Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2016

N. 4446/2016 Πτωχευτικός Κώδικας, κτλ

Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορο- λογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις.
ΦΕΚ A 240/2016 Α) Τροποποιούνται μεταξύ άλλων

1.       
ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (ν. 3588/2007, Α΄ 153)

2.       
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ  π.δ. 18/1989

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Άρθρο 69Α
1. Δικαστική απόφαση, για την οποία κρίθηκε με από-
φαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου ότι εκδόθηκε κατά παραβίαση δικαιώμα-
τος που αφορά το δίκαιο χαρακτήρα…
3.       
 Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας

4.       
  Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

5.       
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
6.       
ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων»
7.       
ν. 2830/2000 (Α΄ 96) «Κώδικας Συμβολαιογράφων»
8.       
ν. 4129/2013 (Α΄ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
9.       
ν. 3959/2011 (Προστασία Ελεύθερου Ανταγωνισμού)
10.   
ν.δ. 1017/1971  Διασφάλιση πόρων ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.

11.   
παροχή νομικής βοήθειας ν. 3226/2004

12.   
Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ν. 4174/2013

13.   
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013)

14.   
ν. 2859/2000 (Κύρωση του Κώδικα ΦΠΑ Α΄ 248)

15.   
Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α΄ 265)

16.   
Ν. 2725/1999.    Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και   άλλες διατάξεις

17.   
Ν 4251/2014 Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ενταξης και λοιπές διατάξεις.ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


1.       
Άρθρο 33 Κατάργηση δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές - ν.δ. 1544/1942

2.       
ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ  Άρθρο 43
2. Στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιο-
σύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διατη-
ρείται ηλεκτρονική εφαρμογή με την οποία δύναται να
υπολογιστεί το κόστος των δικαστικών τελών, παραβό-
λων, μεγαροσήμων και λοιπών δαπανών ανά διαδικασία
και είδος ενδίκου βοηθήματος ή μέσου ή διαδικαστικής
πράξης. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Δια-
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ρυθμίζεται κάθε
λεπτομέρεια σχετικά με τη διαχείριση και τη λειτουργία
της ηλεκτρονικής εφαρμογής.

3.       
Άρθρο 52  
Συμμετοχή δικηγόρων
ως δικαστικών αντιπροσώπων
σε αρχαιρεσίες συλλογικών οργάνων

4.       
Άρθρο 97
Παράταση προθεσμιών παραγραφής δικαιώμα-
τος Δημοσίου για έκδοση πράξης

5.       
Άρθρο 111
Ρυθμίσεις για τη βραχυπρόθεσμη μίσθωση
ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας
του διαμοιρασμού

6.       
Άρθρο 117
1. Η παρ. 1 του άρθρου 740 του Κώδικα Πολιτικής Δι-
κονομίας αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στην αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου
υπάγονται οι υποθέσεις οι οποίες αναφέρονται στο άρ-
θρο 739, η θέση προσώπου σε ακούσια νοσηλεία, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου, καθώς
και η ανακοπή των άρθρων 787 του παρόντος και 82 ΑΚ.
Εξαιρούνται οι υποθέσεις που αφορούν την ιατρικώς
υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, οι οποίες υπάγονται
στην αρμοδιότητα των Πολυμελών Πρωτοδικείων και
εκείνες που από το νόμο υπάγονται στην αρμοδιότητα
των Ειρηνοδικείων».
2. Στην αρχή της παρ. 1 του άρθρου 800 του Κώδικα
Πολιτικής Δικονομίας προστίθεται εδάφιο πρώτο ως
εξής:
«Αρμόδιο για την τέλεση της υιοθεσίας είναι κάθε Μο-
νομελές Πρωτοδικείο της Επικράτειας».
3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 800 του
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι συναινέσεις για την υιοθεσία δηλώνονται ενώπι-
ον του δικαστηρίου που τελεί την υιοθεσία σε ιδιαίτερο
γραφείο χωρίς δημοσιότητα».
4. Η ισχύς των διατάξεων των ως άνω παραγράφων
αρχίζει από 16 Ιανουαρίου 2017.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"