Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2015

Σκέψεις για έναν διάλογο των δικαστικών ενώσεων με την εκτελεστική εξουσία

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Ενόψει της ανάδειξης νέας κυβέρνησης φρονούμε ότι είναι ανάγκη να ανοίξει εκ νέου ο θεσμικός διάλογος ανάμεσα στο δικαστικό σώμα και την εκτελεστική εξουσία, προκειμένου να επαναδιατυπωθούν όλα εκείνα τα ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία και εμάς ως λειτουργούς ώστε, ανοιχτά και από θέση ευθύνης πλέον, η νέα κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει τις θέσεις της απέναντι σε πάγια αιτήματα και ανάγκες μας. Το καθήκον των ενώσεων είναι να ανοίξουν το διάλογο τόσο εντός τους, όσο και με την νέα κυβέρνηση, ώστε το συντομότερο δυνατό να διαμορφωθεί πλήρης άποψη για το πώς θα πρέπει να κινηθεί το Σώμα ως προς τις διεκδικήσεις του.

1) Νέος προσανατολισμός και ρόλος της Ε.Σ.Δι.: θεωρούμε ότι η 20ετής διάρκεια της Σχολής αφενός απέδειξε την αναγκαιότητα της, αφετέρου αποτελεί ορόσημο για την αλλαγή του προσανατολισμού και εμπλουτισμού του ρόλου της. Θα πρέπει να δοθεί πλέον έμφαση στην επιμόρφωση των ήδη υπηρετούντων δικαστών, με στοχευμένα σεμινάρια, αλλά και χρησιμοποίηση του δυναμικού της για την – επίσημη – συλλογή και επεξεργασία της νομολογίας ανά τομείς, ώστε το έργο μας να διευκολυνθεί και να επιταχυνθεί ουσιαστικά, ενώ το εκπαιδευτικό της πρόγραμμα θα πρέπει να μην περιλαμβάνει μόνο στενά τεχνοκρατικές νομικές γνώσεις, αλλά να διευρύνει τις γνώσεις των σπουδαστών και σε άλλα γνωστικά αντικείμενα (όπως διοίκηση της Δικαιοσύνης, Δικαστική Επικοινωνία, διεθνής διάσταση της Δικαιοσύνης, Οικονομική Ζωή και Δικαστικό Περιβάλλον -εδώ εντάσσεται η σπουδή αντικειμένων όπως η Κοινωνιολογία, η Ψυχολογία, η Λογοτεχνία, με σκοπό να γίνει ο δικαστής ικανός να κινητοποιεί τις γνώσεις αυτές και να εκδίδει αποφάσεις έχοντας επίγνωση των κοινωνικών κλπ. συνεπειών των αποφάσεών του, δηλ. να κατανοεί τις μη-νομικές συνέπειες των αποφάσεών του), καθώς και σε τομείς του Δικαίου ιδιαίτερης σπουδαιότητας, που λανθασμένα θεωρούνται ότι βρίσκονται εκτός του άμεσου επαγγελματικού ενδιαφέροντος (π.χ. σε βάθος μελέτη του Συνταγματικού Δικαίου για τους σπουδαστές τόσο της κατεύθυνσης Πολιτικής-Ποινικής Δικαιοσύνης όσο και της κατεύθυνσης των Εισαγγελέων).
2) Ουσιαστική επιτάχυνση της Δικαιοσύνης: σ’ αυτό το χρονίζον αίτημα θα πρέπει να αναζητήσουμε λύσεις όπως η ενίσχυση του θεσμού της δικαστικής διαμεσολάβησης και η κατάργηση του ν. 3898/2010 για την ιδιωτική εξωδικαστική επίλυση των διαφορών, που αντιστρατεύεται κάθε έννοια συνταγματικής προστασίας του θεσμού της Δικαιοσύνης και συνιστά εκχώρηση δημόσιας εξουσίας σε ιδιώτες, καθώς και ίδρυση πλήρως στελεχωμένης με επιστημονικές ειδικότητες Δικαστικής Αστυνομίας, ενός θεσμού που προβλέφθηκε με το ν. 2145/93, αλλά δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Θα πρέπει να τεθεί τέλος στην προσπάθεια επιτάχυνσης μέσω σκλήρυνσης του πειθαρχικού δικαίου, αφού μόνο επιστημονικό και αποτελεσματικό δεν αποδείχθηκε κάτι τέτοιο. Επίσης είναι ανάγκη για θαρραλέες τομές στον ΚΠολΔ και ΚΠοινΔ, με συζήτηση και συμμετοχή Δικαστών, Δικηγόρων, Υπαλλήλων, Συμβολαιογράφων. Να αποσυρθούν οι Κώδικες που κατατέθηκαν και συνάντησαν τη σύσσωμη αντίδραση του νομικού κόσμου. Επιβάλλεται η άμεση κατάργηση της πρόβλεψης για κλήρωση των προεδρευόντων σε ποινικές υποθέσεις για ένα εξάμηνο ή και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αφού η εφαρμογή του θεσμού αυτού μετά τον Ν. 4055/2012 απέδειξε ότι δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα στην εύρυθμη και ομαλή διεξαγωγή των ποινικών υποθέσεων, με την υπερφόρτωση των πινακίων με υπερβολικό αριθμό υποθέσεων που είναι εκ των πραγμάτων αδύνατο να εκδικαστούν και έχει ως τελικό αποτέλεσμα την άσκοπη ταλαιπωρία όλων των παραγόντων της ποινικής δίκης. Είναι, εξάλλου, αμφίβολο αν είναι σύμφωνος με την κατ’ άρθρο 6 ΕΣΔΑ αρχή της δίκαιης δίκης ο προσδιορισμός ποινικών υποθέσεων από την εισαγγελία σε δικάσιμο, κατά την οποία είναι γνωστό το όνομα του προεδρεύοντος δικαστή. Απαιτείται επίσης ο εκ νέου χωροταξικός σχεδιασμός των υπηρεσιών της Δικαιοσύνης, με ορθότερη κατανομή των πόρων και των στελεχών, πλήρωση των κενών, αλλά και αύξηση των οργανικών θέσεων δικαστών και υπαλλήλων, για να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες.
3) Θωράκιση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης: κρίνουμε ως απόλυτα αναγκαίο να απαιτηθεί από τις Ενώσεις η λήψη μέτρων για την θωράκιση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης, όπως α) αποκλεισμός Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών από κατάληψη δημοσίων αξιωμάτων πριν παρέλθει χρονικό διάστημα τριών ετών από την αποχώρησή τους ή την συνταξιοδότησή τους από το Σώμα. β) ρητή κατάργηση της δυνατότητας ελέγχου των Δικαστών και Εισαγγελέων για την ουσιαστική δικαιοδοτική τους κρίση γ) ο πειθαρχικός έλεγχος στους Δικαστικούς και Εισαγγελικούς Λειτουργούς του πρώτου και δεύτερου βαθμού να ασκείται από 9μελές όργανο, που θα συγκροτείται από 3 δικαστές/εισαγγελείς του Α’ βαθμού, 3 δικαστές/εισαγγελείς του Β’ βαθμού και 3 δικαστές/εισαγγελείς των Ανωτάτων Δικαστηρίων, σε αντιστοιχία με το άρθρο 91 παρ. 3 Σ και με αντικατάσταση των αντίστοιχων διατάξεων του άρθρου 95 Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ.. Με τον τρόπο αυτό που θα αποτελεί συνέχεια και ολοκλήρωση του αυτοδιοίκητου των Δικαστηρίων, θα υπάρχει ισότιμη συμμετοχή των Δικαστών και Εισαγγελέων όλων των βαθμίδων αλλά και δικαιότερη κρίση, αφού για την εκτίμηση της ευθύνης του διωκόμενου, θα λαμβάνονται υπόψη και θα συζητούνται από κάθε οπτική οι ιδιαιτερότητες κάθε βαθμού δικαιοδοσίας, δ) Επίσης θα πρέπει να λυθεί οριστικά το ζήτημα των αποδοχών μας και πρέπει να τεθεί ζήτημα θέσπισης ειδικής και μόνιμης διαδικασίας αναπροσαρμογής του μισθού των δικαστών χωρίς εξάρτηση από τις διαθέσεις της εκτελεστικής εξουσίας.
4) Να απαιτηθεί ο άμεσος και πλήρης σεβασμός στις δικαστικές αποφάσεις από την δημόσια διοίκηση. Στα πλαίσια αυτά νομίζουμε ότι είναι αυτονόητη η απόλυτη συμμόρφωση των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών με τις πρόσφατες αποφάσεις 88/2013 και 89/2013 του Μισθοδικείου και η κατάργηση του ν. 4307/14 που περιέκοψε αυθαίρετα και αντισυνταγματικά τις επιδικασθείσες απαιτήσεις των δικαστικών λειτουργών κατά 50%.
29 Ιανουαρίου 2015
Χριστ. Σεβαστίδης, ΔΝ- Πρόεδρος Πρωτοδικών        Κ. Σαργιώτης, Πρόεδρος Πρωτοδικών
Χαράλαμπος Σεβαστίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών     Χριστίνα Σαλάππα, Πρωτοδίκης
.                                                                         Μαρία Κουβαρά, Ειρηνοδίκης
Μέλη του Δ.Σ. της Ε.Δ.Ε.                                                 Μέλη της Ε.Δ.Ε.

2 σχόλια:

  1. Ορθον. Αμεση υλοποιηση.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. -μπα.... η αυξηση των μισθων μας δεν ειναι πλεον ζητημα δυναμικων διεκδησεων, αλλα διαλογου με τη ....διοικηση???? ποια διοικηση ακριβως???
    -πειθαρχικος ελεγχος προεδρου εφετων απο πρωτοδικη... οκ...

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"