Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015

ΦΕΚ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ - ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ - ΑΝΑΚΡΙΤΩΝ (ΦΕΚ Γ 170/2015 )

ΦΕΚ Γ 170/2015 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ KAI
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(1)
Με Προεδρικό διάταγμα της 16ης Φεβρουαρίου 2015,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του

Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγ−
ματος, τα άρθρα 49, 50, 52, 77 και 78 του Κώδικα Ορ−
γανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄35), όπως
ισχύουν, τα άρθρα 1, 14 και 15 του Ν. 2685/1999 (Α΄35)
και τις με αριθμούς 133, 135, 146 και 147/2014 αποφάσεις
του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και
Ποινικής Δικαιοσύνης:
Α. Μετατίθενται με αίτησή τους και δικές τους δαπά−
νες στο Εφετείο Αθηνών οι πρόεδροι εφετών:
1) Ευβοίας, Ανδρέας Παπαδημητρίου του Ελευθερίου
και
2) Πατρών, Ελισάβετ Τσιρακίδου του Γεωργίου.
Β. Προάγονται, κατ’ απόλυτη εκλογή, στο βαθμό του
προέδρου εφετών, για πλήρωση κενών οργανικών θέ−
σεων, οι κατωτέρω εφέτες Αθηνών, που έχουν τα νό−
μιμα προσόντα, της προαγωγής τους λογιζόμενης από
29−12−2014 και τοποθετούνται ως εξής:
1) Γεώργιος Χριστοδούλου του Βασιλείου στο Εφετείο
Αθηνών,
2) Πηνελόπη Παρτσαλίδου−Κομνηνού του Αριστείδη
στο Εφετείο Αθηνών,
3) Κωνσταντίνα Μαυρικοπούλου του Αθανασίου στο
Εφετείο Αθηνών,
4) Μαρία Κουβίδου του Αντωνίου στο Εφετείο Αθηνών,
5) Μιχαήλ Χατζηαθανασίου του Νικολάου στο Εφετείο
Ευβοίας,
6) Σταματική Μιχαλέτου−Τσιχλάκη του Δημητρίου στο
Εφετείο Αθηνών,
7) Σοφία Οικονόμου του Γεωργίου στο Εφετείο Αθη−
νών,
8) Στυλιανός Δαρέλλης του Ιωάννη στο Εφετείο Αθη−
νών,
9) Όλγα Σχετάκη−Μπονάτου του Αντωνίου, στο Εφε−
τείο Αθηνών και
10) Αλέξανδρος Σάββας του Ταξιάρχη στο Εφετείο
Πατρών.
Γ. Προάγεται, κατ’ εκλογή, στο βαθμό του προέδρου
πρωτοδικών, για πλήρωση κενής οργανικής θέσης ο
πρωτοδίκης Λιβαδειάς Λάζαρος Γιαπαλάκης του Λεωνί−
δα, που έχει τα νόμιμα προσόντα και τοποθετείται στο
Πρωτοδικείο Αθηνών, της προαγωγής του λογιζόμενης
από 3−12−2014.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. − Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφά−
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 984/13−2−2015)
(Αριθμ. Δ/νσης Οικονομικού − Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφά−
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 348/8−1−2015)
Με Προεδρικό διάταγμα της 19ης Φεβρουαρίου 2015,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κώδικα
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄ 35), όπως
ισχύει, ανανεώνεται η θητεία της Πρωτοδίκη Κωνστα−
ντίνας Νικολοπούλου του Παύλου, ως τακτικού ανακρι−
τή και ανακριτή ανηλίκων, στο Δικαστήριο Πλημμελει−
οδικών Γυθείου, για μία ακόμη διετία.
Με Προεδρικό διάταγμα της 19ης Φεβρουαρίου 2015,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι−
καιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος,
τα άρθρα 49, 50, 51, 52 και 78 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄ 35), όπως ισχύουν τα άρ−
θρα 1 και 13 του Ν. 2685/1999 (Α΄ 35), όπως ισχύουν, και
τη με αριθμό 9/27−1−2015 απόφαση του Ανώτατου Δικα−
στικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης,
αποσπάται, ο Αντεισαγγελέας Εφετών Αθηνών Δημή−
τριος Πιέρρος του Νικολάου, στην Εισαγγελία Εφετών
Ναυπλίου έως 15−9−2015, για υπηρεσιακούς λόγους και
με δαπάνες του δημοσίου.
(Αριθμ. Δ/νσης Οικονομικού − Υπ. Δικαιοσύνης, Δια−
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 348/8−1−2015).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"