Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2014

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΔ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ ΚΤΛ (2 Ιουλίου 2014)

ΦΕΚ Γ 847/2014 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(3)
Με Προεδρικό διάταγμα της 16ης Ιουνίου 2014, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά−
των, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος και

το άρθρο 49 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και
Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος
1756/1988 Α΄35), όπως ισχύουν σήμερα:
Α. Διορθώνεται το από 8−4−2014 Προεδρικό διάταγμα
με θέμα: «Προαγωγές, τοποθετήσεις δικαστικών λει−
τουργών των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων» που
δημοσιεύτηκε στο Γ΄ 532/22−4−14, ως προς την ημερομη−
νία προαγωγής του Πρωτοδίκη Γεωργίου Γιαννόπουλου
του Αριστοτέλη στο βαθμό του Προέδρου Πρωτοδικών
από την εσφαλμένη 18−8−2012 στην ορθή 18−1−1013, καθο−
ριζομένης δε της σειράς αρχαιότητάς του στον πίνακα
αρχαιότητας των Προέδρων Πρωτοδικών Διοικητικών
Δικαστηρίων, μετά τον Πρόεδρο Πρωτοδικών Παναγιώτη
Πρίνο του Αποστόλου και πριν από την Πρόεδρο Πρω−
τοδικών Αργυρώ Χορευτάκη του Κωνσταντίνου.
Β. Τροποποιείται το από 2−9−2013 Προεδρικό διάταγμα
με θέμα: «Μεταθέσεις, προαγωγές, τοποθετήσεις δικα−
στικών λειτουργών των Τακτικών Διοικητικών Δικαστη−
ρίων» που δημοσιεύθηκε στο Γ΄ 1004/6−9−2013, ως προς
την ημερομηνία προαγωγής των παρακάτω Πρωτοδικών
στο βαθμό του Προέδρων Πρωτοδικών:
1) Αργυρώς Χορευτάκη του Κωνσταντίνου της προ−
αγωγής της λογιζόμενης από 5−3−2013 αντί 18−1−2013,
2) Αλεξάνδρας Πολυδώρου του Σταύρου της προαγωγής
της λογιζόμενης από 7−4−2013 αντί 5−3−2013, 3) Ειρήνης
Παπουρτζή του Αθανασίου της προαγωγής της λογιζό−
μενης από 11−4−2013 αντί 7−4−2013, 4) Παναγιώτη Συνιόλα
του Γεωργίου της προαγωγής του λογιζόμενης από
1.8.2013 αντί 11.4.2013, 5) Ηλία Σαπουνά του Αθανασί−
ου της προαγωγής του λογιζόμενης από 11.8.2013 αντί
1.8.2013, 6) Παναγιώτη Μπίντα του Αστερίου παραμένει
η ίδια ημερομηνία προαγωγής, 7) Μαρίας Πετράκη του
Γεωργίου παραμένει η ίδια ημερομηνία προαγωγής,
8) Αθηνών, Ειρήνης Γαρδικιώτη του Σταύρου παραμένει
η ίδια ημερομηνία προαγωγής, και 9) Βασιλείου Φαϊτά
του Αλεξάνδρου της προαγωγής του λογιζόμενης από
2−9−2013 αντί 11−8−2013.
Με Προεδρικό διάταγμα της 16ης Ιουνίου 2014, που εκδό−
θηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαι−
οσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφω−
να με το άρθρο 88 του Συντάγματος και τα άρθρα 60, 95
και 99 του κώδικα οργανισμού δικαστηρίων και κατάστα−
σης δικαστικών λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988,
Α 35), όπως ισχύουν, παύεται οριστικά από την υπηρε−
σία ο Πρωτοδίκης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών
Ευθύμιος Παπαδόπουλος του Παναγιώτη από 14−5−2014,
ημερομηνία επίδοσης της απόφασης οριστικής παύσης.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων Ελληνικού Δημοσίου: 1012212221/20−6−2014).
Με Προεδρικό διάταγμα της 16ης Ιουνίου 2014, που εκ−
δόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με το άρθρο 57 του κώδικα οργανισμού δικα−
στηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών (κυρω−
τικός νόμος 1756/1988, Α΄ 35), όπως ισχύει, παρατείνεται
η προσωρινή αργία της Φανής Συργιάννη του Κλεάν−
θη Πρωτοδίκη του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"