Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ


  ΕΝΩΣΗ
  ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
  ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
  ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
  ΤΗΛ: 210 88 27 380-  FAX 210 88 41 529
  Τ.Κ. 101. 71
              Αθήνα, 15-6-2015
  Αρ. Πρωτ. 52
  Α)Ενημέρωση για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων τρέχοντος έτους
  Β)Σχέδιο Δήλωσης Επιφύλαξης

  Αγαπητοί συνάδελφοι,

  Επικοινωνούμε μαζί σας, για να σας ενημερώσουμε σχετικά με ορισμένα ζητήματα που αφορούν στην υποβολή των δηλώσεων φόρου εισοδήματος του τρέχοντος έτους.
  Η υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων γίνεται, ηλεκτρονικά υποχρεωτικά για τρίτη χρονιά, εμπρόθεσμα μέχρι την 30η Ιουνίου 2015 για τα εισοδήματα του 2014.   
  Συνεχίζεται και φέτος η προ - συμπλήρωση της δήλωσης και συνεπώς είμαστε υποχρεωμένοι να ελέγξουμε, εάν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των προσυμπληρωμένων στοιχείων και της βεβαίωσης αποδοχών που μας χορηγεί το Τμήμα Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικού του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
  Εξάλλου, όπως είναι ήδη γνωστό, με την  89/2013 απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 του Συντάγματος κρίθηκε ότι πρέπει να εφαρμοσθεί και στα εισοδήματα των Δικαστικών Λειτουργών η φορολογική απαλλαγή που παρέχεται στους βουλευτές δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 1 του Ζ΄/1975 Ψηφίσματος
  Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 9 του ν. 3620/2007, η δόση της έκτακτης παροχής («αναδρομικών») που λάβαμε εντός του 2014 (5η δόση) φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή φόρου 25% και δεν υπόκειται σε καμία άλλη κράτηση. Επίσης, η παροχή αυτή μας χορηγήθηκε έναντι της παραιτήσεώς μας από κάθε άλλη αξίωση προς βελτίωση των αποδοχών μας, για το από 1.1.2003 μέχρι 31.12.2007 διάστημα (βλ. παρ. 6 της υπ’ αριθμ. 2/1601/0022/2008 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Β΄ 149). Ενόψει αυτών, η άποψη μας είναι  ότι το ποσό της παραπάνω δόσεως απαλλάσσεται από την έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης που επιβλήθηκε με το άρθρο 29 του ν. 3986/2011, έστω κι αν η διάταξη αυτή υπάγει στην εν λόγω εισφορά κάθε εισόδημα, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, που προέκυψε κατά τις διαχειριστικές χρήσεις 2010 και μετέπειτα. Άλλωστε, το εισόδημα που προέκυψε από την χορήγηση της παροχής αυτής ανάγεται στο ως άνω διάστημα για το οποίο ίσχυε η προαναφερθείσα παραίτησή μας (1.1.2003 έως 31.12.2007) και κατά το οποίο δεν είχε θεσπισθεί η εν λόγω εισφορά αλληλεγγύης. Εξάλλου, ειδικώς για τους Δικαστικούς Λειτουργούς που είχαν προβεί στην προείσπραξη των απαιτήσεων αυτών, εκχωρώντας αυτές στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα και συνάπτοντας με αυτά αντίστοιχες δανειακές συμβάσεις είχαν δε δηλώσει τα σχετικά ποσά σε προηγούμενη φορολογική δήλωση, στην περίπτωση αυτή, μπορεί να υποστηριχθεί ότι η κτήση του σχετικού εισοδήματος έγινε σε χρόνο κατά τον οποίο δεν ίσχυε η επιβολή της εισφοράς αλληλεγγύης.
  Ενόψει των ανωτέρω, όπως και για το προηγούμενο οικονομικό έτος, είναι δυνατή για όσους το επιθυμούν, η προβολή των αντίστοιχων αξιώσεων με τη δήλωση φόρου εισοδήματος, με την υποβολή επιφύλαξης επί της δηλώσεως φόρου εισοδήματος. Η επιφύλαξη αυτή θα έχει δύο σκέλη: το πρώτο, για την εφαρμογή του άρθρου 5 παρ. 1 του Ζ΄/1975 Ψηφίσματος επί των δικαστικών αποδοχών του έτους 2014, δυνάμει της 89/2013 αποφάσεως ( φοροαπαλλαγή 25%) και το δεύτερο, για τη μη επιβολή έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης επί των αναδρομικών παροχών που καταβλήθηκαν το ίδιο έτος. Επισημαίνεται εξ άλλου, ότι κατά της τυχόν απορριπτικής (ρητής ή σιωπηρής) απόφασης επί της παραπάνω επιφύλαξης, πρέπει να ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 εντός 30 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης στον υπόχρεο ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η παραπάνω προθεσμία  αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου. Κατά δε της (ρητής ή σιωπηρής) απόρριψης της ενδικοφανούς  προσφυγής θα πρέπει να ασκηθεί εντός 30 ημερών φορολογική προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου. Η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης υποχρεούται να εκδώσει απόφαση εντός ενενήντα (90) ημερών από την υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής στη Φορολογική Διοίκηση, εάν, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, δεν εκδοθεί απόφαση τότε θεωρείται ότι η ενδικοφανής προσφυγή έχει απορριφθεί από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης και ο υπόχρεος έχει λάβει γνώση αυτής της απόρριψης κατά την εκπνοή της προθεσμίας αυτής. Για τη διευκόλυνση των συναδέλφων που θα  αποφασίσουν να υποβάλουν την εν λόγω επιφύλαξη, επισυνάπτουμε σχετικό σχέδιο. Η επιφύλαξη αυτή πρέπει να κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντός της προθεσμίας που αναγράφεται στη σελίδα που εμφανίζεται μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης φόρου εισοδήματος, στην οποία θα πρέπει να έχετε επιλέξει το αντίστοιχο εικονίδιο για την υποβολή επιφύλαξης.


  (Σ.Σ. ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΊΝΑΙ ΙΔΙΟ ΜΕ ΠΕΡΙΣΥ http://dikastis.blogspot.gr/2015/05/2015_26.html)

  Δεν υπάρχουν σχόλια:

  Δημοσίευση σχολίου

  Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
  1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
  2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
  3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
  4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


  5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
  6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

  7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"