Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2014

ΔΕΕ: Εθνικές αρχές ελέγχου - Ανεξαρτησία - Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών


Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 8ης Απριλίου 2014 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ουγγαρίας
(Υπόθεση C-288/12) (1)

((Παράβαση κράτους μέλους - Oδηγία 95/46/ΕΚ - Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών - Άρθρο 28, παράγραφος 1 - Εθνικές αρχές ελέγχου - Ανεξαρτησία - Εθνική νομοθεσία η οποία θέτει πρόωρα τέρμα στη θητεία της αρχής ελέγχου - Σύσταση νέας αρχής ελέγχου και διορισμός άλλου προσώπου στη θέση του προέδρου))
2014/C 175/06
Γλώσσα διαδικασίας: η ουγγρική
Διάδικοι
Προσφεύγουσα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: K. Talabér-Ritz και B. Martenczuk)
Καθής: Ουγγαρία (εκπρόσωπος: M. Z. Fehér)
Παρεμβαίνων υπέρ της προσφεύγουσας: Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) (εκπρόσωποι: I. Chatelier, A. Buchta και Z. Belényessy και H. Kranenborg)
Αντικείμενο
Παράβαση κράτους μέλους — Παράβαση της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281, σ. 31) — Υποχρέωση των κρατών μελών να προβλέψουν την επιτήρηση της εφαρμογής των διατάξεων που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογήν της οδηγίας από μία ή πλείονες δημόσιες αρχές οι οποίες ασκούν με πλήρη ανεξαρτησία τα ανατεθειμένα σε αυτές καθήκοντα — Θέσπιση εθνικής νομοθεσίας η οποία θέτει πρόωρα τέρμα στην εξαετή θητεία του επιτρόπου προστασίας των δεδομένων — Σύσταση εθνικής αρχής προστασίας των δεδομένων και ελευθερίας της πληροφορήσεως — Διορισμός, με εννεατή θητεία, προσώπου άλλου από τον επίτροπο προστασίας των δεδομένων στη θέση του προέδρου της εν λόγω αρχής
Διατακτικό
Το Δικαστήριο αποφασίζει:
1)
Η Ουγγαρία, θέτοντας πρόωρα τέρμα στη θητεία της αρχής ελέγχου της προστασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από την οδηγία
 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995,
 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.
2)
Η Ουγγαρία καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα.
3)
Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) φέρει τα δικαστικά του έξοδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"