Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2013

Κανονισμός (ΕΚ) 44/2001: Αρμόδιο δικαστήριο — Ειδικές δικαιοδοσίες για «διαφορές εκ συμβάσεως» και για «ενοχές εξ αδικοπραξίας ή οιονεί αδικοπραξίας»

[Δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις — Κανονισμός
(ΕΚ) 44/2001 — Αρμόδιο δικαστήριο — Ειδικές δικαιοδοσίες για «διαφορές εκ συμβάσεως» και για «ενοχές εξ αδικοπραξίας ή οιονεί αδικοπραξίας»]
(2013/C 260/23)

Γλώσσα διαδικασίας: η σουηδική
Αιτούν δικαστήριο
Hovrätten för Nedre Norrland
Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης
ÖFAB, Östergötlands Fastigheter AB
κατά
Frank Koot, Evergreen Investments AB
Αντικείμενο

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως — Hovrätten för Nedre Norr­
land Sundsvall — Ερμηνεία του άρθρου 5, παράγραφοι 1 και 3,
του κανονισμού (ΕΚ) 44/2001 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμ­
βρίου 2000, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την
εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (ΕΕ L 12,
σ. 1) — Ζήτημα αν όλες οι ένδικες διαφορές που αφορούν απο­
ζημίωση εμπίπτουν στις ειδικές δικαιοδοσίες για τις διαφορές εκ
συμβάσεως και τις ενοχές εξ αδικοπραξίας ή οιονεί αδικοπραξίας —
Δίκη κινηθείσα εντός κράτους μέλους A κατά ενός φυσικού προ­
σώπου που κατοικεί σε κράτος μέλος B και έχει διατελέσει μέλος
του διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρίας εδρεύουσας στο
κράτος μέλος A, καθώς και κατά ανώνυμης εταιρίας εδρεύουσας
στο κράτος μέλος B η οποία κατείχε την πλειοψηφία των μετοχών
της εδρεύουσας στο κράτος μέλος A εταιρίας — Αγωγή με αίτημα
να διαπιστωθεί η ευθύνη ενός μέλους του διοικητικού συμβουλίου
ανώνυμης εταιρίας για τα χρέη της τελευταίας, λόγω της παραλεί­
ψεως του μέλους του διοικητικού συμβουλίου να θέσει σε εφαρ­
μογή τις διαδικασίες για τον έλεγχο της οικονομικής καταστάσεως
της εταιρίας — Αγωγή με αίτημα να διαπιστωθεί η ευθύνη του
μετόχου ανώνυμης εταιρίας για πράξεις τρίτου, σε περίπτωση συνε­
χίσεως της δραστηριότητας της εταιρίας παρά τα ανεπαρκή κεφά­
λαιά της και παρά τη νόμιμη υποχρέωση θέσεώς της υπό εκκαθά­
ριση
Διατακτικό
1) Οι όροι «ενοχές εξ αδικοπραξίας ή οιονεί αδικοπραξίας» του
άρθρου 5, σημείο 3, του κανονισμού (ΕΚ) 44/2001 του Συμ­
βουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2000, για τη διεθνή δικαιοδο­
σία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές
και εμπορικές υποθέσεις, έχουν την έννοια ότι καλύπτουν τις
αγωγές, όπως οι επίμαχες στην κύρια δίκη, τις οποίες ασκεί ο
πιστωτής μιας μετοχικής εταιρίας με αίτημα να κριθούν υπεύ­
θυνοι για τις οφειλές της εταιρίας αυτής, αφενός, ένα μέλος του
διοικητικού συμβουλίου της εν λόγω εταιρίας και, αφετέρου,
ένας μέτοχος αυτής, δεδομένου ότι επέτρεψαν στην εν λόγω
εταιρία να εξακολουθήσει να λειτουργεί, ενώ δεν διέθετε
αρκετά κεφάλαια και όφειλε να τεθεί υπό εκκαθάριση.
2) Η φράση «τόπο[ς] όπου συνέβη ή ενδέχεται να συμβεί το
ζημιογόνο γεγονός» του άρθρου 5, σημείο 3, του κανονισμού
44/2001 έχει την έννοια ότι, όσον αφορά αγωγές με τις οποίες
ζητείται να κριθούν ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου
καθώς και ένας μέτοχος μετοχικής εταιρίας υπεύθυνοι για τις
οφειλές της εταιρίας αυτής, ο εν λόγω τόπος βρίσκεται στον
τόπο με τον οποίο συνδέονται οι δραστηριότητες που ασκήθη­
καν εκ μέρους της εν λόγω εταιρίας καθώς και η σχετική με τις
δραστηριότητες αυτές οικονομική κατάσταση.
3) Το γεγονός ότι η επίμαχη απαίτηση εκχωρήθηκε από τον
αρχικό πιστωτή σε τρίτον δεν επηρεάζει, υπό συνθήκες όπως
οι επίμαχες στην κύρια δίκη, τον καθορισμό του δικαστηρίου
που έχει δικαιοδοσία, δυνάμει του άρθρου 5, σημείο 3, του
κανονισμού 44/2001.
(
1
) ΕΕ C 151 της 26.5.2012.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"