Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2018

Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Σύρου.-ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 338/2018

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 338/2018 

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Αριθμ. 37743
Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της
Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Σύρου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 12 του α.ν. 2724/1940 «Περί οργανώ-
σεως και λειτουργίας αναμορφωτικών καταστημάτων
ανηλίκων» (ΦΕΚ 449 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4109/2013 «Κατάργηση
και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και
του ευρύτερου δημόσιου τομέα -Σύσταση Γενικής Γραμ-
ματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 16 Α΄).
β) του άρθρου 13 του ν. 1320/1983 «Πρόσληψη στο
Δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 6 Α΄).
γ) του άρθρου 41 του ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανι-
σμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουρ-
γών» (ΦΕΚ 35 Α΄), όπως ισχύει.
δ) του άρθρου 11 του ν. 3860/2010 «Βελτιώσεις της ποι-
νικής νομοθεσίας για τους ανηλίκους δράστες, πρόληψη
και αντιμετώπιση της θυματοποίησης και της εγκλημα-
τικότητας των ανηλίκων» (ΦΕΚ 111 Α΄), όπως τροποποι-
ήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4109/2013
«Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του
Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα -Σύσταση
Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητι-
κού έργου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 16 Α΄).
ε) του άρθρου 15 παρ. 3 του π.δ. 96/2017 «Οργανισμός
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων» (ΦΕΚ 136 Α΄)
2. Την με αριθμό 22631/2018 απόφαση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντο-
λή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου
κ.λπ.» (ΦΕΚ 1450 Β΄).
3. Το με αριθμό 287/17-4-2018 έγγραφο του Εφετεί-
ου Αιγαίου και το με αριθμό 35/17-4-2018 έγγραφο της
Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Σύρου.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Προ-
στασίας Ανηλίκων Σύρου, ως εξής:
1. Μαρία Αρχοντάκη του Ανδρέα, Εφέτη Αιγαίου, με
Α.Δ.Τ. Τ 501732, Πρόεδρο, με αναπληρωτή αυτής τον
Γεράσιμο Ανδρεόλα του Σπυρογιάννη, Εφέτη Αιγαίου,
με Α.Δ.Τ. ΑΙ 311981.
2. Μίλτο Σακελλαρίου του Αντωνίου, Καθηγητή Μέ-
σης Εκπαίδευσης, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 942008, τακτικό μέλος,
με αναπληρωτή αυτού τον Ιωάννη Λάππα του Σπύρου,
Καθηγητή Μέσης Εκπαίδευσης, με ΑΔΤ ΑΕ 441436.
3. Μαρία Συρίβελη του Γεωργίου, Κοινωνική Λειτουρ-
γό, Επιμελήτρια Κοινωνικής Αρωγής και Ανηλίκων Σύρου,
με Α.Δ.Τ. ΑΕ 948905, τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια
αυτής την Μαργαρίτα Ζάγκλη του Στεφάνου, Κοινωνική
Λειτουργό, Επιμελήτρια Κοινωνικής Αρωγής και Ανηλί-
κων Σύρου, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 918148.
4. Ειρήνη Δεκαβάλα του Ευαγγέλου, Δικηγόρο, με ΑΔΤ ΑΙ
920133, τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια αυτής την Χαριθέα
Πισκοπιανού του Χρίστου, Δικηγόρο, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 417138.
5. Θωμαή Μενδρινού του Δημητρίου, Αντιδήμαρχο
Δήμου Σύρου−Ερμούπολης, με Α.Δ.Τ. Χ 901158, τακτικό
μέλος, με αναπληρωτή αυτής τον Κωνσταντίνο Κοντό
του Κυριάκου, Ιερέα, με Α.Δ.Τ. Ι 896442.
6. Σοφία Μπαχαράκη του Κωνσταντίνου, Παιδοψυχί-
ατρο Γενικού Νοσοκομείου Σύρου, με Α.Δ.Τ. ΑΑ 423397,
τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια αυτής την Ελένη Εγ-
γλέζου του Δημητρίου, Ψυχίατρο Γενικού Νοσοκομείου
Σύρου, με ΑΔΤ Ξ 218770.
7. Ελπίδα Πρίντεζη – Καμπέλη του Γεωργίου, συνταξιο-
δοτηθείσα Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής Πε-
ριφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου,

με ΑΔΤ ΑΙ 921649, τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια αυ-
τής την Μαρία Τσαλικίδου του Γεωργίου, , Εκπαιδευτικό
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με ΑΔΤ ΑΗ 944189.
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και
αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Ιουνίου 2018
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
Αντεγκληματικής Πολιτικής
ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΦΥΤΡΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"