Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2017

ΣτΕ Β΄ Τμ. 295/2017 επταμ.: Δόση έκτακτης παροχής (αναδρομικών αποδοχών) του άρθρου 5 παρ. 9 ν. 3620/2007 – Δεν υπόκειται στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης άρθρου 29 ν. 3986/2011

ΣτΕ Β΄ Τμ. 295/2017 επταμ. (επί αιτήσεως αναιρέσεως υπέρ του νόμου)
Ένδικη προστασία – Έκταση δικαιοδοσίας – Αρμοδιότητα Ειδικού Δικαστηρίου άρ. 88 παρ. 2 Σ. σε σχέση με αρμοδιότητα ΤΔΔ 
Δικαστικοί λειτουργοί – Φορολογία αποδοχών – Δόση έκτακτης παροχής (αναδρομικών αποδοχών) του άρθρου 5 παρ. 9 ν. 3620/2007 – Δεν υπόκειται στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης άρθρου 29 ν. 3986/2011

(Α) Με τις 110/2016 και 261/2016 αποφάσεις του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ. 2 Σ. επί προσφυγών δικαστικών λειτουργών αναφορικά με το εάν η έκτακτη παροχή της παραγράφου 9 του άρθρου 5 του ν. 3620/2007 συνυπολογίζεται για τον προσδιορισμό της οφειλόμενης ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011, κρίθηκε ότι τα τεθέντα ενώπιόν του με τις προσφυγές αυτές νομικά ζητήματα μπορεί να αφορούν και άλλες κατηγορίες υπαλλήλων ή συνταξιούχων του Δημοσίου, εν τέλει δε, δεν σχετίζονται με τις ειδικές συνταγματικές εγγυήσεις για την προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία των δικαστικών λειτουργών και τη συνακόλουθη ιδιαίτερη μισθολογική και συνταξιοδοτική μεταχείριση που επιφυλάσσει γι’ αυτούς το Σύνταγμα – Ενόψει τούτων, κρίθηκε με τις ανωτέρω αποφάσεις του Ειδικού Δικαστηρίου ότι δεν υφίσταται δικαιοδοσία του για την επίλυση των ανωτέρω ζητημάτων, αρμόδια δε είναι προς τούτο τα διοικητικά δικαστήρια
(Β) Κατά τη ρητή διατύπωση της διάταξης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011, η οποία, άλλωστε, επιβάλλουσα φορολογικό βάρος, είναι στενώς ερμηνευτέα (ΣτΕ 2121/2016, 3327/2015 κ.ά.), κριτήριο και βάση επιβολής της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης αποτελούν τα εισοδήματα, τα οποία όχι απλώς «δηλώνονται με τις δηλώσεις των […] οικονομικών ετών 2011-2015» αλλά και «προκύπτουν» κατά την αντίστοιχη διαχειριστική χρήση (2010-2014) – Ως τέτοια νοούνται τα εισοδήματα εκείνα για τα οποία γεννήθηκε αξίωση κατά την εν λόγω χρήση, αδιαφόρως του χρόνου κατά τον οποίο πραγματοποιούνται, δηλαδή εισπράττονται από τον φορολογούμενο (πρβλ. ΣτΕ 430/1932, 505/1934, 433/1938, 3150/1999), του νομοθέτη διαφοροποιουμένου, κατά τούτο, από το σύστημα του ΚΦΕ – Η επίμαχη έκτακτη παροχή, η οποία προβλέφθηκε να εξοφληθεί σε πέντε δόσεις, έχει τον χαρακτήρα αναδρομικών αποδοχών των δικαστικών λειτουργών από την άσκηση του λειτουργήματός τους – Ανεξάρτητα από το πότε εισπράττεται η κάθε δόση, ανάγεται πάντως στο χρονικό διάστημα από 1.1.2003-31.12.2007 (εξ ου άλλωστε και υπολογίζεται με βάση το βασικό μισθό/συνταξιοδοτική κλίμακα καθενός στο χρονικό διάστημα από 1.1.2003-31.12.2007, χορηγείται μόνον κατόπιν υποβολής υπευθύνου δηλώσεως περί παραιτήσεως από κάθε άλλη αξίωση για το εν λόγω διάστημα κ.λπ.) – Άλλωστε, ο νομοθέτης δεν όρισε την εν λόγω έκτακτη παροχή της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 3620/2007 ως φορολογητέο εισόδημα των χρήσεων κατά τις οποίες εισπράττονται οι παραπάνω δόσεις – Συνεπώς, ανεξαρτήτως του χρόνου κατά τον οποίο εισπράχθηκε, δεν πρόκειται για εισόδημα που προέκυψε, κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011, κατά το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) και δεν μπορεί να αποτελέσει κριτήριο και βάση επιβολής της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που προβλέπεται από αυτήν
[με μειοψηφία ενός Συμβούλου]

από την ιστοσελίδα: http://www.humanrightscaselaw.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"