Δευτέρα 15 Απριλίου 2024

ΦΕΚ Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας (λειτουργία δικαστηρίων)


113 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/οικ.22066
Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 39873/21.7.2023
(Β’ 4698) κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτα-
κτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας σε
δομές υγείας και κλειστές δομές κοινωνικής φρο-
ντίδας έως και τη Μ.Δευτέρα, 29 Απριλίου 2024
και ώρα 06:00.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ -
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ -
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ -
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣΤεύχος B’ 2248/15.04.2024

112

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/οικ. 17150
Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 39873/21.7.2023
(Β’ 4698) κοινής υπουργικής απόφασης περί
έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγεί-
ας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας
σε δομές υγείας και κλειστές δομές κοινωνικής
φροντίδας έως και τη Δευτέρα 8 Απριλίου 2024
και ώρα 06:00.


Τεύχος B’ 1860/26.03.2024

111ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/οικ. 11619
Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 39873/21.7.2023
(Β’ 4698) κοινής υπουργικής απόφασης περί
έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγεί-
ας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτει-
ας σε δομές υγείας και κλειστές δομές κοινωνι-
κής φροντίδας έως και τη Δευτέρα, 25 Μαρτίου
2024 και ώρα 06:00.Τεύχος B’ 1270/23.02.2024

110

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δlα/οικ. 8574
Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 39873/21.7.2023
(Β’ 4698) κοινής υπουργικής απόφασης περί
έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγεί-
ας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας
σε δομές υγείας και κλειστές δομές κοινωνικής
φροντίδας έως και τη Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου
2024 και ώρα 06:00.

Τεύχος B’ 1004/09.02.2024109

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/οικ. 5408
Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 39873/21.7.2023
(Β’ 4698) κοινής υπουργικής απόφασης περί
έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγεί-


ας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας
σε δομές υγείας και κλειστές δομές κοινωνικής
φροντίδας έως και τη Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου
2024 και ώρα 06:00.Τεύχος B’ 561/26.01.2024

 

108

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/οικ. 69228
Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 39873/21.7.2023
(Β’ 4698) κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτα-
κτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας
σε δομές υγείας και κλειστές δομές κοινωνικής
φροντίδας έως και τη Δευτέρα, 15 Ιανουαρίου
2024 και ώρα 06:00.

Τεύχος B’ 7463/29.12.2023

 

107

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/οικ. 66851
Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 39873/21.7.2023
(Β’ 4698) κοινής υπουργικής απόφασης περί
έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγεί-


ας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτει-
ας σε δομές υγείας και κλειστές δομές κοινωνι-
κής φροντίδας έως και τη Δευτέρα, 1 Ιανουαρί-
ου 2024 και ώρα 06:00.

Τεύχος B’ 7092/15.12.2023


106

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/οικ. 64266
Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 39873/21.7.2023
(Β’ 4698) κοινής υπουργικής απόφασης περί
έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγεί-
ας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας
σε δομές υγείας και κλειστές δομές κοινωνικής
φροντίδας έως και τη Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου
2023 και ώρα 06:00.


Τεύχος B’ 6802/01.12.2023

105 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/οικ.61006
Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 39873/21.7.2023
(Β’ 4698) κοινής υπουργικής απόφασης περί
έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγεί-
ας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτει-
ας σε δομές υγείας και κλειστές δομές κοινωνι-
κής φροντίδας έως και τη Δευτέρα, 4 Δεκεμβρί-
ου 2023 και ώρα 06:00.


Τεύχος B’ 6564/17.11.2023

104ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/οικ. 58153
Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 39873/21.7.2023
(Β’ 4698) κοινής υπουργικής απόφασης περί
έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγεί-
ας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτει-
ας σε δομές υγείας και κλειστές δομές κοινωνι-
κής φροντίδας έως και τη Δευτέρα, 20 Νοεμβρί-
ου 2023 και ώρα 06:00.

 

Τεύχος B’ 6302/03.11.2023


 

103

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/οικ. 54948
Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 39873/21.7.2023
(Β’ 4698) κοινής υπουργικής απόφασης περί
έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγεί-
ας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτει-
ας σε δομές υγείας και κλειστές δομές κοινωνι-
κής φροντίδας έως και τη Δευτέρα, 6 Νοεμβρίου
2023 και ώρα 06:00.


Τεύχος B’ 6109/20.10.2023

102

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/οικ. 49164
Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 39873/21.7.2023
(Β’ 4698) κοινής υπουργικής απόφασης περί
έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγεί-
ας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτει-
ας σε δομές υγείας και κλειστές δομές κοινωνι-
κής φροντίδας έως και τη Δευτέρα, 9 Οκτωβρί-
ου 2023 και ώρα 06:00.


Τεύχος B’ 5621/22.09.2023

101

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/οικ. 216800
Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 39873/21.7.2023
(Β’ 4698) κοινής υπουργικής απόφασης περί
έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγεί-
ας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτει-
ας σε δομές υγείας και κλειστές δομές κοινωνι-
κής φροντίδας έως και τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρί-
ου 2023 και ώρα 06:00.


Τεύχος B’ 5381/08.09.2023

100.

 

 

99.  17-6-2023

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 32936
Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.
24991/28.4.2023 (Β’ 2883) κοινής υπουργικής
απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας


της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο
της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 10 Ιουλίου
2023 και ώρα 06:00.

 Τεύχος B’ 3932/16.06.2023

98.  25-5-2023 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 29484
Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/
ΓΠ.οικ.24991/28.4.2023 (Β’ 2883) κοινής υπουρ-


γικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστα-
σίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαι-
τέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο
σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 19
Ιουνίου 2023 και ώρα 06:00.

 Τεύχος B’ 3473/24.05.2023

 

97

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 24991
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτει-
ας σε δομές υγείας και κλειστές δομές κοινωνι-
κής φροντίδας από τη Δευτέρα, 1 Μαΐου 2023 και
ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 29 Μαΐου 2023
και ώρα 06:00.

 Τεύχος B’ 2883/29.04.2023

96

 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 21217
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας
σε δομές υγείας και κλειστές δομές κοινωνικής
φροντίδας από τη Μ. Δευτέρα, 10 Απριλίου 2023
και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαΐου 2023
και ώρα 06:00.

 

 

Τεύχος B’ 2301/08.04.2023

 

95

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 17849
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας


σε δομές υγείας και κλειστές δομές κοινωνικής
φροντίδας από τη Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2023 και
ώρα 06:00 έως και τη M. Δευτέρα, 10 Απριλίου
2023 και ώρα 06:00.

Τεύχος B’ 1954/26.03.2023

94

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 15102
Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/
ΓΠ.οικ.5432/27.1.2023 (Β’ 389) κοινής υπουργι-
κής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασί-
ας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαι-
τέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο
σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 27
Μαρτίου 2023 και ώρα 06:00Τεύχος B’ 1429/10.03.202393


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 13498
Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.
5432/27.1.2023 (Β’ 389) κοινής υπουργικής από-
φασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω δι-
ασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο
της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 13 Μαρτίου
2023 και ώρα 06:00.

 

Τεύχος B’ 1192/03.03.2023

92

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 11991
Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/
ΓΠ.οικ.5432/27.1.2023 (Β’ 389) κοινής υπουργι-
κής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστα-
σίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο πε-
ραιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέ-
ρα, 6 Μαρτίου 2023 και ώρα 06:00.Τεύχος B’ 1076/24.02.2023

 

 

 91

 

 Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 8506

Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.

οικ.5432/27.1.2023 (Β’ 389) κοινής υπουργικής

απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας

της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο

της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 27 Φεβρου-

αρίου 2023 και ώρα 06:00.

 

 Τεύχος B’ 703/10.02.2023

 90

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 5432
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτει-
ας από τη Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα
06:00 έως και τη Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2023
και ώρα 06:00.Τεύχος B’ 389/28.01.2023

 89

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 75297


Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτει-
ας από την Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2023 και ώρα
06:00 έως και τη Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2023
και ώρα 06:00.


Τεύχος B’ 7005/31.12.2022

88

 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 72546
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας
από τη Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα
06:00 έως και τη Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2023 και
ώρα 06:00.
Τεύχος B’ 6445/16.12.2022


87

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 71042
Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/
ΓΠ.οικ.66528/18.11.2022 κοινής υπουργικής
απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας
της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο
της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 19 Δεκεμ-
βρίου 2022 και ώρα 06:00.

 Τεύχος B’ 6240/09.12.2022

 

86

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 69439
Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.
οικ.66528/18.11.2022 κοινής υπουργικής από-
φασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της


δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω δι-
ασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο
της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 12 Δεκεμ-
βρίου 2022 και ώρα 06:00.

 

Τεύχος B’ 6135/02.12.2022

85

 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 66528 .


Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτει-
ας από τη Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2022 και ώρα
06:00 έως και τη Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2022
και ώρα 06:00.Τεύχος B’ 5874/19.11.2022

 

84

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Aριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 64786
Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/
ΓΠ.οικ.51236/8.9.2022 κοινής υπουργικής από-
φασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω δι-
ασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο
της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 21 Νοεμβρί-
ου 2022 και ώρα 06:00.

Τεύχος B’ 5783/11.11.2022

83

 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 61055


Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.
οικ.51236/ 8.9.2022 κοινής υπουργικής απόφα-
σης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δη-
μόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω δια-
σποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο
της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 14 Νοεμ-
βρίου 2022 και ώρα 06:00.

 

Τεύχος B’ 5563/27.10.2022

82ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 58309

Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/

ΓΠ.οικ.51236/8.9.2022 κοινής υπουργικής από-

φασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω δι-

ασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο

της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 31 Οκτωβρί-

ου 2022 και ώρα 06:00.


Τεύχος B’ 5335/14.10.2022

81

 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 55384


Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.
51236/8.9.2022 κοινής υπουργικής απόφασης
περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσι-
ας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασπο-
ράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της
Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου
2022 και ώρα 06:00.

Τεύχος B’ 5129/01.10.2022

80Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 53937
Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/
ΓΠ.οικ.51236/8.9.2022 κοινής υπουργικής από-
φασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω δι-
ασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο
της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 3 Οκτωβρί-
ου 2022 και ώρα 06:00.Τεύχος B’ 4977/23.09.202279


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 51236
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτει-
ας από την Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2022 και
ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου
2022 και ώρα 06:00.


Τεύχος B’ 4756/09.09.2022

78

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 49655


Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.
οικ.43107/22.7.2022 κοινής υπουργικής από-
φασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύ-
νολο της Επικράτειας έως και την Παρασκευή
9 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 06:00.


 Τεύχος B’ 4604/31.08.2022

77

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 44590
Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/
ΓΠ.οικ.43107/22.7.2022 κοινής υπουργικής από-
φασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω δι-
ασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο
της Επικράτειας έως και την Πέμπτη, 1η Σεπτεμ-
βρίου 2022 και ώρα 06:00.

Τεύχος B’ 4088/30.07.2022

76
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 43107

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγεί-

ας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του

κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικρά-

τειας από τη Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2022 και ώρα

06:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2022 καιώρα 06:00.
Τεύχος B’ 3891/23.07.202275

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 41628
Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.
38083/30.6.2022 κοινής υπουργικής απόφασης
«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγεί-
ας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτει-
ας από την Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022 και ώρα
06:00 έως και την Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2022
και ώρα 06:00» (Β’ 3367).


 Τεύχος B’ 3734/14.07.2022

74


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 38083
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτει-
ας από την Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022 και ώρα
06:00 έως και την Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2022
και ώρα 06:00.

Τεύχος B’ 3367/30.06.2022


73

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 34692
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας
από την Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2022 και ώρα 06:00
έως και την Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022 και ώρα
06:00.

Τεύχος B’ 3004/14.06.2022

72

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 30819
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγεί-
ας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικρά-
τειας από την Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2022 και ώρα
06:00 έως και την Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2022 και
ώρα 06:00


Τεύχος B’ 2676/31.05.2022


71

 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27397
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγεί-
ας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικρά-


τειας από τη Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 και ώρα
06:00 έως και την Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2022 και
ώρα 06:00

Τεύχος B’ 2369/14.05.2022

 70

 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.23983
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορω-
νοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από
την Κυριακή, 1 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00 έως και
τη Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00.Τεύχος B’ 2137/30.04.2022

 

 

69
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.22206
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας
από τη Δευτέρα, 18 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00
έως και την Κυριακή, 1 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00.Τεύχος B’ 1882/16.04.2022

 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

Στα δικαστήρια, στις εισαγγελίες και στα στρατιωτικά
δικαστήρια τηρούνται τα μέτρα του πίνακα Α και ισχύουν
τα κάτωθι:
􀁸 Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του
οικείου δικαστηρίου ή εισαγγελίας, που τοιχοκολλάται
στην είσοδο του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας και
αναρτάται στην ιστοσελίδα τους, εφόσον διαθέτουν,
ορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα που ανάγονται στην
εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών τους, καθώς και όλα
τα αναγκαία μέτρα που τηρούνται υπ' ευθύνη τους,
για την ασφαλή λειτουργία του δικαστηρίου ή της
εισαγγελίας ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19.
􀁸 Στα έμμισθα, άμισθα υποθηκοφυλακεία, πάσης
φύσεως κτηματολογικά γραφεία και υποκαταστήματα
του φορέα “Ελληνικό Κτηματολόγιο” τηρούνται τα
μέτρα του πίνακα Α. Με απόφαση του Προϊσταμένου
των υποθηκοφυλακείων, των κτηματολογικών
γραφείων και υποκαταστημάτων του Φορέα
«Ελληνικό Κτηματολόγιο» και των Κτηματολογικών
Γραφείων Θεσσαλονίκης, Ρόδου και Κω-Λέρου
ορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για τη
λειτουργία της υπηρεσίας, ο μηχανισμός ελέγχου,
προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα
συνωστισμού εντός της υπηρεσίας, η τηρητέα
διαδικασία για τον αερισμό των κοινοχρήστων χώρων
της, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο για την
ασφαλή λειτουργία της, που τηρούνται υπ’ ευθύνη
του Προϊσταμένου, ενόψει της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19.

 

68

 

 67


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.18959
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγεί-
ας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικρά-


τειας από τη Δευτέρα, 4 Απριλίου 2022 και ώρα
06:00 έως και τη Δευτέρα, 11 Απριλίου 2022 και
ώρα 06:00 
Τεύχος B’ 1547/02.04.202266

 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 17567
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτει-
ας από το Σάββατο, 26 Μαρτίου 2022 και ώρα


06:00 έως και τη Δευτέρα, 4 Απριλίου 2022 και
ώρα 06:00.


Τεύχος B’ 1454/25.03.2022

65

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16506
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτει-
ας από τη Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2022 και ώρα
06:00 έως και τη Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2022 και
ώρα 06:00.


Τεύχος B’ 1302/18.03.2022

 64

 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 14709
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτει-
ας από το Σάββατο, 12 Μαρτίου 2022 και ώρα
06:00 έως και τη Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2022 και
ώρα 6:00.

 

Τεύχος B’ 1099/11.03.2022

 63

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 13654
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγεί-
ας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικρά-
τειας από το Σάββατο, 5 Μαρτίου 2022 και ώρα
06:00 έως και τη Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2022 και
ώρα 6:00.

 Τεύχος B’ 1011/04.03.2022

 

62


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 11974
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτει-
ας από τη Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2022 και


ώρα 06:00 έως και την Τρίτη, 8 Μαρτίου 2022 και
ώρα 6:00.


Τεύχος B’ 891/25.02.2022

61

 

 
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 10343
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας
από το Σάββατο, 19 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα
06:00 έως και τη Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2022


και ώρα 6:00.


Τεύχος B’ 766/18.02.2022

 

60

 Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 8681
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας
έως και τη Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2022 και
ώρα 6:00.

 ΦΕΚ B’ 607/12.02.2022

 

59

 Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 6756
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας,
για το διάστημα από τη Δευτέρα, 7 Φεβρουαρί-
ου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 14 Φε-
βρουαρίου 2022 και ώρα 6:00.


58

 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 4761
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας,
για το διάστημα από τη Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου
2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 7 Φεβρου-
αρίου 2022 και ώρα 6:00

 

ΦΕΚ B 290/2022 

57Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 3608
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας,
για το διάστημα από τη Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου
2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 31 Ιανου-
αρίου 2022 και ώρα 6:00. ΦΕΚ B 155/2022

56

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 2158
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας,


για το διάστημα από τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου
2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 24 Ιανου-
αρίου 2022 και ώρα 6:00.

ΦΕΚ B 67/2022

 

55

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 746
Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/
ΓΠ.οικ.81558/29.12.2021 κοινής υπουργικής
απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δη-
μόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω δια-


σποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο
της Επικράτειας, για το διάστημα από την Πέ-
μπτη, 30 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και
τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00»
(Β’ 6290).


ΦΕΚ B 32/2022

54

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 82927
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.
81558/29.12.2021 κοινής υπουργικής απόφασης
«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας,
για το διάστημα από την Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 17 Ιανου-
αρίου 2022 και ώρα 6:00» (Β’ 6290).

ΦΕΚ B 6329/2021

 

53

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγεί-
ας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτει-
ας για το διάστημα από την Πέμπτη, 30 Δεκεμ-


βρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 17
Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06:00.

 

ΦΕΚ B 6290/2021 

52

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 80417
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-


ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας
για το διάστημα από την Παρασκευή, 24 Δεκεμ-
βρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα,
3 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06:00.


ΦΕΚ B 6214/2021

 

51

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.78616
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας
για το διάστημα από τη Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου
2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 10
Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06:00.

50

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 77146
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας
για το διάστημα από τη Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου
2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 20 Δε-
κεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.


ΦΕΚ B 5816/2021
 

49ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 75414
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτει-
ας έως και τη Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2021 και
ώρα 06:00
ΦΕΚ B 5673/202149


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 72486
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας,
για το διάστημα από τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου
2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 6 Δεκεμ-
βρίου 2021 και ώρα 06:00
.
ΦΕΚ B 5401/2021

48

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69136
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας,
για το διάστημα από το Σάββατο, 6 Νοεμβρίου


2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 22 Νοεμ-
βρίου 2021 και ώρα 06:00
.

 ΦΕΚ B 5138/2021


47

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 66436
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας,
για το διάστημα από τη Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου


2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Νοεμ-
βρίου 2021 και ώρα 06:00.


ΦΕΚ B 4919/2021

47


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 61910
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας,
για το διάστημα από το Σάββατο, 9 Οκτωβρίου
2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 25 Οκτω-


βρίου 2021 και ώρα 06:00.

 

ΦΕΚ B 4674/2021 

46ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 60400
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας,
για το διάστημα από τη Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου
2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 11 Οκτω-


βρίου 2021 και ώρα 06:00.

 

ΦΕΚ B 4577/2021 

45ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας,
για το διάστημα από τη Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου
2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 4 Οκτω-
βρίου 2021 και ώρα 06:00.


ΦΕΚ B 4441/2021 

 

 44

 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.57069
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας,
για το διάστημα από τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρί-
ου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 27
Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.

 

ΦΕΚ B 4337/2021


43

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55400
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτει-
ας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμ-
βρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα,
20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.

 ΦΕΚ B 4206/2021

 

42
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 53950

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείαςαπό τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-

ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας,

για το διάστημα από τη Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου

2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμ-

βρίου 2021 και ώρα 6:00.ΦΕΚ B 4054/2021


41 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.52666
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας,


για το διάστημα από τη Δευτέρα, 30 Αυγούστου
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 6 Σεπτεμ-
βρίου 2021 και ώρα 6:00.


ΦΕΚ B 3958/202
1


  40

 Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 51684
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας,
για το διάστημα από τη Δευτέρα, 23 Αυγούστου
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 30 Αυγού-
στου 2021 και ώρα 6:00.

  ΦΕΚ B 3899/2021

 

39ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.50907
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 16 Αυγούστου
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00.


ΦΕΚ B 3793/2021


38

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 49762
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας
για το διάστημα από τη Δευτέρα, 9 Αυγούστου


2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 16 Αυγού-
στου 2021 και ώρα 6:00.

ΦΕΚ B 3660/2021


37


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.48487
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας
για το διάστημα από τη Δευτέρα, 2 Αυγούστου
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 9 Αυγού-
στου 2021 και ώρα 6:00.

  ΦΕΚ B 3481/2021

36ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 46819
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας
για το διάστημα από τη Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021
και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 2 Αυγούστου
2021 και ώρα 6:00.

 

 
ΦΕΚ B 3276/2021

35

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 44779
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας
για το διάστημα από την Παρασκευή, 16 Ιουλίου
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 26 Ιουλίου
2021 και ώρα 6:00.

 

 ΦΕΚ B 3117/2021

34

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 44391
Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.
οικ.43319/09.07.2021 κοινής υπουργικής από-
φασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημό-
σιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασπο-
ράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της
Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 12
Ιουλίου 2021 και ώρα 06:00 έως και την Πέμπτη,
15 Ιουλίου 2021 και ώρα 06:00» (Β΄ 3066).παρατείνεται από τη λήξη της έως και την Παρασκευή,
16 Ιουλίου 2021 και ώρα 06:00

ΦΕΚ B 3112/2021 

 

 33

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 43319
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτει-
ας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου
2021 και ώρα 06:00 έως και την Πέμπτη, 15 Ιου-
λίου 2021 και ώρα 06:00.

ΦΕΚ B 3066/2021 

32ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 41332
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-


ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας
για το διάστημα από τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2021
και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021
και ώρα 6:00. 

 31

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 39842
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτει-
ας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 28 Ιουνίου
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου
2021 και ώρα 6:00.

 

ΦΕΚ B 2744/2021  

 

30

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 38197
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτει-
ας για το διάστημα από το Σάββατο, 19 Ιουνίου
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 28 Ιουνί-
ου 2021 και ώρα 6:00.

 

ΦΕΚ B 2660/2021 

 29

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 36587
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτει-
ας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 14 Ιουνίου
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 21 Ιουνί-
ου 2021 και ώρα 6:00.

 

ΦΕΚ B 2476/2021
 

 28ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 35169
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας
για το διάστημα από τη Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021


και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021
και ώρα 6:00.


ΦΕΚ B 2366/2021

 

 27ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33506
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας
για το διάστημα από τη Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021
και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021
και ώρα 6:00.

ΦΕΚ B 2233/2021

26
 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 31950
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας
για το διάστημα από τη Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021
και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021


και ώρα 6:00.

 

 

ΦΕΚ B 2141/2021  


 25ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 29922
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας
για το διάστημα από την Παρασκευή, 14 Μαΐου
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 24 Μαΐου
2021 και ώρα 6:00.

 

ΦΕΚ B 1944/2021

 

24

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 28503
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-


ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας
για το διάστημα από τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021
και ώρα 6:00 έως και την Παρασκευή, 14 Μαΐου
2021 και ώρα 6:00.

 

ΦΕΚ B 1872/2021

 

  23

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27683
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας
για το διάστημα από τη Δευτέρα, 3 Μαΐου 2021
και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021
και ώρα 6:00.

 

ΦΕΚ B 1814/2021
 

 

22

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 26380
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας
για το διάστημα από τη Μ. Δευτέρα, 26 Απριλί-


ου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 3 Μα-
ΐου 2021 και ώρα 6:00.

 

ΦΕΚ B 1682/2021  

21

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 24489
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας
για το διάστημα από τη Δευτέρα, 19 Απριλίου
2021 και ώρα 6:00 έως και τη M. Δευτέρα, 26
Απριλίου 2021 και ώρα 6:00.

 

ΦΕΚ B 1558/2021  

20


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 22439
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτει-
ας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 12 Απριλίου
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 19 Απρι-


λίου 2021 και ώρα 6:00.

 

ΦΕΚ B 1441/2021 

19
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 20651

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας

από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-

ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτει-

ας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 5 Απριλίου

2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 Απρι-λίου 2021 και ώρα 6:00.


ΦΕΚ B 1308/2021

18

 Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 18877 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το

διάστημα από τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00. 


 ΦΕΚ B 1194/2021

17

 Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 17698
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτει-
ας για το διάστημα από το Σάββατο, 20 Μαρτίου
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 29 Μαρ-
τίου 2021 και ώρα 6:00.


 
ΦΕΚ B 1076/2021

16

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 16320
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτει-
ας για το διάστημα από την Τρίτη, 16 Μαρτίου
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 22 Μαρ-


τίου 2021 και ώρα 6:00.

ΦΕΚ B 996/2021 

 

 

 15

 ΦΕΚ B 895/2021

 

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 14453
Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/
Γ.Π.οικ.13805/3.3.2021 κοινής υπουργικής
απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δη-
μόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω δια-
σποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο
της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη,
4 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Τρίτη,
16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 843). 14

 ΦΕΚ B 843/2021 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 13805
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτει-
ας για το διάστημα από την Πέμπτη, 4 Μαρτίου
2021 και ώρα 6:00 έως και την Τρίτη, 16 Μαρτί-
ου 2021 και ώρα 6:00.

 

 

13

ΦΕΚ B 793/2021
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 12639
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτει-
ας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Μαρτί-
ου 2021 και ώρα 6:00.


12

 ΦΕΚ B 648/2021ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 10969
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας
για το διάστημα από τη Δευτέρα, 22 Φεβρουαρί-
ου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρ-
τίου 2021 και ώρα 6:00.

 

 

  11

 ΦΕΚ B 534/2021

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 9147


Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας
για το διάστημα από την Πέμπτη, 11 Φεβρουαρί-
ου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρ-
τίου 2021 και ώρα 6:00
.

 

 10ΦΕΚ B 454/2021 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 8378
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID–19 στο σύνολο της Επικράτει-
ας για το διάστημα από το Σάββατο, 6 Φεβρου-
αρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα,
15 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00.


 

 

9
(δεύτερη έκδοση διορθωμένη)

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 6877
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας


για το διάστημα από το Σάββατο, 30 Ιανουαρί-
ου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Φε-
βρουαρίου 2021 και ώρα 6:00ΦΕΚ B 341/2021 (δεύτερη έκδοση διορθωμένη)

 

 

8


ΦΕΚ B 186/2021 

 

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 4992


Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας
για το διάστημα από τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Φεβρου-
αρίου 2021 και ώρα 6:00.

 

 

 

 

7


 ΦΕΚ B 89/2021
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 3060

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο­ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα  από τη Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00.


 
6

ΦΕΚ B 30/2021 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 1293
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας
για το διάστημα από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουα-
ρίου 2021 και ώρα 6:00.

 

==============================


5


ΦΕΚ B 1/2021


Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 2
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας
για το διάστημα από την Κυριακή 3 Ιανουαρίου


2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 11 Ιανου-
άριου 2021 και ώρα 6:00
.

 

 

=============

 

4


ΦΕΚ B 5486/2020


Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 80189
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας
για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρί-


ου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ια-
νουαρίου 2021 και ώρα 6:00.


=====================================3

ΦΕΚ B 5350/2020


Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγεί- ας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού CΟVID - 19 στο σύνολο της Επικράτειας για το  διάστημα από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως  και τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00.


 ====================

 

2

ΦΕΚ B 5255/2020


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 76629

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας

από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-

ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτει-

ας για το διάστημα από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρί-

ου 2020 έως και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020.


=================================================================


 

 

 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτει-
ας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρί-
ου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020.

  

 

2 σχόλια:

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ