Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2023

Συγκρότηση Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου Δικηγόρων. - Τεύχος B’ 6456/17.12.2022

1)  Τεύχος B’ 6456/17.12.2022 (19-12-2022 πρώτη ανάρτηση)

 

2) τροποποίηση  Τεύχος B’ 5857/06.10.2023 (10-10-2023 upd)

 

 

1

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 64443οίκ. (1)
Συγκρότηση Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλί-
ου Δικηγόρων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 148 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγό-
ρων» (Α’ 208).

 

 


2. Τα υπ’ αρ. έγγραφα: α) 2845/13-12-2022, της Προέ-
δρου του Αρείου Πάγου και β) 96/12-12-2022, της Συντο-
νιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Συγκροτούμε το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο
των Δικηγόρων για διετή θητεία, από 1-1-2023 έως και
31-12-2025, αποτελούμενο από τους εξής:
1. Τη Μαρία ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Μιχαήλ (ΑΔΤ: ***)
Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, ως Πρόεδρο του Συμβου-
λίου, με αναπληρώτριά της τη Μαρία ΒΑΣΔΕΚΗ του
Ανδρέα (ΑΔΤ: ***), Αντιπρόεδρο του Αρείου
Πάγου.
2. Τη Σοφία ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ του Γεωργίου (ΑΔΤ:
***), Αρεοπαγίτη, ως τακτικό μέλος του Συμ-
βουλίου, με αναπληρωτές αυτής, σε περίπτωση κωλύ-
ματός της, τους Χρήστο ΝΑΣΤΑ του Σωτηρίου (ΑΔΤ: ***) και Μαρία- Μάριον ΔΕΡΕΧΑΝΗ του Βασιλείου
(ΑΔΤ: ***), Αρεοπαγίτες.
3. Τους Θεόδωρο ΓΕΩΡΓΑΚΗ του Γεωργίου (ΑΔΤ:
***), δικηγόρο Αθηνών, Ευάγγελο ΖΑΜΠΙΤΗ του
Στέργιου (ΑΔΤ: ****), δικηγόρο Θεσσαλονίκης και
Δημήτριο ΠΟΛΛΑΛΗ του Ηλία (ΑΔΤ: ***), δικηγό-
ρο Πειραιά, ως τακτικά μέλη του Συμβουλίου, με αναπλη-
ρωτές αυτών τους: Ανδρέα ΖΑΧΟΠΟΥΛΟ του Θεοφάνη
(ΑΔΤ: ***), δικηγόρο Αθηνών, Ευστράτιο ΚΑΡΒΕ-
ΛΗ του Παναγιώτη (ΑΔΤ: ***), δικηγόρο Αθηνών,
Δημήτριο ΜΑΝΩΛΗ του Εμμανουήλ (ΑΔΤ:***),
δικηγόρο Αθηνών, Χριστίνα ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ του Φιλίππου
(ΑΔΤ: ***), Ανδρέα ΤΑΓΑΡΑΚΗ του Ευστρατίου (ΑΔΤ:
***), δικηγόρο Θεσσαλονίκης και Θεμιστοκλή
ΜΑΜΑΚΟ του Νικολάου, (ΑΔΤ: ***), δικηγόρο
Αθηνών.
Καθήκοντα Γραμματέα του Συμβουλίου ασκεί ο Γραμ-
ματέας του Αρείου Πάγου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2022
O Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

 

2

 Τεύχος B’ 5857/06.10.2023

 

Αριθμ. 49660οίκ (2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 64443οικ./15-12-2022
απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης «Συγκρό-
τηση Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου Δικη-
γόρων» (Β’ 6456).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 148 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγό-
ρων» (Α’ 208).
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το
οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).


3. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονο-
μασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομα-
σία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμο-
διοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού
και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).
4. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).
5. Το π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου - Σύ-
σταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μετα-
φορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσε-
ων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του
π.δ. 77/2023 (Α’ 130) - Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139).
6. Την υπ’ αρ. 64443οικ./15-12-2022 απόφαση του
Υπουργού Δικαιοσύνης «Συγκρότηση Ανώτατου Πει-
θαρχικού Συμβουλίου Δικηγόρων» (Β’ 6456).
7. Το υπ’ αρ. 2249/15-9-2023 έγγραφο της Προέδρου
του Αρείου Πάγου.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 64443οικ./15-12-2022
απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης «Συγκρότη-

    (Β’ 6456), και αντικαθιστούμε την παρ. 1, ως εξής:
«1. Την Ιωάννα Κλάπα-Χριστοδουλέα του Αγησιλά-
ου (ΑΔΤ:  ) Πρόεδρο του Αρείου Πάγου ως
Πρόεδρο του Συμβουλίου, με αναπληρώτρια αυτής την
Μυρσίνη Παπαχίου του Γεωργίου (ΑΔΤ: ), Αντι-
πρόεδρο του Αρείου Πάγου.».
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 64443οικ./15-12-2022
απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης «Συγκρότη-
ση Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου Δικηγόρων»
(Β’ 6456).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Aθήνα, 3 Οκτωβρίου 2023
Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ