Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2015

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΕΔΡΩΝ Δ.Δ. (ΦΕΚ Γ 1055/2015 )

ΦΕΚ Γ 1055/2015 


Με Προεδρικό διάταγμα της 8ης Οκτωβρίου 2015, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με τα άρθρα 88 και 90 του Συντάγματος και
τα άρθρα 49 και 65 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστη−
ρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτι−
κός νόμος 1756/1988 Φ.Ε.Κ. Α΄35), όπως ισχύουν σήμερα
και την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου
Διοικητικής Δικαιοσύνης, με αριθμό 24/2015, διορίζονται
σε θέσεις Πρωτοδικών των Τακτικών Διοικητικών Δικα−
στηρίων, οι παρακάτω Πάρεδροι Πρωτοδικείου, επειδή
συμπλήρωσαν την απαιτούμενη από το νόμο δοκιμα−
στική υπηρεσία και έχουν τα νόμιμα προσόντα και το−
ποθετούνται ως εξής:


1) Θεσσαλονίκης, Ανδριανή Μπατσομήτρου του Λεωνί−
δα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κοζάνης, καθοριζομένης
δε της σειράς αρχαιότητάς της στον πίνακα αρχαιό−
τητας των Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων, μετά
την Πρωτοδίκη Όλγα Νασοπούλου του Δημοσθένη και
πριν την Πρωτοδίκη Σταυρούλα Φίλη του Κωνσταντίνου
και 2) Πειραιώς, Αικατερίνη Μάλλιου του Δημητρίου στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρίπολης, καθοριζομένης δε
της σειράς αρχαιότητάς της στον πίνακα αρχαιότητας
των Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων, μετά την
Πρωτοδίκη Αθηνά Τσίτου του Κωνσταντίνου και πριν
την Πρωτοδίκη Ελένη Στασινάκη του Αριστείδη.
(Αριθμ. απόφ. Δ/νσης Οικονομικού − Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 348/8−1−2015).
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. / Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφά−
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 5980/6−10−2015).
Με Προεδρικό διάταγμα της 8ης Οκτωβρίου 2015, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με τα άρθρα 88 και 90 του Συντάγματος και
τα άρθρα 49 και 65 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστη−
ρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτι−
κός νόμος 1756/1988 Φ.Ε.Κ. Α΄35), όπως ισχύουν σήμερα
και την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου
Διοικητικής Δικαιοσύνης, με αριθμό 24/2015, διορίζονται
σε θέσεις Πρωτοδικών των Τακτικών Διοικητικών Δικα−
στηρίων, από 13−6−2015, οι παρακάτω Πάρεδροι Πρωτο−
δικείου, επειδή συμπλήρωσαν την απαιτούμενη από το
νόμο δοκιμαστική υπηρεσία και έχουν τα νόμιμα προ−
σόντα και τοποθετούνται ως εξής:
1) Θεσσαλονίκης, Ελένη Ιωαννίδου του Γεωργίου στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Σερρών, 2) Αθηνών, Θεοδώρα
Νικολάου του Κωνσταντίνου στο Διοικητικό Πρωτοδι−
κείο Ναυπλίου, 3) Αθηνών, Αντώνιος Σκλίας του Νικο−
λάου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ναυπλίου, 4) Αθηνών,
Καλλιόπη Παπαγεωργίου του Γεωργίου − Ελευθερίου
στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κορίνθου, 5) Θεσσαλονίκης,
Κασσιανή Μανωλάκογλου του Κίμωνα στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Τρικάλων, 6) Θεσσαλονίκης, Θεοπούλα
Θεοδωρίδου του Δημητρίου στο Διοικητικό Πρωτο−
δικείο Βέροιας, 7) Θεσσαλονίκης, Ελένη Καστανίδου
του Χαράλαμπου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Βέροιας,
8) Αθηνών, Αντιγόνη Φλώρου του Ιωάννη στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Χαλκίδας, 9) Πειραιώς, Δημήτριος Χονδρός
του Αλεξάνδρου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών,
10) Αθηνών, Μαρία Στύλιου του Ελευθερίου στο Διοι−
κητικό Πρωτοδικείο Πύργου, 11) Θεσσαλονίκης, Ευθυ−
μία Τσιλίδου του Λεωνίδα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λάρισας, 12) Αθηνών, Ηλίας Κουβαράς του Ιωάννη στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Καλαμάτας, 13) Θεσσαλονίκης,
Αργυρούλα Κυριακίδου του Ευγένιου στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Τρικάλων, 14) Αθηνών, Αικατερίνη Νικολα−
ΐδου του Ιωάννη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών,
15) Αθηνών, Ευάγγελος Κρομμύδας του Δημόκριτου στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών, 16) Πειραιώς, Ελένη
Κομπολίτου του Σταμάτη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λάρισας, 17) Θεσσαλονίκης, Ευθυμία Τσολάκου του Πα−
ναγιώτη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπο−
λης, 18) Αθηνών, Εμμανουήλ Γκαραφλής του Δημητρίου
στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών, 19) Θεσσαλονίκης,
Ευθυμία Παπαδοπούλου του Σοφοκλή στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Λάρισας, 20) Θεσσαλονίκης, Μαρία Σταυ−
ροπούλου του Αναστασίου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Πατρών, 21) Αθηνών, Μαρία Κοτσινονού του Παρασκευά
στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών, 22) Πειραιώς, Μαρ−
γαρίτα Δημαρά του Αθανασίου στο Διοικητικό Πρω−
τοδικείο Μεσολογγίου, 23) Αθηνών, Σταματίνα Αγγελή
του Εμμανουήλ στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αγρινίου,
24) Αθηνών, Ελένη Μπεληγιάννη του Στεφάνου στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Αγρινίου, 25) Πειραιώς, Όλγα
Θεοδωρικάκου του Ιωάννη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Ιωαννίνων, 26) Αθηνών, Ιωάννης Συρίβελης του Αποστό−
λου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κέρκυρας, 27) Αθηνών,
Ζηνοβία Κορκοτίδου του Κωνσταντίνου στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Χανίων, 28) Αθηνών, Παναγιώτα Τζουβέκα
του Παναγιώτη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλεί−
ου, 29 Λάρισας, Χρυσούλα Μαυρίδου του Δήμου στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Κομοτηνής, 30) Αθηνών, Ζωή
Σκενδέρογλου του Ηρακλή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Σύρου, 31) Αθηνών, Παναγιώτης Φαραντάτος του Γεωρ−
γίου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου, 32) Λάρισας,
Θωμαή Ηλία του Βασιλείου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Αλεξανδρούπολης, 33) Πειραιώς, Αναστασία Ζυμή του
Μιχαήλ στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου, 34) Πειραιώς,
Ανθία Σταθοπούλου του Θεοδώρου στο Διοικητικό Πρω−
τοδικείο Ηρακλείου, 35) Πειραιώς, Γεωργία Καστανούλια
του Δημητρίου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου,
36) Ηρακλείου, Διαμάντα Καλιγέρου του Εμμανουήλ στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου, 37) Ηρακλείου, Νικό−
λαος Ζιώμας του Παναγιώτη στο Διοικητικό Πρωτοδι−
κείο Ηρακλείου, 38) Καβάλας, Αναστασία Διδή του Χα−
ρίλαου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης,
39) Ρόδου, Μαρία Βλουτίδου του Νικολάου − Φωτίου στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Κομοτηνής, 40) Ηρακλείου, Κρυ−
σταλλένια−Σωτηρία Πούλου του Χρήστου στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Μυτιλήνης, 41) Χανίων, Νέλλη − Πηνελόπη
Γεωργούτσου του Παναγιώτη στο Διοικητικό Πρωτοδι−
κείο Μυτιλήνης και 42) Ρόδου, Κασσάνδρα Τσαγκάρη του
Βασιλείου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου.
(Αριθμ. απόφ. Δ/νσης Οικονομικού − Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 348/8−1−2015).
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. / Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφά−
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 5978/6−10−2015).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"