Παρασκευή, 22 Απριλίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή υποψηφιότητας διδασκαλίας στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ)


ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΕΙ)

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ, ΕΙΔ.ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ, ΔΗΜ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΕΓΝΩΣΜΕΝΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜ.ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΒ΄ΣΕΙΡΑΣ
1.ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
   α. 1ο στάδιο κατάρτισης
  β. 2ο στάδιο κατάρτισης
2.ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
    α. 1ο στάδιο κατάρτισης
   β. 2ο στάδιο κατάρτισης
Θεσσαλονίκη, 2142016
Αριθ.πρωτ. 425
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την υποβολή υποψηφιότητας διδασκαλίας
στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών
Έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν. 3689/2008 (ΦΕΚ A 164/05‐08‐2008) «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3910/2011 (ΦΕΚ A 11/08‐02‐2011).
2. Το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου συγχρηματοδοτούμενων πράξεων της
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (έκδοση 1, έναρξη ισχύος 26‐11‐2015).
3. Την από 31‐3‐2016 απόφαση του Συμβούλιου Σπουδών με θέμα «Κριτήρια και
διαδικασία επιλογής των διδασκόντων όλων των κατευθύνσεων» και την από 8‐4‐2016
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με το ίδιο θέμα. Το Συμβούλιο Σπουδών κατένειμε
τα αντικείμενα στις επιμέρους κατηγορίες διδασκόντων που ορίζει ο ν. 3689/2008, όπως
ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να ανατίθενται σε δικαστικούς λειτουργούς,
τα αντικείμενα που προσδιορίζονται στο συνημμένο πίνακα, λόγω του επαγγελματικού
χαρακτήρα της Σχολής και της ανάγκης για επεξεργασία δικογραφιών και γενικότερα της
επίλυσης ζητημάτων της δικαστηριακής πρακτικής, τα οποία γνωρίζουν ως εκ της εμπειρίας
τους δικαστές και εισαγγελείς. Τα λοιπά αντικείμενα, που αφορούν ειδικά θέματα της
νομικής επιστήμης και απαιτούν ακαδημαϊκές γνώσεις ή διοικητική ή δικηγορική εμπειρία,
ανατίθενται στις άλλες κατηγορίες διδασκόντων που προβλέπονται από το νόμο
(καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές Α.Ε.Ι., δικηγόρους, ειδικούς επιστήμονες, δημόσιους
λειτουργούς, μέλη Δ.Σ. εγνωσμένου κύρους επιστημονικών οργανώσεων).
4. Την υπ’ αριθμ. 3593/24‐12‐2015 Απόφαση Ένταξης της πράξης «Προεισαγωγική
Εκπαίδευση ΕΣΔι 2014 ‐ 2018» με κωδ. ΟΠΣ 5000232.
Η Ε.Σ.Δι, στο πλαίσιο της υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου Έργου
«Προεισαγωγική Εκπαίδευση Ε.Σ.Δι. 2014 ‐ 2018» (Ε.Π Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα),
προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους/ες :
α) εν ενεργεία και επίτιμους δικαστικούς λειτουργούς με βαθμό τουλάχιστον
Παρέδρου του Συμβουλίου Επικρατείας ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Εφέτη ή
Αντεισαγγελέα Εφετών των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων και Εφέτη των Τακτικών
Διοικητικών Δικαστηρίων (άρθρο 43 παρ. 1α, αα και γγ του ν. 3689/2008, όπως ισχύει),
β) καθηγητές και αναπληρωτές u954 καθηγητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
(άρθρο 43 παρ. 1α, ββ του ν. 3689/2008, όπως ισχύει) και
γ) δικηγόρους με 15ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία, ειδικούς επιστήμονες,
δημόσιους λειτουργούς και μέλη Διοικητικών Συμβουλίων εγνωσμένου κύρους
επιστημονικών οργανώσεων (άρθρο 43 παρ. 1α, γγ του ν. 3689/2008, όπως ισχύει),
να καταθέσουν αίτηση, συνοδευόμενη με τα παρακάτω στοιχεία, με την οποία να
εκδηλώνουν ενδιαφέρον για τη διδασκαλία έως δύο αντικειμένων, όπως ορίζονται στο
συνημμένο πίνακα της παρούσας:
• Έντυπο αίτησης, στο οποίο πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να προσδιορίσουν το
αντικείμενο ή τα αντικείμενα που επιθυμούν να διδάξουν. Στην αίτηση πρέπει να
αναφέρεται υποχρεωτικά η ηλεκτρονική διεύθυνση του αιτούντος, με σκοπό τη
διευκόλυνση επικοινωνίας με τη Σχολή.
• Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία που να τεκμηριώνουν τη συνδρομή
των κριτηρίων που απαιτούνται για την επιλογή τους.
Υποχρέωση προς υποβολή δικαιολογητικών έχουν μόνο οι ενδιαφερόμενοι/ες που
επιλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολής, μετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας.
Κατ΄ εξαίρεση για τους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, μαζί με την
αίτηση υποβάλλονται οι εκθέσεις αξιολόγησης της τελευταίας δεκαετίας.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον στην αίτησή τους και
για αντικείμενα (έως δύο), η διδασκαλία των οποίων προβλέπεται από το συνημμένο
πίνακα ότι ανατίθεται σε άλλες κατηγορίες διδασκόντων, για την περίπτωση κάλυψης τυχόν
εκπαιδευτικών αναγκών.
Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέχρι και
την Παρασκευή 20 Μαΐου 2016, στη διεύθυνση: Τέρμα Ικάρων, Φοίνικας, Καλαμαριά, ΤΘ
22 Θεσσαλονίκη Μακεδονία, 55102.
Είτε
• Αυτοπροσώπως στην Ε.Σ.Δι., από ώρα 08.00 μέχρι 15.00,
είτε
• Ταχυδρομικά (τελευταία ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου δύο ημέρες πριν
τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων),
είτε
• Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e‐mail: grammateia@esdi.gr, info@esdi.gr,
support@esdi.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν
να απευθύνονται (αυτοπροσώπως, τηλεφωνικά ή μέσω αποστολής e‐mail), στα κάτωθι
στοιχεία επικοινωνίας :
Βαρβάρα Μαλλιά, Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΕΣΔι, τηλέφωνο 2310 494 104 και 105, e‐mail:
info@esdi.gr .
Σελήνη Ακριτίδου, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας ΕΣΔι, τηλέφωνο 2310 494
114, e‐mail: support@esdi.gr .
Γεωργία Κεφαλά, Υπάλληλος ΕΣΔι, τηλέφωνο 2310 494 107, e‐mail: grammateia@esdi.gr .
Η πρόσκληση καθώς και τα συνημμένα έντυπα, αίτησης και βιογραφικού
σημειώματος, βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Σχολής http://www.esdi.gr
Κριτήρια Επιλογής
Ως κριτήρια για την επιλογή διδασκόντων της Ε.Σ.Δι. ορίζονται, κατά το άρθρο 43
παρ. 1 δ του ν . 3689/2008, όπως ισχύει :
α) η ειδική ενασχόληση με το αντικείμενο της διδασκαλίας.
β) η συγγραφή βιβλίων ή μελετών σχετικών με το αντικείμενο της διδασκαλίας.
γ) η κατοχή διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σχετικού με το αντικείμενο της
διδασκαλίας.
δ) η συμμετοχή ως εισηγητών σε συνέδρια ή ημερίδες που σχετίζονται με το αντικείμενο
της διδασκαλίας.
ε) οι εκθέσεις αξιολόγησης της τελευταίας δεκαετίας (μόνο για δικαστικούς λειτουργούς).
Το Διοικητικό Συμβούλιο στην από 8‐4‐2016 Συνεδρίασή του αποφάσισε να δοθεί
ιδιαίτερη βαρύτητα για την επιλογή των διδασκόντων, στο ως άνω κριτήριο α’, το οποίο
αφορά στην επαγγελματική εμπειρία από την ενασχόληση με το αντικείμενο της
διδασκαλίας, ενόψει του χαρακτήρα και της αποστολής της Σχολής ως εκπαιδευτικού
οργανισμού που καλλιεργεί πρωτίστως επαγγελματικές δεξιότητες για την άσκηση του
δικαστικού λειτουργήματος.
Τα λοιπά κριτήρια, ήτοι η συγγραφή βιβλίων ή μελετών σχετικών με το αντικείμενο
της διδασκαλίας, η κατοχή διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου, η συμμετοχή με την
ιδιότητα του εισηγητή σε συνέδρια ή ημερίδες και οι εκθέσεις αξιολόγησης λαμβάνονται
υπόψη με μικρότερη βαρύτητα.
Ο πίνακας κατάταξης των διδασκόντων καταρτίζεται με βάση την ακόλουθη
μοριοδότηση των ως άνω κριτηρίων:
Α. Δικαστικοί Λειτουργοί
α) η ειδική ενασχόληση με το αντικείμενο της διδασκαλίας (η άσκηση δικαστικών
καθηκόντων σχετικών με το αντικείμενο διδασκαλίας, τυχόν κτηθείσα διδακτική εμπειρία
σε οποιονδήποτε φορέα), από 1 έως 10 μόρια.
β) η συγγραφή βιβλίων ή μελετών σχετικών με το αντικείμενο της διδασκαλίας, από 1 έως 3
μόρια.
γ) η κατοχή διδακτορικού (3 μόρια) ή μεταπτυχιακού τίτλου (2 μόρια) σχετικού με το
αντικείμενο της διδασκαλίας (αν ο ενδιαφερόμενος διαθέτει διδακτορικό και μεταπτυχιακό
λαμβάνονται υπόψη τα μόρια του διδακτορικού. Αν ο ενδιαφερόμενος διαθέτει
περισσότερους μεταπτυχιακούς τίτλους λαμβάνεται υπόψη μόνον ο ένας).
δ) η συμμετοχή ως εισηγητών σε συνέδρια ή ημερίδες που σχετίζονται με το αντικείμενο
της διδασκαλίας, από 1 έως 3 μόρια.
ε) οι εκθέσεις αξιολόγησης της τελευταίας δεκαετίας, από 1 έως 3 μόρια (το κριτήριο αυτό
αφορά μόνο στους δικαστικούς λειτουργούς και για όσα χρόνια αξιολογήθηκαν την
τελευταία δεκαετία, στο βαθμό που κατέχουν ή σε προηγούμενους βαθμούς).
Όσοι δεν διαθέτουν εκθέσεις αξιολόγησης, η επιλογή τους θα γίνει με βάση τα
τέσσερα πρώτα κριτήρια.
Β. Καθηγητές και Αναπληρωτές Καθηγητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
α) η ειδική ενασχόληση με το αντικείμενο της διδασκαλίας (διδακτική ή οποιαδήποτε άλλη
εμπειρία), από 1 έως 10 μόρια.
β) η εμπειρία που αποκτήθηκε από άσκηση καθηκόντων ως μελών δικαστηρίων,
ανεξαρτήτων αρχών, οργανισμών και άλλων οργάνων της Διοίκησης, από 1 έως 3 μόρια.
γ) η συγγραφή ειδικών μονογραφιών ή μελετών σχετικών με το αντικείμενο της
διδασκαλίας, από 1 έως 5 μόρια.
Γ. Δικηγόροι με 15ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία, ειδικοί επιστήμονες, δημόσιοι
λειτουργοί και μέλη Διοικητικών Συμβουλίων εγνωσμένου κύρους επιστημονικών
οργανώσεων
α) η ειδική ενασχόληση με το αντικείμενο της διδασκαλίας (επαγγελματική εμπειρία,
άσκηση καθηκόντων ως μελών δικαστηρίων, ανεξαρτήτων αρχών, οργανισμών και άλλων
οργάνων της Διοίκησης και άλλες συναφείς δραστηριότητες), από 1 έως 10 μόρια.
β) η συγγραφή βιβλίων ή μελετών σχετικών με το αντικείμενο της διδασκαλίας, από 1 έως 3
μόρια.
γ) η κατοχή διδακτορικού (3 μόρια) ή μεταπτυχιακού τίτλου (2 μόρια) σχετικού με το
αντικείμενο της διδασκαλίας, (αν ο ενδιαφερόμενος διαθέτει διδακτορικό και μεταπτυχιακό
τίτλο λαμβάνονται υπόψη τα μόρια του διδακτορικού. Αν ο ενδιαφερόμενος διαθέτει
περισσότερους μεταπτυχιακούς τίτλους λαμβάνεται υπόψη μόνον ο ένας).
δ) η συμμετοχή ως εισηγητών σε συνέδρια ή ημερίδες που σχετίζονται με το αντικείμενο
της διδασκαλίας, από 1 έως 3 μόρια.
Δ. Καθηγητές ξένων γλωσσών (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής)
Όσοι υποβάλουν αίτηση για διδασκαλία ξένης γλώσσας πρέπει να τεκμηριώνουν
την εξειδικευμένη κατάρτιση και πείρα προς τη διδακτέα ύλη για τη διδασκαλία της ξένης
γλώσσας (άρθρο 43 παρ. 1 α του ν. 3689/2008, όπως ισχύει).
α) τίτλοι γλωσσομάθειας (π.χ. CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του
Πανεπιστημίου CAMBRIDGE, Δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE, ZERTIFIKAT V.B.L.T.
PROFESSIONALES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης, DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E
CULTURA ITALIANA) από 1 έως 3 μόρια.
β) η ειδική ενασχόληση με το αντικείμενο της διδασκαλίας (π.χ. διδακτική εμπειρία), από 1
έως 10 μόρια.
γ) η κατοχή διδακτορικού (3 μόρια) ή μεταπτυχιακού τίτλου (2 μόρια) της αλλοδαπής ή η
κατοχή του ιδίου τίτλου (διδακτορικού ή μεταπτυχιακού) ημεδαπού τμήματος
πανεπιστημίου με αντικείμενο την ξένη γλώσσα (αν ο ενδιαφερόμενος διαθέτει
διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο λαμβάνονται υπόψη τα μόρια του διδακτορικού. Αν ο
ενδιαφερόμενος διαθέτει περισσότερους μεταπτυχιακούς τίτλους λαμβάνεται υπόψη
μόνον ο ένας).
δ) η συγγραφή ειδικών μονογραφιών ή μελετών στην ξένη γλώσσα, από 1 έως 3 μόρια.
ε) η συμμετοχή ως εισηγητών σε συνέδρια ή ημερίδες στην ξένη γλώσσα, από 1 έως 3
μόρια.
Διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων:
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα βιογραφικά σημειώματα εξετάζονται από το
Συμβούλιο Σπουδών της οικείας κατεύθυνσης, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του
Γενικού Διευθυντή, και επιλέγονται επί τη βάσει των ανωτέρω κριτηρίων οι διδάσκοντες
για κάθε αντικείμενο, σύμφωνα με την κατανομή των κατηγοριών διδασκόντων που έχει
καθορίσει το Συμβούλιο Σπουδών κατά την κατάρτιση του Προγράμματος Σπουδών. Οι
επιλεγόμενοι εγγράφονται στον πίνακα διδασκόντων και καλούνται προς διδασκαλία,
ανάλογα με τις ανάγκες της Σχολής. Για τους λοιπούς υποψηφίους που έχουν τα προσόντα
διδασκαλίας και δεν έχουν επιλεγεί, συντάσσεται πίνακας κατάταξης και καλούνται προς
διδασκαλία ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες. Ο πίνακας των επιλεγομένων
διδασκόντων από το Συμβούλιο Σπουδών αναρτάται στην ιστοσελίδα της Σχολής. Μη
επιλεγείς υποψήφιος από το Συμβούλιο Σπουδών, μπορεί να υποβάλει τις αντιρρήσεις του
στη Σχολή (με επισύναψη τυχόν στοιχείων που τεκμηριώνουν τις αντιρρήσεις του), εντός
προθεσμίας 5 ημερών από την ανάρτηση του πίνακα στην ιστοσελίδα της Σχολής,
προκειμένου να κριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.Δι.
Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται :
Είτε:
• Αυτοπροσώπως στην Ε.Σ.Δι., από ώρα 08.00 μέχρι 15.00
είτε
• Ταχυδρομικά (τελευταία ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου δύο ημέρες πριν
τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων),
είτε
• Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e‐mail: grammateia@esdi.gr, info@esdi.gr,
support@esdi.gr.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολής επιλαμβάνεται τυχόν αντιρρήσεων εκ μέρους
μη επιλεγέντων / εισών υποψηφίων, αποφαίνεται επ΄ αυτών και ακολούθως εγκρίνει τον
πίνακα διδασκόντων της Σχολής (άρθρο 43 του Ν. 3689/2008, όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 18 του Ν. 3910/2011).
Ο Γενικός Διευθυντής
της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών
Μιχαήλ Πικραμένος
Σύμβουλος Επικρατείας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"