Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου 2018

Κίνηση της διαδικασίας πληρώσεως τριών (3) θέσεων Συμβούλων Επικρατείας, με προαγωγή δικαστών των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων.                       
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α                           Αθήνα,  30 Ιανουαρίου  2018
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ                   Αριθ. Πρωτ.: 358
ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
                 ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
                                                                                                         ΠΡΟΣ:
                                                                             Τα Διοικητικά Εφετεία της Χώρας
Κίνηση της διαδικασίας πληρώσεως τριών (3) θέσεων Συμβούλων Επικρατείας, με προαγωγή δικαστών των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
              I. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 88 του Συντάγματος ορίζεται ότι: «…Οι δικαστές των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων προάγονται στο βαθμό του Συμβούλου της Επικρατείας και στο ένα πέμπτο των θέσεων, όπως νόμος ορίζει». Εξάλλου, στο άρθρο 66Α του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ.), ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1756/1988 (Α΄ 35), όπως ισχύει, ορίζονται τα εξής: «1. Οι θέσεις των Συμβούλων της Επικρατείας καλύπτονται κατά το ένα πέμπτο με προαγωγή δικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 2 και στα άρθρα 66Β και 66Γ. 2. Σε Σύμβουλο της Επικρατείας προάγεται, ύστερα από αίτησή του, και εφόσον δεν συμπληρώνει το εξηκοστό τρίτο έτος της ηλικίας του έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους κενώσεως ή συστάσεως της θέσεως, πρόεδρος εφετών διοικητικών δικαστηρίων ή εφέτης διοικητικών δικαστηρίων, με επτά τουλάχιστον έτη υπηρεσίας στο βαθμό του εφέτη και συνολική πραγματική δικαστική υπηρεσία είκοσι έξι, τουλάχιστον, ετών στα διοικητικά δικαστήρια». 3.Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο της Διοικητικής Δικαιοσύνης εκτιμώντας τις ανάγκες της υπηρεσίας, μπορεί, κατ’ εξαίρεση, να κρίνει ως προακτέο, δικαστικό λειτουργό που έχει τα νόμιμα προσόντα και δίχως αίτησή του. Περαιτέρω, στο άρθρο 66 Β παρ. 1 του ίδιου Κώδικα, όπως ισχύει, ορίζονται τα εξής: «1. Η διαδικασία πλήρωσης θέσης Συμβούλου της Επικρατείας με προαγωγή δικαστή των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, κινείται με ανακοίνωση του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. Η ανακοίνωση αποστέλλεται στα διοικητικά εφετεία της Χώρας και αναρτάται αμέσως από τον γραμματέα του κάθε εφετείου στο οικείο δικαστικό κατάστημα. Για την ανάρτηση συντάσσεται έκθεση που διαβιβάζεται στον Γενικό Επίτροπο. Η ανακοίνωση αποστέλλεται, το ταχύτερο δυνατόν, μετά την κένωση της θέσης ή τη σύσταση νέας θέσης. Ειδικά για την πλήρωση των κενών θέσεων, οι οποίες προβλέπεται ότι θα προκύψουν την 30ή Ιουνίου κάθε έτους, η ανακοίνωση αποστέλλεται το αργότερο εντός του μηνός Φεβρουαρίου. Με την ανακοίνωση καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν αίτηση στον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της αναρτήσεως της ανακοινώσεως».
              2. Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και ενόψει της πληρώσεως, με προαγωγή δικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, τριών (3) θέσεων Συμβούλων Επικρατείας, οι οποίες προβλέπεται ότι θα προκύψουν στις 30 Ιουνίου 2018, με την αποχώρηση από την υπηρεσία, λόγω συμπληρώσεως του ορίου ηλικίας των Συμβούλων Επικρατείας Αριστόβουλου – Γεωργίου Βώρου, Παναγιώτη Χαμάκου και Θεανώς Τζοβαρίδου, ανακοινώνουμε με την παρούσα την κίνηση της σχετικής διαδικασίας και καλούμε τους Προέδρους Εφετών και τους Εφέτες των διοικητικών εφετείων της Χώρας, που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να κριθούν για την πλήρωση των θέσεων αυτών, να υποβάλλουν αίτηση προς την Γενική Επίτροπο, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της αναρτήσεως της ανακοινώσεως αυτής, στο δικαστικό κατάστημα του διοικητικού εφετείου που υπηρετούν.
              3. Για την ανάρτηση της παρούσας στο οικείο δικαστικό κατάστημα καθώς και για τη σύνταξη και αποστολή της σχετικής εκθέσεως στην Γενική Επίτροπο, παρακαλούμε να επιμεληθούν οι Προϊστάμενοι Διεύθυνσης της Γραμματείας των διοικητικών εφετείων.
                                                                                                  
                                                                                               Η Γενική Επίτροπος
                                                                                        Ευτυχία Εμμ. Φουντουλάκη
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"