Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2015

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 25ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

14. 22-1-2015

ΦΕΚ B 125/2015 


Αριθμ. 2760 (5)
Καθορισμός καταβλητέας ειδικής αποζημίωσης στον
Πρόεδρο και στους δυο Αρεοπαγίτες−μέλη της Ανω−
τάτης Εφορευτικής Επιτροπής 

για την περαίωση αυτού, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την καταβολή εφάπαξ ειδικής εκλογικής
αποζημίωσης στην Πρόεδρο και τους δυο Αρεοπαγίτες,
οι οποίοι μετέχουν ως μέλη της Ανωτάτης Εφορευτικής
Επιτροπής, για το έργο που αναφέρεται στο σκεπτικό
της παρούσας και καθορίζουμε αυτή σε πεντακόσια
ευρώ (500 ,00€) για έκαστο εξ αυτών.
2. Η ανωτέρω οριζόμενη ειδική αποζημίωση θα κατα−
βληθεί βάσει ονομαστικής κατάστασης των δικαιούχων
και βεβαίωσης της αρμόδιας Διεύθυνσης Εκλογών, για
την εκτέλεση και περαίωση του έργου που αναφέρεται
στο σκεπτικό της παρούσας.

13. 22-1-2015


ΦΕΚ B 126/2015 

Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, για την

έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών

της 25ης Ιανουαρίου 2015. ...................................................... 
1. Εγκρίνουμε την καταβολή εφάπαξ ειδικής εκλογικής
αποζημίωσης σε έως και οκτακόσιους πενήντα τρεις
(853) δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς (Αρεί−
ου Πάγου, Εισαγγελίας Αρείου Πάγου, Εφετείων και
Εισαγγελιών Εφετών, Πρωτοδικείων και Εισαγγελιών
Πρωτοδικών), σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα, για
την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή,
διεξαγωγή και έκδοση των αποτελεσμάτων των βου−
λευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015.2. Καθορίζουμε την εφάπαξ ειδική εκλογική αποζημί−
ωση, που θα καταβληθεί στους ανωτέρω δικαστικούς
και εισαγγελικούς λειτουργούς, στο ποσό των οκτακο−σίων ευρώ (800,00 €) συνολικά, για έκαστο εξ αυτών,
ανεξαρτήτως βαθμού.
3. Οι δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί, στους
οποίους θα καταβληθεί η οριζόμενη στην προηγούμενη
παράγραφο εφάπαξ ειδική αποζημίωση, θα οριστούν με
απόφαση των Προϊσταμένων των οικείων Δικαστηρίων
(Αρείου Πάγου, Εισαγγελίας Αρείου Πάγου, Εφετείων,
Εισαγγελιών Εφετών, Πρωτοδικείων και Εισαγγελιών
Πρωτοδικών).


12. 22-1-2015


Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε δικα−
στές των διοικητικών δικαστηρίων, για την έκτα−
κτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή
και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 25ης
Ιανουαρίου 2015. .............................................................................. 3


1. Εγκρίνουμε την καταβολή εφάπαξ ειδικής εκλογικής
αποζημίωσης σε δικαστές των διοικητικών δικαστηρί−
ων μέχρι τον αριθμό των εκατό (100) ατόμων, για την
έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή,
διεξαγωγή και έκδοση των αποτελεσμάτων των βου−
λευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015, σύμφωνα
με τον κατωτέρω πίνακα:


2. Καθορίζουμε την εφάπαξ ειδική εκλογική αποζημί−
ωση, που θα καταβληθεί στους ανωτέρω δικαστές, στο
ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500,00 €) συνολικά για
έκαστο εξ αυτών, ανεξαρτήτως βαθμού.
3. Οι δικαστές των διοικητικών δικαστηρίων, στους
οποίους θα καταβληθεί η καθοριζόμενη στην προη−
γούμενη παράγραφο εφάπαξ ειδική αποζημίωση, θα
οριστούν με αποφάσεις των Προέδρων−Προϊσταμένων
ή των Τριμελών Συμβουλίων Διεύθυνσης των οικείων
Διοικητικών Πρωτοδικείων


11. 18-1-2015

Ο Σ.Δ.Υ.Α. διαθέτει στους δικαστικούς αντιπροσώπους όλης της χώρας τα έντυπα των εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015


http://www.sdya.gr/votes2015/


10. 16-1-2015

Πρότυπα βιβλία για τους δικαστικούς αντιπροσώπους
Προσοχή! τα παραπάνω βιβλία αποτελούν ΔΕΙΓΜΑ συμπλήρωσης σύμφωνα με την σειρά της ανακήρυξης (περιλαμβάνουν και τις διορθώσεις της 63/2015). Ο τελικός έλεγχος της ορθότητας του περιεχομένου εναπόκειται στους δικαστικούς αντιπροσώπους. Επίσης ΔΕΝ μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αντικατάσταση των επισήμων βιβλίων.


9. 16-1-2015


ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

                                                    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
                                                                                                                  15/1/2015

Πρωτοβουλίες ΔΣΑ για ενημέρωση-διευκόλυνση των Δικαστικών Αντιπροσώπων


Ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας, προς ενημέρωση των Δικηγόρων που αναλαμβάνουν καθήκοντα Αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής και διευκόλυνση του έργου τους για ορθή τήρηση της εκλογικής διαδικασίας στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015, ανακοινώνει ότι:
·        Διοργανώνει ειδικά σεμινάρια για τους Δικαστικούς Αντιπροσώπους, στον ΔΣΑ, την Δευτέρα 19/1/2015, την Τρίτη 20/1/2015 και την Τετάρτη 21/1/2015, στις 4-6 το απόγευμα.
·        Εξέδωσε αναλυτικό «Πρακτικό Οδηγό» με  οδηγίες, συμβουλές και υποδείγματα. Ο Πρακτικός Οδηγός αυτή τη φορά εκδίδεται μόνο ηλεκτρονικά και είναι ήδη αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (www.dsa.gr) για κάθε ενδιαφερόμενο.
·        Οργάνωσε και θα λειτουργήσει κατά την 24 και 25 Ιανουαρίου 2015, Γραφείο Επίλυσης Προβλημάτων Δικαστικών Αντιπροσώπων.

Ο Πρόεδρος του ΔΣΑ Β. Αλεξανδρής, όπως αναφέρει  στο προλογικό του σημείωμα στον Πρακτικό Οδηγό, ευχαριστεί όλους τους συναδέλφους Δικηγόρους που εξεδήλωσαν την προθυμία να ασκήσουν το λειτούργημα του Δικαστικού Αντιπροσώπου στις εκλογές δηλώνοντας βέβαιος ότι θα επιδείξουν την συνέπεια και το αίσθημα ευθύνης που αρμόζει στην παράδοση του δικηγορικού σώματος.
Ο κ. Αλεξανδρής ευχαριστεί επίσης τους συμβούλους του ΔΣΑ καθώς και όσους συναδέλφους Δικηγόρους ασχολήθηκαν ή θα ασχοληθούν με  την ενημέρωση και την διευκόλυνση του έργου των Δικαστικών Αντιπροσώπων.

8. 15-1-2015

Διορισμοί Δικαστικών Αντιπροσώπων

Η κλήρωση των δικαστικών αντιπροσώπων πραγματοποιήθηκε την 15η Ιανουαρίου 2015ώρα 9.30 π.μ.Ανακήρυξη Συνδυασμών Βουλευτικών Εκλογών 2015
Ακριβές ψηφιακό αντίγραφο Ανακήρυξης (4/2015)

Ανακήρυξη σε μορφή Word ή Excel

 7. 13-1-2015

ΦΕΚ B 24/2015 


Καθορισμός του ύψους της ειδικής αποζημίωσης και

των οδοιπορικών εξόδων των διοριζομένων, εφόρων,

αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, γραμματέων

κ.λπ. για τη διενέργεια των Βουλευτικών εκλογών

της 25ης Ιανουαρίου 2015, καθώς και του τρόπου

καταβολής τους. 


6. 12-1-2015

Πληροφορίες και οδηγίες για τη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015


5. 12-1-2015

Κλήρωση Εφόρων 10-1-2015. Απόφαση 2/2015

4. 8-1-2015

Νέα εγκύκλιος για την αναστολή εργασιών των Δικαστηρίων
Τροποποιείται η προηγούμενη υπ” αριθμ. 110/02-01-2015 εγκύκλιος ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου


Σύμφωνα με την υπ. αρ. 206/07-01-2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τροποποιείται η προηγούμενη υπ” αριθμ. 110/02-01-2015 εγκύκλιος ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015. Ειδικότερα: “λαμβάνοντας υπόψη τον υπερβολικό φόρτο εργασίας των δικαστηρίων λόγω της επιβάρυνσής τους με το σύνολο της εκλογικής διαδικασίας, επιβάλλεται να ανασταλούν οι εργασίες των δικαστηρίων της χώρας για τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια των εκλογών και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά από αυτές, ήτοι από τις 21 Ιανουαρίου 2015 έως και τις 28 Ιανουαρίου 2015, πλην:
α) του Πρωτοδικείου Αθηνών, για το οποίο παρατείνεται η αναστολή των εργασιών για δύο (2) ακόμη εργάσιμες ημέρες ήτοι μέχρι και τις 30 Ιανουαρίου 2015 και
β) των Πρωτοδικείων Θεσσαλονίκης και Πειραιά, για τα οποία παρατείνεται η αναστολή των εργασιών τους για μια (1) ακόμη εργάσιμη ημέρα, ήτοι μέχρι και τις 29 Ιανουαρίου 2015”.

http://www.lawnet.gr/news/ekloges-2015-nea-egkuklios-gia-tin-anastoli-ergasion-ton-dikastirion-34021.html

3. 2-1-2015


Πότε αναστέλλονται οι εργασίες των Δικαστηρίων λόγω των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι εργασίες των Δικαστηρίων επιβάλλεται να ανασταλούν δύο(2) εργάσιμες ημέρες πριν τη διενέργεια των εκλογών και δύο εργάσιμες ημέρες μετά την διεξαγωγή τους, δηλαδή από 22/1/2015 έως και 27/1/2015, πλην του Πρωτοδικείου της Αθήνας όπου η αναστολή εργασιών θα ισχύσει για μία ακόμη ημέρα, ήτοι έως και τις 28/1/2015.
Ποινικές δίκες που θα αρχίσουν πριν τις 22/1/2015 και δεν περατωθούν την ίδια ημέρα, συνεχίζονται και μετά τις 22/1/2015.


2. 2-1-2015
Συμπληρωματική Εγκύκλιος 2/2015Θα γίνουν δεκτές αιτήσεις προτίμησης για μονοεδρικές περιφέρειες
1. 30-12-2014

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ

Το Α1’ Τμήμα του Αρείου Πάγου είναι αρμόδιο

    Α) για τον διορισμό των αντιπροσώπων της δικαστικής  αρχής και των Εφόρων αυτών στις εκλογικές περιφέρειες της χώρας
    Β) για την ανακήρυξη των εκλογικών συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίωνΕγκύκλιος εκλογών
Εγκύκλιος Α1' Τμήματος.
Δομή ηλεκτρονικού αρχείου καταλόγων
Σύντομα θα αναρτηθούν και υποδείγματα καταλόγων σε excel και word

Αποστολή αιτήσεων μόνο από υπηρεσίες και συλλόγους όχι μεμονωμένα στον Άρειο Πάγο.
Αποστολή καταλόγων μέχρι Δευτέρα, 5-1-2015
Αποστολή Αιτήσεων μέχρι Τρίτη, 6-1-2015
Για τους δικηγόρους που θα καταθέσουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στο σύστημα της ολομελείας των δικηγορικών συλλόγων, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέχρι και το Σάββατο, 10-1-2015.
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον σύλλογο σας για να εξακριβώσετε αν υπάγεται στο παραπάνω σύστημα.

Αιτήσεις Προτίμησης - Εξαίρεσης υποψηφίων Δικαστικών Αντιπροσώπων


13 σχόλια:

 1. σε ολες τις προηγουμενες ηταν 3 εργασιμες ημερες πριν και 3 μετα, και φετος ειναι δυο μονο???

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Κανονικά 3 μέρες πριν και 3 μερες μετά δεν έπρεπε να κλείνουν; Μεγάλη πίεση και ελάχιστο το χρονικό διάστημα των δύο ημερών!!!!!!! Γιατί;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Πότε θα μάθουμε τα αποτελέσματα; Το ποσό αποζημίωσης των δικαστικών αντιπροσώπων;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Πως γίνεται η επιλογή γραμματέων;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΠΔ 26/2012

   Άρθρο 63
   (Άρθρο 63 Π.Δ. 96/2007)
   Γραμματέας εφορευτικής επιτροπής

   1. Η εφορευτική επιτροπή αναθέτει καθήκοντα γραμματέα για τη σύνταξη των πρακτικών της σε
   υπάλληλο δημόσιο ή δημοτικό ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, που είναι υποχρεωμένος να
   τα εκτελέσει.

   2. Αν δεν μπορεί η εφορευτική επιτροπή να αναθέτει τα καθήκοντα γραμματέα, σύμφωνα με την
   προηγούμενη παράγραφο, τα αναθέτει σε έναν εκλογέα ή σ` ένα από τα τακτικά ή
   αναπληρωματικά μέλη της και στην ανάγκη σε δημοτικό υπάλληλο.

   3. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρχει γραμματέας της εφορευτικής επιτροπής, δεν
   παρακωλύεται καθόλου το έργο της, γιατί στην ανάγκη μπορεί και ο αντιπρόσωπος της δικαστικής
   αρχής ή ο προεδρεύων της επιτροπής να εκτελέσει τα καθήκοντα του γραμματέα της.

   ==========
   Εάν έχετε κάποιο πρόσωπο που το εμπιστεύεστε, μπορείτε να το ορίσετε. Να ξέρετε πάντως ότι δεν πρόκειται να ξεμείνετε, αφού όλο και κάποιος θα σας ρωτήσει εάν θέλετε γραμματέα. Μερικές φορές στα χωριά, υποβάλετε το αίτημα από τους αιρετούς να προσλάβετε κάποιον κάτοικο του χωριού (για ευνόητους λόγους). Πάντως θα πρέπει να ξέρετε ότι ο διορισμός είναι απόφαση ολόκληρης της εφορευτικής επιτροπής, που σημαίνει ότι (σε μια υποθετική περίπτωση, που ποτέ δεν έχει γίνει) μπορεί να σας αρνηθεί το δικό σας γραμματέα και να ορίσει κάποιο δικό της άτομο

   Διαγραφή
  2. Καθόλου υποθετική περίπτωση. Μου συνέβη στις βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου 2012, όταν το Σάββατο από την κοινότητα μου είπαν πως η εφορευτική θα διορίσει τη δική τους γραμματέα. Το ίδιο έκαναν και στον αντιπρόσωπο του διπλανού εκλογικού τμήματος.
   Και φυσικά υποχωρήσαμε. Κι ας είχαμε φέρει δικούς μας γραμματείς από Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αντίστοιχα.

   Διαγραφή
  3. Σε πήρε τηλέφωνο ποιος; Γιατί δε τον ρώτησες:
   "Ποιος είστε;
   Εκπροσωπείτε την εφορευτική επιτροπή;
   Μου ανακοινώνετε προειλημμένες αποφάσεις της εφορευτικής επιτροπής; Επηρεάσατε τη γνώμη των ατόμων της εφορευτικής επιτροπής;
   Σας γνωρίζω ότι η επικοινωνία μας θα τεθεί σε γνώση του κ. εφόρου και του κ. εισαγγελέα"

   Καλό είναι να κόβεται ο βήχας του κάθε παραγοντίσκου

   (παρακαλώ διαγράψτε το ίδιο σχόλιο που έστειλα. Ήθελα να τοποθετηθεί μετά το σχόλιο του 6:45)

   Διαγραφή
 5. Συνάδελφος δικαστικός λειτουργός διορίστηκε ως δικαστικός αντιπρόσωπος παρότι είχε κάνει αίτηση εξαίρεσης.Υπάρχει περίπτωση να μην έγινε από λάθος;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ποιοι δεν μπορούν να διοριστούν γραμματείς εφορευτικής επιτροπής;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. μια χαρ αντικατασταση ειναι αυτα που κυκλοφορουν στο ιντερνετ...
  τα κολλας στα βιβλια και στα πρακτικα και εισαι ετοιμος..
  λες και θα προβαλλει καποιος ακυροτητα εκλογων λογω μη υπαρξης των τυπικων βιβλιων
  σαν που εχω κανει μετα συνεργειο το 90% ειναι μ' αυτα συμπλήρωμενα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Διαβάζω τον εκλ. νόμο και τη σχετική εγκύκλιο και αντιλαμβάνομαι ότι δεν θα πρέπει να δίνω το τυπικά λευκό ψηφοδέλτιο μαζί με τα υπόλοιπα έντυπα από την έναρξη ψηφοφορίας παρά μόνο κατ' άρ. 74, δηλ. μόνο αν τελειώσουν τα έντυπα ψηφ. κάποιου συνδυασμού και αυτό πάλι δεν θα είναι το τυπικό λευκό αλλά με σφραγίδα και μονογραφή. . Καταλαβαίνω κάτι λάθος; Δίνουμε τυπικά απλά λευκά ψηφοδέλτια από την έναρξη της ψηφοφορίας;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το αρ. 74 αναφέρεται στην περίπτωση που τελειώσουν κάποια ψηφοδέλτια. Τότε δίνετε το σφραγισμένο λευκό ψηφοδέλτιο.
   Λευκό δίνετε πάντα (βλ και αρ. 91 που αναφέρεται στη διαλογή και των λευκών)
   Απλά αν τελειώσουν κάποια ψηφοδέλτια, δίνετε ένα λευκό και ένα σφραγισμένο λευκό.

   Διαγραφή
  2. Σας ευχαριστώ πολύ!

   Διαγραφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"