6379921044/29.6.2017),
13) Πταισματοδίκη Αθηνών, Ευαγγελίας Καζά-Ζαμπού-
νη του Θεοδώρου (αριθμός βεβαίωσης διαγραφής από
το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσί-
ου: 3986331019/3.7.2017),
14) Πλαταμώδους, Όλγας Κανελλοπούλου-Πετράκη
του Γεωργίου (αριθμός βεβαίωσης διαγραφής από το
Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:
2512955024/5.7.2017) και
15) Πταισματοδίκη Αθηνών, Αγγελικής Πανταζή του
Χρήστου (αριθμός βεβαίωσης διαγραφής από το Μη-
τρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:
5592973901/3.7.2017).
Οι ανωτέρω διατηρούν, τιμητικά, τον τίτλο της θέσης
που κατείχαν.
Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"