Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2013

Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης
Αριθμ. 25837
Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εται−
ρείας Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης .
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Ορίζουμε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Προ−
στασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης ως εξής:
1. Κωνσταντινιά Δρεντζίδου του Αλεξάνδρου, Αντει−
σαγγελέας Εφετών Θεσσαλονίκης, με Α.Δ.Τ. ΑΑ 427492,
Πρόεδρος, με αναπληρώτρια αυτής την Ολυμπία Γάκη
− Παπακώστα του Γεωργίου, Αντεισαγγελέας Εφετών
Θεσσαλονίκης, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 738170.
2. Ζαΐρα Παπαληγούρα του Γεωργίου, Αναπληρώτρια
Καθηγήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτε−
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 135155,
τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια αυτής την Ιωάννα Μπί−
μπου του Νικολάου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κλινικής
Ψυχολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευ−
σης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
με Α.Δ.Τ. ΑΖ 161089.
3. Νάντια−Ελπίδα Ρωμανίδου του Αναστασίου, Επιμε−
λήτρια Ανηλίκων Θεσσαλονίκης, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 645174,
τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια αυτής τη Δήμητρα
Κουτσιμάνη του Ευαγγέλου, Επιμελήτρια Ανηλίκων Θεσ−
σαλονίκης, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 679868.
4. Παρασκευή Πέξα−Καλφέλη του Δημητρίου, Δικηγό−
ρος Θεσσαλονίκης, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 324669, τακτικό μέλος,
με αναπληρωτή αυτής τον Χρήστο Λαμπάκη του Δη−
μητρίου, Δικηγόρο Θεσσαλονίκης, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 168744.
5. Θεόδωρος Λουκατάρης του Θεοχάρη, Ιερέας, με
Α.Δ.Τ. ΑΕ 690024, τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια αυ−
τού την Άννα Αγγελίδου − Πολυχρονιάδου του Γεωργίου,
Δημοτική Σύμβουλο, εντεταλμένη Κοινωνικής Πρόνοιας,
με Α.Δ.Τ. ΑΒ 688680.
6. Εμμανουήλ Φαϊτάκης του Δημητρίου, Παιδοψυχί−
ατρος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ, με Α.Δ.Τ. ΑΒ358633, τακτικό
μέλος, με αναπληρώτρια αυτού την Αναστασία Μπέκα
του Ιωάννη, Ιατρό, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 279254.
7. Αικατερίνη Ιωάννου του Ερρίκου, Πρόεδρος του
Συλλόγου Φίλων − Εθελοντών ΕΠΑΘ, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 199674,
με αναπληρώτρια αυτής την Ελένη Καρκαζή του Δημη−
τρίου, Ψυχολόγο, με Α.Δ.Τ. Φ 192518.
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και
αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2013
Ο Γενικός Γραμματέας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"