Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2016

Καθορισμός αμοιβών των Δικαστικών Επιμελητών (ΦΕΚ B 709/2016 )

ΦΕΚ B 709/2016 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 21798 (1)
Καθορισμός αμοιβών των Δικαστικών Επιμελητών.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων: α) 49 και β) 50 −όπως
τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο Γ3 της παραγρά−
φου Γ του Ν. 4336/2015 (Α΄94)− του Ν. 2318/1995 «Κώδικας
Δικαστικών Επιμελητών» (Α΄ 126).
2. Το Π.δ/μα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας
για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
3. Το Π.δ/μα 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 116).
4. Τη με αριθ. Υ29/8−10−2015 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).
5. Τη με αριθ. 76297/30−10−2015 απόφασή μας «Κα−
θορισμός αμοιβών Δικαστικών Επιμελητών» (Β΄ 2346 −
ΒΖΒΓΩ−ΘΚ7).
6. Τα με αριθ. πρωτ. έγγραφα: α) 4246/18−1−2016 της
Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος και
β) 108/20−1−2016 της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τις αμοιβές των δικαστικών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"