Κυριακή, 22 Μαρτίου 2015

Ν. 4321/2015 Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας

ΦΕΚ A 32/2015- Ρύθμιση οφειλών σε Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία


Άρθρο 11
Ευεργετήματα από την υπαγωγή στη ρύθμιση
Η υπαγωγή και συμμόρφωση στη ρύθμιση παρέχει
στον οφειλέτη τα ακόλουθα ευεργετήματα:
α) χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 12 του Κ.Φ.Δ.,
όπως ισχύει,
β) αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής του άρθρου
25 του ν. 1882/1990, όπως ισχύει ή, εφόσον άρχισε η
εκτέλεσή της, διακόπτεται,
γ) αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η
συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης
επί κινητών ή ακινήτων. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για
κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή
έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, τα αποδιδό−
μενα όμως ποσά από αυτές λαμβάνονται υπόψη για
την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης, εφόσον δεν
πιστώνονται με άλλες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί.
Αν ο οφειλέτης απωλέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης,
τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται,
δ) αναστέλλεται η εκτέλεση του μέτρου που προ−
βλέπεται από το άρθρο 7 του ν. 2120/1993 (Α΄ 24), όπως
ισχύει,
ε) οι ήδη επιβληθείσες κατασχέσεις στα χέρια τρίτων
αίρονται μετά από αίτηση του οφειλέτη, αφού εξοφλη−
θεί το εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) της αρχικής βασικής
ρυθμιζόμενης οφειλής. Η Φορολογική Διοίκηση δύναται
να εξετάζει αίτημα περιορισμού κατασχέσεων εις χεί−
ρας τρίτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου
4 του άρθρου 30 του Κ.Ε.Δ.Ε..


- Τροποποιούνται μεταξύ άλλων
Ν. 4172/2013 Κώδικας φ.ε.
Ν. 1882/1990 : όριο ποινικού για χρέη τα 50.000 ΕΥΡΩ. Κατάργηση  διάταξης για τα αυτόφωρα
Ν. 2859/2000 ΚΩΔΙΚΑΣ Φ.Π.Α.
Ν. 2971/2001 ΑΙΓΙΑΛΟΣ

Παράταση ισχύος Πίνακα Κατάταξης υποψηφίων δόκιμων Δικαστικών Πληρεξουσίων Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Άρθρο 30
Κατάργηση ποινών για οφειλέτες ατομικής εισφο−
ράς στον ΟΑΕΕ και το ΕΤΑΑ
Η διάταξη του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 (Α΄ 136) όπως
ισχύει, δεν εφαρμόζεται όσον αφορά τις ατομικές ασφα−
λιστικές εισφορές των ασφαλισμένων στον Οργανισμό
Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) και στο
Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ).

Άρθρο 31
- 2. Αν κατά το χρόνο διάλυσης νομικού προσώπου ή
νομικής οντότητας δεν έχουν εξοφληθεί όλες οι υπο−
χρεώσεις του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότη−
τας προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, οι, κατά
το χρόνο διάλυσης αυτών, μέτοχοι ή εταίροι κεφαλαι−
ουχικών εταιρειών με ποσοστό συμμετοχής τουλάχι−
στον δέκα (10%) τοις εκατό ευθύνονται αλληλεγγύως
και εις ολόκληρο με το νομικό πρόσωπο ή τη νομική
οντότητα για την καταβολή των οφειλόμενων ασφα−
λιστικών εισφορών, προσθετών τελών, προσαυξήσεων
και λοιπών επιβαρύνσεων. Επίσης και κάθε πρόσωπο
που υπήρξε μέτοχος ή εταίρος κεφαλαιουχικών εται−
ρειών με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον δέκα (10%)
τοις εκατό, ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο
με το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα για την
καταβολή των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών,
προσθετών τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύν−
σεων, που δημιουργήθηκαν κατά τη χρονική περίοδο
της ιδιότητας του μετόχου ή εταίρου. Οι ρυθμίσεις της
παραγράφου αυτής δεν ισχύουν για νομικά πρόσωπα
και νομικές οντότητες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο
Αξιών Αθηνών ή αναγνωρισμένο χρηματιστήριο σε άλλο
κράτος − μέλος της Ε.Ε..


Άρθρο 32
Ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης
Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4141/ 2013
(Α΄ 81), όπως προστέθηκαν στη θέση του καταργηθέ−
ντος δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 58 του
ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90), εφαρμόζονται ανάλογα σε όλους
τους οργανισμούς και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης οι
απαιτήσεις των οποίων εισπράττονται κατά τις διατά−
ξεις του ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90).3 σχόλια:

 1. Ευχαριστούμε τον αναγνώστη Τ.Π. για την έγκαιρη ενημέρωση (Σαββατιάτικο ΦΕΚ)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Η Κατάργηση διάταξης για τα αυτόφωρα ΙΣΧΥΕΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΟΣΟΥ??

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ναι, πλέον είναι στιγμιαίο. Ωστόσο, προβληματικό είναι το εξής:
   "...Εκκρεμείς αιτήσεις Προϊσταμένων Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών ή Ελεγκτικών Κέντρων ή Τελωνείων ... για χρέη κατώτερα αυτών που ορίζονται ανωτέρω, δεν εισάγονται για συζήτηση..". Ο νομοθέτης αγνοεί ότι οι αιτήσεις για άσκηση ποινικής δίωξης (αφού μόνον τέτοιες αιτήσεις αφορά προφανώς η διάταξη) δεν "εισάγονται για συζήτηση", αλλά, εφόσον κριθεί ότι προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις, ασκείται ποινική δίωξη και τα πρόσωπα τα οποία αυτές αφορούν (δηλαδή οι κατηγορούμενοι), παραπέμπονται στο ακροατήριο του αρμοδίου δικαστηρίου.
   Επίσης, εξαιρετικά προβληματική είναι η ακόλουθη διάταξη:
   " Η παραγραφή του αδικήματος, του οποίου κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου δεν έχει συμπληρωθεί το μετά την πάροδο τετραμήνου χρονικό διάστημα που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3943/2011, αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος...". Προφανώς ο συντάκτης της ρύθμισης, εκτός από Ποινική Δικονομία, δεν γνωρίζει ούτε Ελληνικά!...

   Η αναστολή της παραγραφής των χρεών, κατώτερων του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000)
   ευρώ, για τα οποία υποβλήθηκε αίτηση ποινικής δίωξης, λήγει με τη δημοσίευση του νόμου αυτού,
   η παραγραφή συνεχίζεται και δεν συμπληρώνεται πριν την πάροδο έτους από τη λήξη της
   αναστολής.

   Διαγραφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"