Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2015

ΦΕΚ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ (ΦΕΚ Γ 919/2015)

ΦΕΚ Γ 919/2015

Με Προεδρικό διάταγμα της 9ης Σεπτεμβρίου 2015,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγ−
ματος και τα άρθρα 49 και 50 του Κώδικα Οργανισμού

Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κυρωτικός νόμος 1756/1988 Α΄35), όπως ισχύουν σήμερα
και τις αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβου−
λίου Διοικητικής Δικαιοσύνης, με αριθμό 11 και 20/2015:
Α. Μετατίθενται, για πλήρωση κενών οργανικών θέ−
σεων, οι Πρόεδροι Εφετών των Διοικητικών Εφετεί−
ων: 1) Ιωαννίνων, Αθανάσιος Σερμιέ του Χρήστου στο
Διοικητικό Εφετείο Αθηνών και 2) Τρίπολης, Ιωάννης
Παπαστεφάνου του Γεωργίου στο Διοικητικό Εφετείο
Θεσσαλονίκης, με αίτησή τους και δικές τους δαπάνες.
Β. Πρoάγoνται, κατ’ απόλυτη εκλογή, στo βαθμό
τoυ Προέδρου Εφετών των Διοικητικών Δικαστηρίων,
για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων, οι παρακάτω
Εφέτες Διοικητικών Δικαστηρίων, που έχουν τα νόμι−
μα προσόντα και τοποθετούνται ως εξής: 1) Αθηνών,
Σταματίνα Ρεκούμη του Θεοδώρου στο Διοικητικό
Εφετείο Αθηνών, της προαγωγής της λογιζομένης από
24−7−2014, καθοριζομένης δε της σειράς αρχαιότητάς
της στον πίνακα αρχαιότητας των Προέδρων Εφετών
Διοικητικών Δικαστηρίων, μετά την Πρόεδρο Εφετών
Ειρήνη Μητρομάρα−Καράμπελα του Δημητρίου και πριν
τον Πρόεδρο Εφετών Γεώργιο Σταμάτη του Κωνστα−
ντίνου, 2) Θεσσαλονίκης, Απόστολος Ζήσης του Ζήση
στο Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων, της προαγωγής του
λογιζομένης από 30−11−2014, καθοριζομένης δε της σει−
ράς αρχαιότητάς του στον πίνακα αρχαιότητας των
Προέδρων Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων, μετά την
Πρόεδρο Εφετών Ευαγγελία Μπουμπουκιώτη του Λε−
ωνίδα και πριν την Πρόεδρο Εφετών Αθανασία Σακκά
του Διονυσίου, 3) Αθηνών, Μαρία Πατσαρίνου του Ηλία
στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, 4) Αθηνών, Δέσποινα
Τάταρη−Βήχου του Δημητρίου στο Διοικητικό Εφετείο
Αθηνών, 5) Αθηνών, Γεώργιος Αντωνάκος του Βασιλείου
στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, 6) Πατρών, Καλλιρ−
ρόη Σαφαρίκα του Γεωργίου στο Διοικητικό Εφετείο
Πατρών, 7) Αθηνών, Ιφιγένεια Αργυράκη του Αριστείδη
στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, 8) Αθηνών, Αγγελική
Αντωνάκου−Λαϊνιώτου του Χρήστου στο Διοικητικό Εφε−
τείο Πειραιώς, 9) Θεσσαλονίκης, Ιορδάνης Φωτιάδης του
Αργυρίου στο Διοικητικό Εφετείο Πατρών και 10) Αθη−
νών, Ευαγγελία Βαβουγυιού του Μιχαήλ στο Διοικητικό
Εφετείο Τρίπολης, της προαγωγής τους λογιζομένης
από 1−9−2015.
Γ. Μετατίθενται για πλήρωση κενών οργανικών θέσε−
ων, οι Εφέτες των Διοικητικών Εφετείων: 1) Θεσσαλο−
νίκης, Αριστείδης Αποστόλου του Κωνσταντίνου στο
Διοικητικό Εφετείο Λάρισας, με αίτησή του και δαπάνες
του Δημοσίου, 2) Αθηνών, Ευγενία Κουρπαλίδου του
Παύλου στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης, 3) Λά−
ρισας, Πολυξένη Κεφαλά του Παναγιώτη στο Διοικητικό
Εφετείο Θεσσαλονίκης, 4) Λάρισας, Ιωάννα Γρηγορο−
πούλου του Ταξιάρχη στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσα−
λονίκης, 5) Ιωαννίνων, Άννα Μυλωνά του Νικολάου στο
Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, 6) Ιωαννίνων, Μαρία Τσί−
τσου του Χρήστου στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών και
7) Κομοτηνής, Κερασίνα Κοσκινιώτου του Κωνσταντίνου
στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης, με αίτησή τους
και δικές τους δαπάνες.
Δ. Προάγονται, κατ’ απόλυτη εκλογή, στο βαθμό του
Εφέτη των Διοικητικών Δικαστηρίων, για πλήρωση κε−
νών οργανικών θέσεων, οι παρακάτω Πρόεδροι Πρω−
τοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων, που έχουν τα νόμι−
μα προσόντα, και τοποθετούνται ως εξής: 1) Χαλκίδας,
Κωνσταντίνος Γιαννάκος του Σοφοκλή στο Διοικητικό
Εφετείο Αθηνών, της προαγωγής του λογιζομένης από
8−9−2014, καθοριζομένης δε της σειράς αρχαιότητάς
του στον πίνακα αρχαιότητας των Εφετών Διοικητικών
Δικαστηρίων, μετά την Εφέτη Δήμητρα Ζωντήρου του
Κωνσταντίνου και πριν την Εφέτη Φωτεινή Καρβέλα του
Ιωάννη, 2) Λάρισας, Σταμάτιος Γιακουμής του Διονυσίου
στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, της προαγωγής του
λογιζομένης από 30−1−2015, καθοριζομένης δε της σειράς
αρχαιότητάς του στον πίνακα αρχαιότητας των Εφετών
Διοικητικών Δικαστηρίων, μετά την Εφέτη Αρτεμησία
Μπιτσώρη του Ευάγγελου και πριν τον Εφέτη Κωνστα−
ντίνο Κουμπαρούλη του Παύλου, 3) Πειραιώς, Βασιλική
Μπούρα του Δημητρίου στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών,
4) Θεσσαλονίκης, Μερόπη Τσουλούφη του Αναστασίου
στο Διοικητικό Εφετείο Λάρισας, 5) Πειραιώς, Διαμά−
ντω Γεωργούλη του Σαράντου στο Διοικητικό Εφετείο
Αθηνών, 6) Πειραιώς, Αυγερινή Λάσκαρη του Θεοδώρου
στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, 7) Λάρισας, Μαρία Μπε−
νίση του Αθανασίου στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών,
8) Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης Τούμπος του Σωτηρίου
στο Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής, 9) Πατρών, Φερενίκη
Φλωράτου του Παναγιώτη στο Διοικητικό Εφετείο Ιωαν−
νίνων, 10) Ιωαννίνων, Αικατερίνη Τζουβάρα του Γεωργίου
στο Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων και 11) Αθηνών, Ελένη
Κουτρούμπα του Αθανασίου στο Διοικητικό Εφετείο
Λάρισας, της προαγωγής τους λογιζομένης από 1−9−2015.
Ε. Διορθώνεται το από 3−4−2015 Π.δ/γμα (Γ΄ 54/
29−1−2010), με θέμα «Μεταθέσεις, προαγωγές, τοποθετή−
σεις δικαστικών λειτουργών των Τακτικών Διοικητικών
Δικαστηρίων» ως προς την ημερομηνία προαγωγής της
στο βαθμό του Προέδρου Εφετών της Αθανασίας Σακ−
κά του Διονυσίου από την εσφαλμένη 30−11−2014 στην
ορθή 3−4−2015.
ΣΤ. Διορθώνεται το από 3−4−2015 Π.δ/γμα (Γ΄54/
29−1−2010), με θέμα «Μεταθέσεις, προαγωγές, τοποθετή−
σεις δικαστικών λειτουργών των Τακτικών Διοικητικών
Δικαστηρίων» ως προς την ημερομηνία προαγωγής τους
στο βαθμό του Εφέτη των: 1) Φωτεινής Καρβελά του Ιω−
άννη από την εσφαλμένη 8−9−2014 στην ορθή 24−9−2014,
2) Αικατερίνης Παπαδοπούλου του Κωνσταντίνου από
την εσφαλμένη 24−9−2014 στην ορθή 14−11−2014, 3) Αρτε−
μησίας Μπιτσώρη του Ευαγγέλου από την εσφαλμένη
14−11−2014 στην ορθή 28−12−2014, 4) Κωνσταντίνου Κουμπα−
ρούλη του Παύλου από την εσφαλμένη 28−12−2014 στην
ορθή 3−4−2015 και 5) Ελένης Σταυροπούλου του Χρήστου
από την εσφαλμένη 30−1−2015 στην ορθή 3−4−2015.
(Αριθμ. απόφ. Δ/νσης Οικονομικού − Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 348/8−1−2015)
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. − Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 5219/11−9−2015) .
Με Προεδρικό διάταγμα της 9ης Σεπτεμβρίου 2015, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω−
μάτων, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος και
τα άρθρα 49 και 50 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστη−
ρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτι−
κός νόμος 1756/1988 ΦΕΚ Α΄ 35), όπως ισχύουν σήμερα
και την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου
Διοικητικής Δικαιοσύνης, με αριθμό 17/2015, μετατίθενται
αμοιβαία με αίτησή τους και με δικές τους δαπάνες οι
Πρόεδροι Πρωτοδικών των Διοικητικών Πρωτοδικείων:
1) Θεσσαλονίκης, Άγγελος Σατλάνης του Δημητρίου και
2) Αθηνών, Κωνσταντίνα Τάκη του Δημητρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"