Σάββατο, 26 Ιουλίου 2014

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ (22 Ιουλίου 2014)

ΦΕΚ Γ 946/2014 Με Προεδρικό διάταγμα της 1ης Ιουλίου 2014, που εκδό−
θηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαι−

οσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμ−
φωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος και των άρθρων
34, 49 παρ. 1, 77Α και 77Β του Κώδικα Οργανισμού Δικα−
στηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρω−
τικός νόμος 1756/1988 Α΄35), όπως ισχύουν σήμερα, διορί−
ζονται δόκιμοι Ειρηνοδίκες Δ΄ Τάξης οι κάτωθι, οι οποίοι
πέτυχαν στο διαγωνισμό πρόσληψης δοκίμων Ειρηνοδι−
κών Δ΄ Τάξης της 10ης Ιανουαρίου 2011 και μετ’ αναβο−
λήν της 12ης Φεβρουαρίου 2011, που προκηρύχθηκε με τη
με αριθμό 101082/4−10−2010 (Γ΄ 951) απόφαση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά−
των και τροποποιήθηκε με τη με αριθμό 102545/7−10−2010
όμοια (Γ΄ 963), και έχουν τα νόμιμα προσόντα και τοπο−
θετούνται σε κενές οργανικές θέσεις ως εξής:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"