Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2013

Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Χανίων.

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 627/2013 

Αριθμ. 100993
Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
Προστασίας Ανηλίκων Χανίων.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 12 του α.ν. 2724/1940 «Περί οργανώσεως
και λειτουργίας αναμορφωτικών καταστημάτων ανηλί−
κων» (ΦΕΚ 449 Α΄), όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε
με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4109/2013 «Κατάρ−
γηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου
και του ευρύτερου δημόσιου τομέα − Σύσταση Γενικής
Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 16 Α΄).
β) του άρθρου 18 του ν.2298/1995 «Συμβιβαστική επί−
λυση ιδιωτικών διαφορών...Σχεδιασμός και εφαρμογή
Σωφρονιστικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 62
Α΄), όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με τις διατά−
ξεις του άρθρου 13 του ν.2331/1995 «Πρόληψη και κατα−
στολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες... και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 173 Α΄) και
αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 11 του
ν. 3860/2010 «Βελτιώσεις της ποινικής νομοθεσίας για
τους ανηλίκους δράστες, πρόληψη και αντιμετώπιση της
θυματοποίησης και της εγκληματικότητας των ανηλί−
κων» (ΦΕΚ 111 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του ν. 4109/2013 «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών
προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου
τομέα−Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό
του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 16Α΄).
γ) του άρθρου 41 του ν.1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών»
(ΦΕΚ 35 Α΄), όπως ισχύει.
δ) του άρθρου 13 του ν. 1320/83 «Πρόσληψη στο Δη−
μόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 6 Α΄).
2. Το αριθμ. 348/17−10−2013 έγγραφο του Εφετείου
Κρήτης.
3. Την με αριθμό 56568/2004 απόφαση του Υπουργού
Δικαιοσύνης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού
Δικαιοσύνης στο Γενικό Γραμματέα....κ.λπ.» (ΦΕΚ 842 Β΄),
όπως ισχύει.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Προ−
στασίας Ανηλίκων Χανίων ως εξής:
1. Κωνστάντια Αγγελάκη του Πλαστήρα, Εφέτης Κρή−
της, με Α.Δ.Τ. Χ017623, Πρόεδρος, με αναπληρώτρια αυ−
τής την Μαρία Βαρεδάκη του Ανδρέα. Εφέτη Κρήτης,
με Α.Δ.Τ. ΑΖ977270.
2. Στυλιανός Ζερβάκης του Γεωργίου, Καθηγητής Δευ−
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης με Α.Δ.Τ. ΑΕ 974527, τακτικό
μέλος, με αναπληρώτρια αυτού την Μαρία Μπράβου
του Ιωάννη, Καθηγήτρια Μέσης Εκπαίδευσης, με Α.Δ.Τ.
Φ346215.
3. Αλεξάνδρα Μαυρομάτη του Γεωργίου, Επιμελήτρια
Ανηλίκων Χανίων, με Α.Δ.Τ. Τ 400980, τακτικό μέλος με
αναπληρώτρια αυτής την Σοφία Φαλιέρου του Στυλια−
νού, Κοινωνική Λειτουργό του Κ.Ψ.Υ. Χανίων στο Ιατρείο
Παιδιών και Εφήβων, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 973232 .
4. Χρυσούλα Αρχοντάκη του Στυλιανού, Δικηγόρος
Ρεθύμνου, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 964554, τακτικό μέλος, με αναπλη−
ρωτή αυτής τον Αναστάσιο Κακατσάκη του Δημητρίου,
Δικηγόρο Χανίων, με Α.Δ.Τ. ΑΑ 492759.
5. Γεώργιος Περάκης του Εμμανουήλ, Ιερέας, με Α.Δ.Τ.
ΑΗ 472550, τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια αυτού την
Ευαγγελία Ροζάκη του Στυλιανού, Εκπρόσωπο της Ιε−
ράς Μητρόπολης Κυδωνιάς και Αποκορώνου, με Α.Δ.Τ.
Φ 347905.
6. Αριστείδης Στουρνάρας του Ιωάννη, Ψυχίατρος
Παιδιών και Εφήβων, με Α.Δ.Τ. Χ 171865, τακτικό μέλος,
με αναπληρωτή αυτού το Στέφανο Ντουκάκη του Απο−
στόλου, Ιατρό Παθολόγο, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 473844.
7. Ευτυχία Κατσιγαράκη του Αντωνίου, Προϊσταμένη
Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
με Α.Δ.Τ. ΑΗ 030857, τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια
αυτής τη Νίκη Αντωνιάδου του Μιχαήλ, δικαστική υπάλ−
ληλο του Εφετείου Κρήτης, με Α.Δ.Τ. Ν 951022.
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και
αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2013
Ο Γενικός Γραμματέας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

1 σχόλιο:

  1. Φόρα παρτίδα τα ονόματα και οι ταυτότητες των δικαστών. Μήπως ο κ. Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου να μας έδινε επιπλέον τα τηλέφωνα και τις διευθύνσεις τους. Για την περίπτωση που αναλάβουν στο μέλλον ανακρίτριες πχ

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"