Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2014

Νέος τρόπος παραθέσεως της νομολογίας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του ECLI


http://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_125997/


Νέος τρόπος παραθέσεως της νομολογίας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του ECLI (ευρωπαϊκού αναγνωριστικού κωδικού νομολογίας)

I. Το ιστορικό της τροποποιήσεως του τρόπου παραθέσεως της νομολογίας
Στο πλαίσιο πρωτοβουλίας του Συμβουλίου, προβλέφθηκε προσφάτως ένας ευρωπαϊκός αναγνωριστικός κωδικός νομολογίας (ECLI ή European Case Law Identifier) [1]. Σκοπός της δημιουργίας του εν λόγω κωδικού είναι η παράθεση της νομολογίας, τόσο εθνικής όσο και ευρωπαϊκής, κατά τρόπο μη επιδεχόμενο αμφιβολία, καθώς και ο προσδιορισμός ενός στοιχειώδους συνόλου ενιαίων μεταδεδομένων για τη νομολογία. Έτσι, ο κωδικός αυτός διευκολύνει τη μελέτη και την παράθεση  της νομολογίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο ECLI περιλαμβάνει, επιπλέον του προθέματος «ECLI», τέσσερα υποχρεωτικά στοιχεία:
 • τον επιμέρους κωδικό που αντιστοιχεί στο κράτος μέλος του οικείου δικαστηρίου ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσον αφορά τα δικαιοδοτικά όργανά της·
 • τη συντομογραφία που αντιστοιχεί στο δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση·
 • το έτος της αποφάσεως·
 • έναν αύξοντα αριθμό 25 αλφαριθμητικών χαρακτήρων κατ' ανώτατο όριο, με τη μορφή που αποφασίζει κάθε κράτος μέλος ή το οικείο υπερεθνικό δικαστήριο. Ο αύξων αριθμός δεν μπορεί να περιλαμβάνει κανένα σημείο στίξεως πέραν της τελείας («.») και της άνω και κάτω τελείας («:»), όπου το τελευταίο αυτό σημείο στίξεως διαχωρίζει τα μέρη ενός ECLI.
Ακολουθώντας σχετική σύσταση του Συμβουλίου περί συμμετοχής του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύστημα ευρωπαϊκού αναγνωριστικού κωδικού νομολογίας, το Δικαστήριο έδωσε έναν κωδικό ECLI στο σύνολο των αποφάσεων που έχουν εκδώσει τα δικαιοδοτικά όργανα της Ένωσης από το 1954, καθώς και στις προτάσεις και στις γνώμες των γενικών εισαγγελέων.
Για παράδειγμα, ο ECLI της αποφάσεως του Δικαστηρίου της 12ης Ιουλίου 2005 στην υπόθεση επί της οποίας εκδόθηκε η απόφαση C-403/03, Schempp, λαμβάνει την ακόλουθη μορφή: «EU:C:2005:446»[2].
Τούτο απαρτίζεται από τα ακόλουθα στοιχεία:
 • «EU» σημαίνει ότι πρόκειται για απόφαση εκδοθείσα από δικαιοδοτικό όργανο της Ένωσης (αν η απόφαση είχε εκδοθεί από εθνικό δικαστήριο, αντί της ενδείξεως αυτής θα αναγραφόταν ο κωδικός που αντιστοιχεί στο κράτος μέλος του δικαστηρίου αυτού)·
 • «C» σημαίνει ότι η απόφαση αυτή εκδόθηκε από το Δικαστήριο. Αν η απόφαση είχε εκδοθεί από το Γενικό Δικαστήριο ή το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης, οι σχετικές ενδείξεις θα ήταν, αντιστοίχως, «T» και «F»·
 • «2005» σημαίνει ότι η απόφαση εκδόθηκε το έτος 2005·
 • «446» σημαίνει ότι πρόκειται για τον 446ό αναγνωριστικό κωδικό ECLI που έχει δοθεί στο πλαίσιο του εν λόγω έτους.
II. Ο νέος τρόπος παραθέσεως  της νομολογίας
Ο νέος τρόπος παραθέσεως της νομολογίας τον οποίο υιοθέτησε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποσκοπεί στο να συνδυάσει τον κωδικό ECLI με το σύνηθες όνομα της αποφάσεως και τον αριθμό πρωτοκόλλου της κάθε υποθέσεως.
Έτσι, ο νέος αυτός τρόπος παραθέσεως:
- καθιστά πιο ευανάγνωστες τις δικαστικές αποφάσεις, καθόσον οι παραπομπές στη νομολογία περιλαμβάνουν κάθε φορά τα στοιχεία που είναι αναγκαία για τον σαφή προσδιορισμό της αποφάσεως στην οποία γίνεται παραπομπή·
- είναι περισσότερο ουδέτερος γλωσσικά, καθόσον η μορφή της παραθέσεως είναι σαφώς σε μεγάλο βαθμό ίδια σε όλες τις γλώσσες και, με τον τρόπο αυτόν, περιλαμβάνει λιγότερα στοιχεία προς μετάφραση, και
- διευκολύνει την αυτόματη προσθήκη συνδέσμων «hyperlink» τόσο προς τον κωδικό ECLI της αποφάσεως στην οποία γίνεται σχετική παραπομπή όσο και στο συγκεκριμένο σημείο αυτής το οποίο αφορά η παραπομπή αυτή.
Επιπλέον, σύμφωνα με ό,τι συνηθίζεται σήμερα, θα εξακολουθήσει να υφίσταται διάκριση, για τα τρία δικαιοδοτικά όργανα της Ένωσης, μεταξύ του τρόπου παραθέσεως που χρησιμοποιείται την πρώτη φορά που αναφέρεται η σχετική παραπομπή και τις επόμενες φορές.
Έτσι, όσον αφορά το Δικαστήριο και το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης, από τη δεύτερη φορά που γίνεται μια παράθεση, η σχετική αναφορά δεν θα περιλαμβάνει πλέον τον αριθμό πρωτοκόλλου της υποθέσεως. Όσον αφορά το Γενικό Δικαστήριο, η αναφορά αυτή δεν θα περιλαμβάνει ούτε την ημερομηνία της αποφάσεως ούτε τον αριθμό πρωτοκόλλου, όπως επίσης, ενδεχομένως, ούτε τη μνεία της δημοσιεύσεώς της.
Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ειδικότερα ότι ο τρόπος παραθέσεως που ακολουθεί καθένα από τα ως άνω δικαστήρια θα χρησιμοποιείται, στις αποφάσεις του, για την παράθεση τόσο της δικής του νομολογίας όσο και εκείνης των δύο άλλων δικαιοδοτικών οργάνων της Ένωσης.
Τα διάφορα στοιχεία του νέου τρόπου παραθέσεως της νομολογίας έχουν την ακόλουθη μορφή:
 • Πρώτη αναφορά
Δικαστήριο και Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης
Γενικό Δικαστήριο:
 • Επόμενες αναφορές
Δικαστήριο και Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης
Γενικό Δικαστήριο:
 • Χρονική εφαρμογή
Ο νέος τρόπος παραθέσεως θα αρχίσει να χρησιμοποιείται σταδιακά για κάθε δικαιοδοτικό όργανο της Ένωσης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014.
1. Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2011, για τη θέσπιση του Αναγνωριστικού Ευρωπαϊκής Νομολογίας και μιας ελάχιστης δέσμης ενιαίων μεταδεδομένων για τη νομολογία (ΕΕ 2011, C 127, σ. 1). Για περισσότερες πληροφορίες βλ.:https://e-justice.europa.eu/content_european_case_law_identifier_ecli-175-el.do?init=true.
2.
 Προκειμένου να μην επιμηκύνεται άσκοπα η οικεία παράθεση, θα παραλείπεται το πρόθεμα «ECLI:» κατά την παράθεση των αποφάσεων του Δικαστηρίου, του Γενικού Δικαστηρίου και του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης.

=====
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"