Τρίτη, 9 Ιουλίου 2013

Θέματα Υπουργείου Δικαιοσύνης του Πολυνομοσχεδίου

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Άρθρο 105
Τροποποίηση διατάξεων του Κ.Πολ.Δ.

1.    Η παράγραφος 4 του άρθρου 691 του ΚΠολΔ αντικαθίστανται ως εξής:
«4. Η συζήτηση της προσωρινής διαταγής προσδιορίζεται υποχρεωτικά μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο ημερών από την κατάθεση της αίτησης. Αν ο δικαστής κρίνει ότι είναι αναγκαία η εμφάνιση του καθού η αίτηση τον καλεί με οποιονδήποτε τρόπο μέσα στην παραπάνω προθεσμία. Αν γίνει δεκτό το αίτημα για έκδοση προσωρινής διαταγής η σχετική αίτηση ασφαλιστικών μέτρων προσδιορίζεται για συζήτηση μέσα σε τριάντα ημέρες, άλλως προσωρινή διαταγή δεν χορηγείται. Σε περίπτωση αναβολής της συζήτησης για οποιοδήποτε λόγο παύει αυτοδικαίως η ισχύς της
προσωρινής διαταγής. Ο δικαστής μόνο μετά το πέρας της κατ’ ουσίαν συζήτησης της αίτησης μπορεί να χορηγήσει προσωρινή διαταγή ή να παρατείνει την ισχύ της. Αν η συζήτηση της αίτησης ματαιωθεί, δεν επιτρέπεται χορήγηση νέας προσωρινής διαταγής. Σε κάθε περίπτωση ο καθού η αίτηση διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την ανάκληση της προσωρινής διαταγής.»

2.     Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 691 του ΚΠολΔ προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Αν η προσωρινή διαταγή παραταθεί κατά την παράγραφο 4 ή χορηγηθεί κατά τη συζήτηση της αίτησης, η απόφαση του Δικαστηρίου δημοσιεύεται μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συζήτηση.»

3.    Η παράγραφος 1 του άρθρου 693 του ΚΠολΔ αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Αν το ασφαλιστικό μέτρο έχει διαταχθεί πριν από την άσκηση της αγωγής για την κύρια υπόθεση, ο αιτών οφείλει μέσα σε τριάντα ημέρες από τη δημοσίευση της απόφασης, να ασκήσει τη σχετική αγωγή, εκτός αν το δικαστήριο ορίσει επί πλέον προθεσμία μέχρι είκοσι ημερών. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στις υποθέσεις που διατάχθηκε ως ασφαλιστικό μέτρο προσημείωση υποθήκης, κατόπιν ομολογίας ή αποδοχής της αίτησης από τον καθού η αίτηση, και στις υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων νομής ή κατοχής. Ειδικώς επί διαφορών για άκυρη απόλυση εργαζομένου με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, αν η αγωγή δεν έχει ασκηθεί μέχρι τη συζήτηση της αίτησης λήψης ασφαλιστικών μέτρων, η τελευταία απορρίπτεται ως απαράδεκτη.»

4.    Στο άρθρο 672 Α του Κ.Πολ.Δ. προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:
«2. Επί διαφορών για άκυρη απόλυση εργαζομένου με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή μεταβολής της εργασιακής του κατάστασης, η πραγματική απασχόληση του οποίου έχει διαταχθεί ως ασφαλιστικό μέτρο, αναβολή της συζήτησης της αγωγής επιτρέπεται μόνο μία φορά και μόνο αν συντρέχει περίπτωση ανώτερης βίας και η αναβολή γίνεται σε δικάσιμο μέσα σε σαράντα ημέρες, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίως το ασφαλιστικό μέτρο που έχει διαταχθεί. Επί των διαφορών αυτών η απόφαση εκδίδεται μέσα σε προθεσμία 60 ημερών από τη συζήτηση της αγωγής. Αν η συζήτηση της αγωγής ματαιωθεί, αίρεται αυτοδικαίως το ασφαλιστικό μέτρο που έχει διαταχθεί.Επίσης αίρεται αυτό αυτοδικαίως, σε περίπτωση κατάργησης της δίκης με παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής και σε περίπτωση έκδοσης οριστικής απόφασης σε βάρος εκείνου που έχει ζητήσει το ασφαλιστικό μέτρο.»

Άρθρο 106
Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις

1.    Αγωγές για άκυρη απόλυση εργαζομένου με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, η πραγματική απασχόληση του οποίου έχει διαταχθεί ως ασφαλιστικό μέτρο, οι οποίες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου είναι εκκρεμείς και έχουν προσδιοριστεί να εκδικαστούν μετά την 1.11.2013 εκδικάζονται υποχρεωτικά, ύστερα από κλήση οποιουδήποτε διαδίκου μέχρι την 1.11.2013, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίως το ασφαλιστικό μέτρο που έχει διαταχθεί.


2.    Αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων για την προσωρινή ρύθμιση καταστάσεως επί διαφορών για άκυρη απόλυση εργαζομένου με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, για τις οποίες έχει χορηγηθεί προσωρινή διαταγή και οι οποίες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου είναι εκκρεμείς, εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στο εδάφιο β της παραγράφου 1 του άρθρου 693, και έχουν προσδιοριστεί να εκδικαστούν μετά την 1.11.2013, εκδικάζονται υποχρεωτικά, ύστερα από κλήση οποιουδήποτε διαδίκου μέχρι την 1.11.2013, διαφορετικά παύει αυτοδικαίως η ισχύς της προσωρινής διαταγής.
                                              
3.    Το άρθρο 732 Α Κ.Πολ.Δ. που προστέθηκε με το άρθρο 64 του ν. 4193/2013 καταργείται. 

15 σχόλια:

 1. Επομένως ΚΑΙ οι ανακοπές, που ασκούνται ΜΑΖΙ με ασφαλιστικά θα εκδικάζονται σε 20 ημέρες (αρ. 938 ΚΠολΔ). Το αυτό ισχύει και τα τις αγωγές που ο 4055/2012 προβλέπει ταυτόχρονη εκδίκαση

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Πότε επιτέλους θα καταλάβουν ότι αυτές δεν είναι λύσεις και δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Στη συζήτηση που είχε ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης στην εκπομπή "Στα Άκρα" στην (πάλαι ποτε) ΝΕΤ αναφέρθηκε ότι στα προηγμένα Κράτη (π.χ.Καναδάς) οι εργατικές διαφορές δεν φτάνουν στα Δικαστήρια αλλά επιλύονται από ειδικές επιτροπές. Γιατί εμείς να ζούμε στην "εποχή των παγετώτων" προκειμένου να μη χάσουν τη δουλειά τους κάποιοι εργατολόγοι-εργατοπατέρες (που βέβαια και στις επιτροπές αυτές θα μπορούσαν να παρίστανται αλλά φυσικά δεν είναι το ίδιο να παρασταθείς σε μία επιτροπή με το να παρασταθείς στην προσωρινή διαταγή, στα ασφ. μέτρα, στην κύρια δίκη, στην κατ' έφεση δίκη και ακόμα και στην κατ' αναίρεση δίκη). Λύσεις υπάρχουν (εφικτές, λογικές και δίκαιες) απλά "κάποιοι" δε θέλουν αυτές τις λύσεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΌΤΙ ΑΜΕΣΩΣ Ή ΕΜΜΕΣΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 938 παρ. 4 ΚΠολΔ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ημαρτον αν δεν αλλάξει η διαταξη για συνεκιδαση ανακοπων και ασφαλιστικων μετρων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Άρχισαν τα όργανα...Αυτό για τα μεγάλα Πρωτοδικεία και ιδίως γι' αυτό των Αθηνών σημαίνει τριπλασιασμό της δουλειάς. Με ποιούς δικαστές μπορούν να δικασθούν αυτές οι υποθέσεις έως το Νοέμβριο; Ας καλύψουν πρώτα τις εκατό οργανικές κενές θέσεις, που υπάρχουν μόνο στο Πρωτοδικείο Αθηνών και έπειτα μιλάμε. Ο μήνας δε δημοσίευσης του ν. 4055 τώρα γίνεται είκοσι ημέρες. Ας ασχοληθεί επιτέλους κάποιος με τη Δικαιοσύνη που να γνωρίζει τι συμβαίνει σ' αυτή,να γνωρίζει τον τεράστιο αριθμό ασφαλιστικών μέτρων που δικάζονται καθημερινά και τον απίστευτο αριθμό προσωρινών διαταγών που συζητούνται καθημερινά, 50 και πλέον κάθε δικαστής, μόνο τα ονόματα να εκφωνήσεις.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Πώς θα δικαστούν τόσες πολλές υποθέσεις , μέσα σε τόσο ασφυκτικές προθεσμίες , που προβλέπει το άρθρο 106 του νέου πολυνομοσχεδίου;Δε γνωρίζει ο υπουργός Δικαιοσύνης πόσα
  κενά Δικαστών και γραμματέων υπάρχουν; Αυτό είναι το ενδιαφέρον του για τη δικαιοσύνη;

  Π.Κ. Πρ.Πρωτοδικών

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Τελικά πάλι σε βάρος των Δικαστών είναι οι νέες ρυθμίσεις. Δεν αρχίσαμε καλά με το νέο Υπουργό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Μάλλον οι δικαστές είναι σε διακοπές. Διαφορετικά δεν εξηγείται γιατί δεν σημειώνεται καμία αντίδραση;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Απο δω το πάνε απο κει το φέρνουν πάλι μείωση της προθεσμίας για την έκδοση απόφασης. Όταν μιλάμε για αλλαγές... δεν αστειευόμαστε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Το οτι σε 20 ημέρες οι δικηγόροι της επαρχίας δεν έχουν φέρει τα σχετικά τους, λαμβάνεται υπόψη ή όχι?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. 105 παρ. 1 "...Αν γίνει δεκτό το αίτημα για έκδοση προσωρινής διαταγής η σχετική αίτηση ασφαλιστικών μέτρων προσδιορίζεται για συζήτηση μέσα σε τριάντα ημέρες, άλλως προσωρινή διαταγή δεν χορηγείται". Καταλαβαινω σωστά ή με γελούν τα ματια μου? Ο νομοθέτης μου λεει ότι το αν θα κανω δεκτή μια προσωρινη διαταγή δεν εξαρταται από το νομιμο και βασιμο αυτής, αλλα από το αν μπορώ να "χωσω" τη σχετική αιτηση ασφ. μετρων στο εκθεμα του επομενου μηνα? Δηλαδή, θα λεω του ανθρωπου, συγνωμη κύριε,εχετε κι εσεις τα δικια σας, ψιλοκινδυνευει το παιδάκι σας/το μαγαζακι σας/το σπιτακι σας, αλλα ισως μια άλλη φορά, ελατε παλι του χρονου, πρώτα ο Θεός,και ίσως σας βολεψουμε καπου (όπως γινεται στα χλιδατα εστιατορια!)
  Κι εμείς καθόμαστε και συζητάμε στα blogs...
  Καληνύχτα και καλή τύχη κύριοι συνάδελφοι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Πάλι αλλάζει το 693 ΚΠολΔ ;;
  Μήπως θα μπορούσε κάποιος να μας εξηγήσει τι άλλαξε από τον 3994/2011 και μέσα σε δυο χρόνια πάλι τροποποιείται το εν λόγω άρθρο ;
  Αυτός που διατύπωσε την προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου θυμάται τι έλεγε η αιτιολογική έκθεση του 3994/2011 (αρθρ. 48) ;;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Παρακαλούνται οι κ.κ. Δικαστές που εξύβριζαν τον πρώην υπουργό διότι ήταν δικηγόρος και ως τέτοιος δεν ήταν καλός υπουργός, να λάβουν θέση για το νέο υπουργό που ως δικαστής δε μπορεί παρά να είναι καλός υπουργός. Ωραίες οι νέες ρυθμίσεις κι έπονται κι άλλες καλύτερες για τους δικαστές και τη δικαιοσύνη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Σκεφτείτε να μην ήταν και Δικαστής ο νέος Υπουργός, θα μας έβαζαν και να σφουγγαρίζουμε... Οι κατά τ' άλλα αξιαγάπητοι Σεβαστίδηδες γι΄αυτά δεν μιλάνε, ανύπαρκτοι. Μήπως συνέβαλε η αλλαγή Υπουργού; και τώρα έκλεισαν τα στόματα ;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Έτσι είναι τα πράγματα σ' ένα προτεκτοράτο. Νομοθετικός προσδιορισμός υποθέσεων σε σύντομο χρονικό διάστημα κατά παράβαση της λειτουργικής (κανονισμοί Δικαστηρίων) ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης.Τελικά ο ΙΑΝΟΣ έχει πολύ πέραση τα τελευταία τρία χρόνια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"