Τετάρτη, 20 Απριλίου 2016

Τροποποίηση απόφασης συγκρότησης Συμβουλίου Χαρίτων (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 206/2016 ).

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 206/2016 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(1)
Αριθμ. 26054
Τροποποίηση απόφασης συγκρότησης

Συμβουλίου Χαρίτων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 47 παρ. 1 του Συντάγματος,
β) του άρθρου 1 του Ν.δ. 68/1968, όπως αυτό έχει τρο−
ποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 81 του νόμου
4139/2013,
γ) του άρθρου 10 παρ. 2 της από 7−8−1974 Συντακτικής
Πράξης.
2. Την υπ’ αρ. 10890/20−3−2015 απόφαση συγκρότησης
του Συμβουλίου Χαρίτων (ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ, 212/2−4−2015).
3. Την με Α.Π. 7332/29−5−2015 απόφαση με την οποία
τοποθετήθηκε Προϊσταμένη του Τμήματος Ποινικού
Μητρώου και Απονομής Χάριτος η Αγόρω−Ελισσάβετ
Λαζάρου και
4. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει
δαπάνη, τροποποιούμε:
Την υπ’ αριθ. 10890/20−3−2015 απόφαση συγκρότησης
του Συμβουλίου Χαρίτων και ορίζουμε ότι καθήκοντα
Υπηρεσιακού Εισηγητή χωρίς ψήφο εκτελεί η Προϊστα−
μένη του Τμήματος Ποινικού Μητρώου και Απονομής
Χάριτος, Αγόρω− Ελισσάβετ ΛΑΖΑΡΟΥ του Αχιλλέως
(ΑΔΤ ΑΖ 541729).
Η θητεία του ανωτέρω Συμβουλίου λήγει στις 31−12−2016.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 10890/20−3−2015 από−
φασή μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Απριλίου 2016

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"