Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2010

ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ (ΜΕΡΟΣ 1)

             ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΌ 1-1-2016
http://dikastis.blogspot.gr/2015/08/43362015-3.html


ΝΕΑ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ: ****


   Οι δαπάνες που δικαιούται ο δικαστικός που μετακινείται, ρυθμίζονται από το  Ν. 2685/1999.
Στο παρόν άρθρο θ’ ασχοληθούμε με τις δαπάνες μετάθεσης και τις δαπάνες εκτός έδρας (βλ. μεταβατικά δικαστήρια).
Α. ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ (άρθρα 14 και 15)
Σύμφωνα με το άρθρο  15, ΔΕ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ  ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΣ: α. οι νεοδιοριζόμενοι  για τη μετάβασή τους από τον τόπο κατοικίας τους στον τόπο διορισμού τους (στην περίπτωση αυτή εμπίπτουν οι πάρεδροι).  β. Στους μετατιθεμένους με αίτησή τους, εφόσον η μετάθεσή τους πραγματοποιείται πριν παρέλθουν τέσσερα (4) χρόνια από την προηγούμενη μετάθεση ή τοποθέτηση και  γ. Στους τοποθετούμενους με αίτησή τους, κατά την παράγραφο 9 του άρθρου 14.
 Οι δαπάνες μεταθέσεως χωρίζονται στα οδοιπορικά και τις δαπάνες οικοσκευής.
Ι.  οδοιπορικά.
α) Αν ο δικαστικός μετακινείται με μέσα μαζικής μεταφοράς, δικαιούται το ποσό του εισιτηρίου του προσαυξημένο κατά 10% (στο άρθρο 4 προσδιορίζεται τι μέσο μεταφοράς και τι θέση δικαιούται ο κάθε βαθμός). Επίσης δικαιούται τα εισιτήρια της οικογενείας του, χωρίς προσαύξηση (ο Ν. 2685/1999 καθορίζει ποιοι αποτελούν την οικογένεια). 
β) Αν μετακινείται με ιδιόκτητο όχημα δικαιούται χιλιομετρική αποζημίωση που καθορίζεται από το άρθρο 6 και την Κ.Υ.Α. 2/56533/0022        (ΦΕΚ Β 1772/6-12-2006). Επίσης δικαιούται τα εισιτήρια της οικογενείας του, που δε συνταξιδεύει με το ιδιόκτητο όχημα, εφόσον μετακινηθεί εντός 6 μηνών (ο Ν. 2685/1999 καθορίζει ποιοι αποτελούν την οικογένεια). 
ΙΙ. Δαπάνες οικοσκευής
Αποτελείται από:
α)  το βασικό ποσό των 880,41 ΕΥΡΩ
β) προσαύξηση του βασικού ποσού κατά 10% για κάθε μέλος της οικογενείας
γ) προσαύξηση του βασικού ποσού κατά  50%  για μεταθέσεις από, προς και μεταξύ των νομών Λέσβου, Χίου, Σάμου και Δωδεκανήσου ή  προσαύξηση 30% για μεταθέσεις από, προς και μεταξύ νήσων προβληματικής περιοχής κατηγορίας Α`, όπως αυτές καθορίζονται με την κοινή απόφαση αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.50/265/29847/92 (ΦΕΚ 667 Β`) των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών, ή προσαύξηση  20% για λοιπές, πλην των ανωτέρω περιπτώσεων, μεταθέσεις από νησί σε νησί, από την ηπειρωτική Ελλάδα στη νησιωτική και αντίστροφα, όταν χρησιμοποιείται θαλάσσιο μέσο μεταφοράς της οικοσκευής για περισσότερο από είκοσι (20) ναυτικά μίλια.
δ) για κάθε χιλιόμετρο άνω των 150 χιλιομέτρων, καταβάλλονται 0,59 ΕΥΡΩ.
ε)  Εάν η μετακίνηση περιλαμβάνει και διαδρομή με θαλάσσιο μέσο μεταφοράς, καταβάλλεται ο ναύλος ενός ιδιωτικής χρήσης επιβατικού αυτοκινήτου που ανήκει στον υπάλληλο ή σε σύζυγο, καθώς και ο ναύλος απλής διαδρομής του μεταφέροντος την οικοσκευή του υπαλλήλου φορτηγού αυτοκινήτου Δ.Χ..
Τα ποσά της κατηγορίας αυτής (δαπάνες οικοσκευής) αθροίζονται και αποτελούν το μέγιστο ποσό που δικαιούται καθένας. Για να καταβληθεί το μέγιστο ποσό, απαιτούνται παραστατικά που να καλύπτουν τουλάχιστον το 70%, άλλως καταβάλλεται το μικρότερο ποσό. Αν δεν προσκομισθούν παραστατικά, καταβάλλεται το 30% των 880,41 ΕΥΡΩ, δηλαδή 264,12 ΕΥΡΩ. 
Β. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (άρθρο 5 επ.)
Χωρίζονται στα οδοιπορικά στις δαπάνες διανυκτέρευσης και την ημερήσια αποζημίωση.
Ι. οδοιπορικά
α) Αν ο δικαστικός μετακινείται με μέσα μαζικής μεταφοράς, δικαιούται το ποσό του εισιτηρίου του προσαυξημένο κατά 10% (στο άρθρο 4 προσδιορίζεται τι μέσο μεταφοράς και τι θέση δικαιούται ο κάθε βαθμός). Δε δικαιούται προσαύξηση επί του αντιτίμου εισιτηρίων αστικών συγκοινωνιών ή επί της αξίας της κάρτας απεριορίστων διαδρομών. Αν δεν υπάρχει συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση, επιτρέπεται η χρήση επιβατικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης (ταξί).
β) Αν μετακινείται με ιδιόκτητο όχημα δικαιούται χιλιομετρική αποζημίωση που καθορίζεται από το άρθρο 6 και την Κ.Υ.Α. 2/56533/0022        (ΦΕΚ Β 1772/6-12-2006). 
Κίνηση εκτός έδρας με ιχ επιτρέπεται : Για μετακινήσεις εκτός έδρας και μέσα στα όρια του νομού, στον οποίο υπηρετεί ο μετακινούμενος  ανεξάρτητα αν οι περιοχές εξυπηρετούνται από συγκοινωνιακά μέσα.   Για μετακινήσεις εκτός έδρας και εκτός των ορίων του νομού ή της περιφέρειας, εάν πρόκειται να μεταβούν διαδοχικά σε περισσότερες από μια περιοχές.  Για μετακινήσεις στη νησιωτική Ελλάδα, όταν από τον τόπο προορισμού του υπαλλήλου προβλέπεται διαδοχική μετακίνηση. Αν χρησιμοποιήθηκε ιδιωτικής χρήσης μεταφορικό μέσο, χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου, καταβάλλεται μόνο το αντίτιμο του εισιτηρίου του φθηνότερου συγκοινωνιακού μέσου της αντίστοιχης διαδρομής. Μίσθωση μεταφορικού μέσου επιτρέπεται όταν είναι αναγκαία η μεταφορά υλικών.
ΙΙ. δαπάνες διανυκτέρευσης
Διανυκτέρευση επιτρέπεται όταν η απόσταση από την έδρα του υπαλλήλου είναι μεγαλύτερη από 160 χιλιόμετρα, εφόσον κινείται με ιδιόκτητο ή υπηρεσιακό αυτοκίνητο και μεγαλύτερη από 120 χιλιόμετρα, όταν κινείται με συγκοινωνιακό μέσο και για μετακινήσεις στη νησιωτική Ελλάδα σε απόσταση μεγαλύτερη από είκοσι (20) ναυτικά μίλια. Όταν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία επιστροφής, η οποία βεβαιώνεται από την οικεία αστυνομική, λιμενική ή αερολιμενική αρχή.  Δεν καταβάλλεται δαπάνη διανυκτέρευσης όταν άλλος φορέας, εκτός από αυτόν στον οποίο ανήκει ο μετακινούμενος, καλύπτει αυτήν.
Ως δαπάνη διανυκτέρευσης θεωρείται το καταβαλλόμενο ποσό σε κάθε τύπο ξενοδοχειακής μονάδας, πανσιόν ή ενοικιαζόμενο δωμάτιο. Το ποσό αυτό διαφέρει ανάλογα με το βαθμό του δικαστικού (άρθρο 8). Το ποσό της διανυκτέρευσης προσαυξάνεται κατά 20% τη θερινή περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου.
ΙΙΙ. Ημερήσια αποζημίωση
 Ορίζεται σε 29,35 ΕΥΡΩ, ανεξάρτητα από τη θέση ή το βαθμό του μετακινουμένου και καταβάλλεται :
α) Ολόκληρη, όταν  υπάρχει διανυκτέρευση.
β) Το ένα δεύτερο (1/2) της ημερήσιας αποζημίωσης σε περίπτωση που καλύπτεται ο μετακινούμενος με ημιδιατροφή.
γ) Το ένα τρίτο (1/3) της ημερήσιας αποζημίωσης για την ημέρα της επιστροφής μετά από διανυκτέρευση ή αν η απόσταση είναι  άνω των σαράντα (40) χιλιομέτρων ή δέκα (10) ναυτικών μιλίων και ο μετακινούμενος επιστρέφει αυθημερόν στην έδρα τους, καθώς και από νησί σε νησί άνω των πέντε (5) ναυτικών μιλίων.

Στο 2ο μέρος της μελέτης, θα ασχοληθούμε με τις δαπάνες απόσπασης και σεμιναρίων

Προς διευκόλυνσή σας μπορείτε να κατεβάσετε  ένα προγραμματάκι, με την επωνυμία δαπάνες μετακίνησης, που θα σας βοηθήσει να υπολογίσετε τι δικαιούστε. Τρέχει σε ACCESS 2007 ή νεώτερη (δεν ξέρω αν τρέχει σε παλαιότερες εκδόσεις) και παρακαλώ αν εντοπίσετε λάθη ή ατέλειες να με ενημερώσετε για να το διορθώσω. 

7 σχόλια:

 1. Να υποθέσω ότι όποιος επιλέγει να μείνει στον τόπο μόνιμης κατοικίας του π.χ. για οικογενειακούς λόγους, και να μετακινείται στον τόπο της μετάθεσης όποτε έχει υπηρεσία/έδρα, δεν αποζημιώνεται για διαμονή και μετακίνηση...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Οχι. Τη μόνη δαπάνη που μπορεί να λάβει είναι όταν τοποθετηθεί να ζητήσει χωρις παραστατικά το 30% του βασικού ποσού.

   Διαγραφή
 2. Ο νεοδιοριζόμενος πρωτοδίκης, που ως πάρεδρος δεν υπηρετούσε στον τόπο κατοικίας του, δικαιούται αποζημίωση;Τη σχετική αίτηση πού τη βρίσκουμε και πού την υποβάλλουμε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. @ Ο/Η Ανώνυμος είπε...
  Ο νεοδιοριζόμενος πρωτοδίκης...

  24 Ιουνίου 2013 - 5:50 μ.μ.

  =============
  Ναι δικαιούται. Η αίτηση υποβάλλεται στο πρωτοδικείο που θα τοποθετηθεί

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Να υποθέσω ότι όποιος επιλέγει να μείνει στον τόπο μόνιμης κατοικίας του π.χ. για οικογενειακούς λόγους, και να μετακινείται στον τόπο της μετάθεσης όποτε έχει υπηρεσία/έδρα, δεν αποζημιώνεται για διαμονή και μετακίνηση...
  Προφανώς και δεν "αποζημιώνεται" για την επιλογή του αυτή καθώς ο Κώδικας Δικαστικών Λειτουργών ρητά αναφέρει ότι ο Δικαστικός Λειτουργός υποχρεούται να διαμένει στην πόλη που υπηρετεί (άρθρο 40)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. @ Ανώνυμος είπε...
  Να υποθέσω ότι όποιος επιλέγει να ....
  26 Ιουνίου 2013 - 12:34 μ.μ.
  ==================
  Δικαιούται να ζητήσει τις δπάνες για το ΙΧ ή το ΜΜΜ με το οποίο θα εμφανιστεί, καθώς και το 30% των 880,41 ΕΥΡΩ, δηλαδή 264,12 ΕΥΡΩ.
  (άρθρο 14 §§ 4, 6 Ν. 2685/1999)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Τόπος μόνιμης κατοικίας του Δικαστικού Λειτουργού είναι η έδρα του Πρωτοδικείου στο οποίο υπηρετεί.
  Συνεπώς το αίτημα για επιδίκαση εξόδων διαμονής και μετακίνησης Δικαστικού Λειτουργού στην πόλη που υπηρετεί είναι απορριπτέο ως νόμω αβάσιμο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ