Πέμπτη, 21 Απριλίου 2016

Κατά τον γενικό εισαγγελέα Henrik Saugmandsgaard 0e, η προβλεπόμενη από διάταγμα της Φλαμανδικής Κοινότητας υποχρέωση σύνταξης των διασυνοριακών τιμολογίων αποκλειστικά στην ολλανδική γλώσσα, επί ποινή ακυρότητας, παραβιάζει το δίκαιο της Ένωσης

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης  


ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 41/16

Λουξεμβούργο, 21 Απριλίου 2016
Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα στην υπόθεση C-15/15 New Valmar BVBA κατά Global Pharmacies Partner Health Srl
Κατά τον γενικό εισαγγελέα Henrik Saugmandsgaard 0e, η προβλεπόμενη από διάταγμα της Φλαμανδικής Κοινότητας υποχρέωση σύνταξης των διασυνοριακών τιμολογίων αποκλειστικά στην ολλανδική γλώσσα, επί ποινή ακυρότητας,
παραβιάζει το δίκαιο της Ένωσης
Όταν οι συμβαλλόμενοι επιθυμούν να διατυπώσουν τα τιμολόγια σε άλλη γλώσσα, θα αρκούσε να επιβάλλεται μετάφρασή τους προς την ολλανδική γλώσσα
Η υπόθεση αυτή έχει ως αντικείμενο διαφορά, σχετική με μη εξοφληθέντα τιμολόγια, μεταξύ της New Valmar, εταιρίας εγκατεστημένης στην ολλανδόφωνη περιφέρεια του Βελγίου, και της Global Pharmacies Partner Health (GPPH), εταιρίας με έδρα την Ιταλία. Η GPPH επικαλέστηκε την ακυρότητα των τιμολογίων αυτών για τον λόγο ότι παραβίαζαν τους περί γλωσσικού καθεστώτος κανόνες δημοσίας τάξεως. Σύμφωνα με φλαμανδική ρύθμιση, οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην περιφέρεια αυτή, υποχρεούνται να χρησιμοποιούν την ολλανδική γλώσσα για τη σύνταξη, μεταξύ άλλων, των πράξεων και εγγράφων που προβλέπονται από τον νόμο. Όμως, όλα τα τυποποιημένα στοιχεία και οι γενικοί όροι που περιέχονταν στα τιμολόγια αυτά ήταν διατυπωμένοι στην ιταλική και όχι στην ολλανδική γλώσσα. Κατά της διάρκεια της ένδικης διαδικασίας, η New Valmar παρέδωσε στην GPPH μετάφραση των τιμολογίων στην ολλανδική γλώσσα. Το αιτούν δικαστήριο διευκρινίζει ότι τα επίμαχα τιμολόγια είναι και παραμένουν απολύτως άκυρα.
Η New Valmar δεν αμφισβητεί ότι τα επίμαχα τιμολόγια δεν τηρούν την περί γλωσσικού καθεστώτος νομοθεσία. Υποστηρίζει, ωστόσο, μεταξύ άλλων, ότι η νομοθεσία αυτή αντίκειται στο δίκαιο της Ένωσης, ειδικότερα δε στους κανόνες σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων.
Υπ' αυτές τις περιστάσεις, το rechtbank van koophandel te Gent (δικαστήριο εμπορικών διαφορών της Γάνδης, Βέλγιο) υπέβαλε προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο.
Στις προτάσεις του, ο γενικός εισαγγελέας παρατηρεί ότι το γεγονός ότι η σύνταξη των τιμολογίων στην ολλανδική γλώσσα αποτελεί επιτακτική υποχρέωση επηρεάζει πολύ περισσότερο τις εξαγωγές από όσο την εμπορία των προϊόντων στην εγχώρια αγορά. Συγκεκριμένα, οι συμβαλλόμενοι δεν μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα μια γλώσσα την οποία κατέχουν αμφότεροι, ιδίως μια γλώσσα με ευρύτερη χρήση στο διεθνές εμπόριο. Επιπλέον, ο αποδέκτης του τιμολογίου θα αντιμετωπίσει δυσκολίες ταχείας κατανόησης. Συνεπώς, η ρύθμιση αυτή έχει αποτρεπτικό αποτέλεσμα για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, όχι μόνον για τις επιχειρήσεις που εδρεύουν στη Φλάνδρα και οι οποίες επιθυμούν να εξαγάγουν τα εμπορεύματά τους προς άλλα κράτη μέλη, αλλά και για τις αλλοδαπές εταιρίες που επιθυμούν να συναλλαγούν με τις επιχειρήσεις αυτές.
Εξάλλου, οι σκοποί γενικού συμφέροντος τους οποίους επικαλείται η Βελγική Κυβέρνηση, δηλαδή η προώθηση μιας επίσημης γλώσσας και η διευκόλυνση των διοικητικών ή φορολογικών ελέγχων, θα μπορούσαν κάλλιστα να διασφαλιστούν με μέτρα που θίγουν λιγότερο την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων.
Επιπλέον, είναι πρωταρχικής σημασίας για τον αποδέκτη του τιμολογίου που δεν γνωρίζει την υποχρεωτική γλώσσα να έχει τη δυνατότητα να του παρασχεθεί ένα άλλο αυθεντικό κείμενο, ώστε
να μπορεί ευκολότερα να κατανοήσει τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο τιμολόγιο αυτό και, συνεπώς, να βεβαιωθεί για την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεών του έναντι του πωλητή.
Κατά τον γενικό εισαγγελέα, γλωσσικοί κανόνες όπως οι επίμαχοι φαίνεται να βαίνουν πέραν του απολύτως αναγκαίου για την προώθηση της ολλανδικής γλώσσας και για την παροχή στις αρμόδιες αρχές της δυνατότητας να προβαίνουν στην εξέταση των χρήσιμων στοιχείων. Κατά τη γνώμη του, θα αρκούσε στην πράξη να απαιτείται, όταν οι συμβαλλόμενοι επιθυμούν να συντάσσουν τα τιμολόγια σε άλλη γλώσσα, να υπάρχει μετάφραση προς την ολλανδική γλώσσα ή, εν ανάγκη, να γίνεται εκ των υστέρων μετάφραση αν αυτή η μορφή του εγγράφου δεν υποβάλλεται άμεσα επ' ευκαιρία κάποιου ελέγχου.
Εξάλλου, οι προβλεπόμενες κυρώσεις, δηλαδή η απόλυτη ακυρότητα την οποία το δικαστήριο οφείλει να διαπιστώνει αυτεπαγγέλτως, δεν είναι απαραίτητες για την επίτευξη των σκοπών γενικού συμφέροντος τους οποίους επικαλείται η Βελγική Κυβέρνηση, καθόσον η ακύρωση των τιμολογίων που δεν είναι διατυπωμένα στην ολλανδική γλώσσα δεν συμβάλλει άμεσα ούτε στην προώθηση αυτής της γλώσσας ούτε στη διευκόλυνση αυτών καθαυτούς των διοικητικών ή φορολογικών ελέγχων. Επιπλέον, οι δραστικές αυτές κυρώσεις είναι, κατά τη γνώμη του γενικού εισαγγελέα, σαφώς υπερβολικές.
ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Οι προτάσεις του γενικού εισαγγελέα δεν δεσμεύουν το Δικαστήριο. Έργο του γενικού εισαγγελέα είναι να προτείνει στο Δικαστήριο, με πλήρη ανεξαρτησία, νομική λύση για την υπόθεση που του έχει ανατεθεί. Η υπόθεση τελεί υπό διάσκεψη στο Δικαστήριο. Η απόφαση θα εκδοθεί αργότερα.
ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Η προδικαστική παραπομπή παρέχει στα δικαστήρια των κρατών μελών τη δυνατότητα, στο πλαίσιο της ένδικης διαφοράς της οποίας έχουν επιληφθεί, να υποβάλουν στο Δικαστήριο ερώτημα σχετικό με την ερμηνεία του δικαίου της Ένωσης ή με το κύρος πράξεως οργάνου της Ένωσης. Το Δικαστήριο δεν αποφαίνεται επί της διαφοράς που εκκρεμεί ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου. Στο εθνικό δικαστήριο εναπόκειται να επιλύσει τη διαφορά σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου. Η απόφαση αυτή δεσμεύει, κατά τον ίδιο τρόπο, τα άλλα εθνικά δικαστήρια που επιλαμβάνονται παρόμοιου προβλήματος.
Ανεπίσημο έγγραφο προοριζόμενο για τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, το οποίο δεν δεσμεύει το Δικαστήριο.
Το πλήρες κείμενο των προτάσεων δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα CURIA κατά την ημερομηνία αναπτύξεώς
τους
Επικοινωνία: Estella Cigna-Αγγελίδη @ (+352) 4303 2582

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"