Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2013

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ (παραιτήσεις, ορισμός ανακριτών κτλ)

ΦΕΚ Γ 1363/2013 

ΦΕΚ Γ 1359/2013 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
KAI ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

(2)
Με Προεδρικό Διάταγμα της 20ής Νοεμβρίου 2013, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με τα άρθρα 58 και 59 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄ 35), γίνεται δεκτή η από
8.10.2013 αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία του Αρε−
οπαγίτη, Γεωργίου Κριμπά του Παναγιώτη.
Ο ανωτέρω διατηρεί, τιμητικά, τον τίτλο της θέσης
που κατέχει.
(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1243191231/22.11.2013).
Με Προεδρικό Διάταγμα της 20ής Νοεμβρίου 2013, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά−
των, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄ 35), όπως ισχύει σήμερα:
Α) Ορίζεται, για μία τριετία, στο Πρωτοδικείο Κω,
τακτικός δικαστής ανηλίκων η Πρόεδρος Πρωτοδικών
Πηγή Τονιόλου του Νικολάου, σε αντικατάσταση της
Προέδρου Πρωτοδικών Σοφίας Καλούδη του Παναγιώτη,
η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Πειραιώς.
Β) Ορίζεται, για μία τριετία, στο Πρωτοδικείο Κω, ανα−
πληρωτής δικαστής ανηλίκων η Πρωτοδίκης Νάντια Ρω−
μανίδου του Λουκά, σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη
Ελένης Γκορέζη το Βασιλείου, η οποία μετατέθηκε στο
Πρωτοδικείο Αθηνών.
Με Προεδρικό Διάταγμα της 20ής Νοεμβρίου 2013, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά−
των, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄ 35), όπως ισχύει σήμερα:
Α. Διορίζονται, για μία τριετία, στο Δικαστήριο Πλημ−
μελειοδικών Αθηνών, τακτικοί ανακριτές:
1. Στο 4ο τακτικό ανακριτικό τμήμα η Πρωτοδίκης
Καλλιόπη — Ιωάννα Μάντακα του Εμμανουήλ, σε αντι−
κατάσταση της Πρωτοδίκη Αγγελικής Δαμασιώτου του
Βασιλείου, η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Καρ−
δίτσας.
2. Στο 16ο τακτικό ανακριτικό τμήμα η Πρωτοδίκης
Βασιλική Αργύρη του Σπυρίδωνα, σε αντικατάσταση της
Πρωτοδίκη Ευαγγελίας Μπαρπαρέσου του Αποστόλου,
η οποία έχει προαχθεί σε Πρόεδρο Πρωτοδικών Αθηνών.
3. Στο 30ο τακτικό ανακριτικό τμήμα η Πρωτοδίκης
Παναγιώτα Γιούπη του Ανδρέα, σε αντικατάσταση της
Πρωτοδίκη Αναστασίας Παρούση του Ιωάννη, η οποία
έχει προαχθεί σε Πρόεδρο Πρωτοδικών Αθηνών.
Β. Διορίζεται, για μία διετία, στο Δικαστήριο Πλημμε−
λειοδικών Καλαμάτας, τακτικός ανακριτής ο Πρωτοδί−
κης Ιωάννης Σιμιτσής του Αθανασίου, σε αντικατάσταση
της Πρωτοδίκη Κωνσταντίνας Τσέκου του Γεωργίου, η
οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Κυπαρισσίας.
Γ. Διορίζεται, για μία διετία, στο Δικαστήριο Πλημμε−
λειοδικών Πρέβεζας, τακτικός ανακριτής ο Πρωτοδίκης
Αλέξανδρος Βασιλόπουλος του Ζήση, σε αντικατάσταση
της Πρωτοδίκη Μαρίας Γιαμπούρη του Αποστόλου, η
οποία απαλλάσσεται από τα καθήκοντα αυτά.
Με Προεδρικό Διάταγμα της 20ής Νοεμβρίου 2013, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά−
των, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄ 35), όπως ισχύει σήμερα:
Α) Ορίζεται, για μία τριετία, στο Πρωτοδικείο Λαμί−
ας, τακτική δικαστή ανηλίκων η Πρόεδρος Πρωτοδικών
Πηνελόπη Λέτσιου του Αγγέλου, σε αντικατάσταση της
Πρωτοδίκη Όλγας Νίκου του Βασιλείου, η οποία μετα−
τέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
Β) Ορίζεται, για μία τριετία, στο Πρωτοδικείο Ευρυ−
τανίας, τακτικός δικαστής ανηλίκων ο Πρωτοδίκης Νι−
κόλαος Νταής του Ευαγγέλου, σε αντικατάσταση της
Πρωτοδίκη Αικατερίνης Μασσαλή του Σταματίου, η
οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Λιβαδειάς.
Γ) Ορίζεται, για μία τριετία, στο Πρωτοδικείο Λιβα−
δειάς, τακτική δικαστή ανηλίκων η Πρωτοδίκης Αικατε−
ρίνη Μασσαλή του Σταματίου, σε αντικατάσταση της
Προέδρου Πρωτοδικών Γεωργίας Λάμπρου του Γεωρ−
γίου, η οποία απαλλάσσεται από τα καθήκοντα αυτά.
Δ) Ορίζεται, για μία τριετία, στο Πρωτοδικείο Λιβα−
δειάς, αναπληρωτής δικαστής ανηλίκων η Πρωτοδίκης
Αναστασία Καραπιπέρη του Ιωάννη σε αντικατάσταση
του Πρωτοδίκη Λάζαρου Γιαπαλάκη του Λεωνίδα, ο
οποίος μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
Ε) Ορίζεται, για μία τριετία, στο Πρωτοδικείο Μυτι−
λήνης, τακτική δικαστής ανηλίκων η Πρόεδρος Πρω−
τοδικών Στυλιανή Σπυριδωνίδου του Δημητρίου, σε
αντικατάσταση της Προέδρου Πρωτοδικών Γεωργίας
Στεφανίδου του Χαραλάμπους, η οποία μετατέθηκε στο
Πρωτοδικείο Λαμίας.
ΣΤ) Ορίζεται, για μία τριετία, στο Πρωτοδικείο Μυτι−
λήνης, αναπληρωτής δικαστής ανηλίκων ο Πρωτοδίκης
Απόστολος Ρίζος του Γεωργίου, σε αντικατάσταση του
Πρωτοδίκη Βασιλείου Γόγαλη του Μιχαήλ, ο οποίος με−
τατέθηκε στο Πρωτοδικείο Άρτας.
Ζ) Ορίζεται, για μία τριετία, στο Πρωτοδικείο Έδεσσας,
αναπληρωτής δικαστής ανηλίκων ο Πρωτοδίκης Δημή−
τριος Ταμπάρης του Βασιλείου, σε αντικατάσταση του
Πρωτοδίκη Γεωργίου Βιολιτζή − Πλατσά του Ναπολέο−
ντα, ο οποίος απαλλάσσεται από τα καθήκοντα αυτά.
Με Προεδρικό Διάταγμα της 20ής Νοεμβρίου 2013, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά−
των, σύμφωνα με το άρθρο 58 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄ 35), γίνεται δεκτή η από
10.10.2013 αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία του
Εφέτη Ιωαννίνων, Νικόλαου Σκιαδά του Μιχαήλ.
(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1021248910/22.11.2013).
Με Προεδρικό Διάταγμα της 14ης Νοεμβρίου 2013, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος, τα άρθρα
49, 52, 77 και 78 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων
και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός
νόμος 1756/1988, Α΄ 35), όπως ισχύουν, και τις με αριθ−
μούς 140 και 153/2013 αποφάσεις του Ανώτατου Δικα−
στικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης,
προάγεται, κατ’ εκλογή, στο βαθμό του προέδρου πρω−
τοδικών, για πλήρωση κενής οργανικής θέσης, ο πρω−
τοδίκης Αθηνών Παναγιώτης Καρακωνσταντής του Νι−
κολάου, που έχει τα νόμιμα προσόντα, της προαγωγής
του λογιζόμενης από 18−10−2013 και τοποθετείται στο
Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αριθ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν−
θρωπίνων Δικαιωμάτων 10163/20−11−2013) .
Με την αριθ. 99161/19.11.2013 πράξη του Υπουργού Δι−
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
147, 148 και 156 του Ν.3528/2007, διαπιστώνεται ότι λύ−
εται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση της Τριαντα−
φυλλιάς ΚΟΛΥΒΑ του Αποστόλου, υπαλλήλου του κλά−
δου TE Διοικητικού−Λογιστικού, με βαθμό Β΄ και Μ.Κ. Β1,
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Δια φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και λύεται η
υπαλληλική σχέση αυτής από 18.11.2013, ημερομηνία κατά
την οποία υπεβλήθη η δεύτερη αίτηση παραίτησής της.
(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 2961572711/18.11.2013) .


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(7)
Με Προεδρικό διάταγμα της 12ης Νοεμβρίου 2013, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με τα άρθρα 58 και 59 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κυρωτικός νόμος 1756/1988 Α΄35), γίνεται δεκτή η από
4−9−2013 αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία της
Προέδρου Εφετών του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών,
Αικατερίνης Κανελλακοπούλου του Παναγιώτη.
Η ανωτέρω διατηρεί, τιμητικά, τον τίτλο της θέσης
που κατέχει.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7621911164/13−11−2013).
Με Προεδρικό διάταγμα της 12ης Νοεμβρίου 2013, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω−
μάτων, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος και
τα άρθρα 49 και 50 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστη−
ρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτι−
κός νόμος 1756/1988 Φ.Ε.Κ. Α΄35), όπως ισχύουν σήμερα,
διορθώνεται το από 23−1−2012 Π.Δ/γμα (Γ΄30), με θέμα
«Προαγωγές, τοποθετήσεις δικαστικών λειτουργών των
Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων» ως προς την ημε−
ρομηνία προαγωγής των Προέδρων Πρωτοδικών Καλ−
λιόπης Σινάκου του Αθανασίου του Διοικητικού Πρωτο−
δικείου Καβάλας και Ελένης Μποναφάτου του Αντωνίου
του Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου από την εσφαλ−
μένη 29−10−2011 στην ορθή 29−8−2011. Καθορίζεται δε
η σειρά αρχαιότητάς τους στον Πίνακα αρχαιότητας
των Προέδρων Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων,
μετά την Πρόεδρο Πρωτοδικών Ελισσάβετ Καγκαΐδου
του Χαράλαμπου και πριν από την Πρόεδρο Πρωτοδι−
κών Δήμητρα Ζωντήρου του Κωνσταντίνου.
Με την αριθμ. 74980/13.11.2013 πράξη του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά−
των, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ−
θρων 147, 148 και 156 του Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται
ότι γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή η αίτηση παραίτη−
σης από την υπηρεσία της Βασιλικής ΠΕΠΠΑ του Ιω−
άννη, υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ Φύλαξης με βαθμό Γ΄
και Μ.Κ. Γ3, του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού
και λύεται η υπαλληλική σχέση αυτής από 22.08.2013,
ημερομηνία κατά την οποία υπεβλήθη η δεύτερη αίτη−
ση παραίτησής της.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1031087202/27.08.2013).
Με την αριθμ. 75929/13.11.2013 πράξη του Υπουργού Δι−
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
147, 148 και 156 του Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται ότι γί−
νεται αυτοδικαίως αποδεκτή η αίτηση παραίτησης από
την υπηρεσία του Γρηγορίου ΣΑΜΟΥΡΗ του Γεράσι−
μου, υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ Φύλαξης με βαθμό Γ΄
και Μ.Κ. Γ3, του Καταστήματος Κράτησης Χίου και λύ−
εται η υπαλληλική σχέση αυτού από 19.08.2013, ημερο−
μηνία κατά την οποία υπεβλήθη η δεύτερη αίτηση πα−
ραίτησής του.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5630104518/09.09.2013).
Με τη με αριθμ. 88268/11.11.2013 πράξη του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 46
και 54 του Π.Δ/τος 410/1988 και του άρθρου 1 παρ. 9 του
ν. 4038/2012, λύεται η σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαί−
ου αορίστου χρόνου του Νικολάου ΚΟΥΝΕΛΗ του Άγ−
γελου, υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου του κλάδου ΔΕ Διοικητικού − Λογιστι−
κού με βαθμό Β΄ του Καταστήματος Κράτησης Πατρών
κατόπιν της από 9.10.2013 έγγραφης καταγγελίας του.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8198126161/14.11.2013).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

4 σχόλια:

 1. Τακτικός δικαστής ανηλίκων δεν ορίζεται υποχρεωτικά Πρόεδρος Πρωτοδικών; Πώς γίνεται λοιπόν να ορίστηκε σε κάποια Πρωτοδικεία Πρωτοδίκης;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Μόνο του σπανού τα γένια δεν γίνονται, όλα τα άλλα είναι δυνατά, μην εκπλήσσεσαι..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Και στα πρωτοδικεία που ορίζεται Δικαστής Ανηλίκων Πρόεδρος ο αναπληρωτής είναι πρωτοδίκης και "λόγω κωλύματος του Προέδρου" τα δικάζει αυτός.
  Το ίδιο συμβαίνει και σε επιτροπές, πειθαρχικά, τριμελή, ασφαλιστικά κλπ. Αφού δεν τηρείται το πνεύμα και ο σκοπός του νόμου στον τύπο θα κολλήσουμε;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Άρθρο 4 παρ.στ του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων: το μονομελές δικαστήριο ανηλίκων, από έναν πρόεδρο πρωτοδικών σε
  κάθε πρωτοδικείο, ο οποίος ορίζεται μαζί με έναν αναπληρωτή, πρόεδρο ή
  πρωτοδίκη, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 26....
  ΝΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΙΣΧΟΣ! ΟΛΑ ΤΑ ΦΟΡΤΩΝΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΣ;;;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"