Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2018

ΦΕΚ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ - ΦΕΚ Γ 738/2018


2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Με προεδρικό διάταγμα της 15ης Μαΐου 2018, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος, τα άρθρα
49, 50, 52 και 78 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων
και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 1756/1988,
Α΄35), τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 της παρ. Δ
του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄94) «Δαπάνες μετακι-
νούμενων εντός και εκτός επικράτειας», όπως ισχύουν,
το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210) και τις αποφάσεις
του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποι-
νικής Δικαιοσύνης με αριθμούς 30 και 39/2018.
Α. Μετατίθεται αυτεπάγγελτα, για υπηρεσιακούς λό-
γους, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, η Εισαγγε-
λέας Πρωτοδικών Κιλκίς Μαρία Μπερέτη του Κωνστα-
ντίνου.
Β. Μετατίθενται αμοιβαία οι Πρόεδροι Πρωτοδικών
α) Χαλκίδας, Αγγελική Δαμασιώτου του Βασιλείου και
β) Αθηνών, Ευθύμιος Κατσαλούλης του Νικολάου
.
Με προεδρικό διάταγμα της 20ης Ιουνίου 2018, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαι-
ωμάτων, σύμφωνα με τα άρθρα 49, 51, 52 και 78 του
Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης
Δικαστικών Λειτουργών (κ.ν. 1756/1988, Α΄35), τις δι-
ατάξεις της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του
ν. 4336/2015 (Α΄94) «Δαπάνες μετακινούμενων εντός
και εκτός επικράτειας», όπως ισχύουν, το π.δ. 125/2016
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 210) και την απόφαση του Ανώτατου
Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαι-
οσύνης με αριθμ. 64/2018, παρατείνεται η απόσπαση
του Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Γεωρ-
γίου Νούλη του Στεργίου στην Εισαγγελία Πρωτοδικών
Αλεξανδρούπολης για τρεις (3) μήνες.
(Αριθμ. απόφ. δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οι-
κονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δια-
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 37855/15-6-2018
ΑΔΑ: 7ΜΣ7Ω-ΜΒΥ).
Με προεδρικό διάταγμα της 20ης Ιουνίου 2018, που
εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού Δι-
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος, τα άρ-
θρα 49, 50, 52, 77 και 78 του Κώδικα Οργανισμού Δι-
καστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών
(ν. 1756/1988, Α΄35), όπως ισχύουν, το π.δ. 125/2016 «Δι-
ορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α΄210) και τις αποφάσεις του Ανώτατου Δικα-
στικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης
με αριθμούς 53, 54 και 55/2018.
Α. Προάγεται, κατ’ απόλυτη εκλογή, σε προσωποπαγή
θέση Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η Εισαγγελέας
Εφετών Αθηνών Αικατερίνη Πιστόλη του Γεωργίου.
Β. Προάγεται, κατ’ απόλυτη εκλογή, σε προσωποπαγή
θέση Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο Εισαγγελέας
Εφετών Αθηνών Παναγιώτης Αγγελόπουλος του Γεωργίου.
Γ. Προάγεται, κατ’ απόλυτη εκλογή, σε προσωποπαγή
θέση Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο Εισαγγελέας Εφε-
τών Δυτικής Μακεδονίας Δημήτριος Νάιντος του Χρήστου.
Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"