Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2016

Ν. 4368/2016 Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ A 21/2016 

τροποποιεί μεταξύ άλλωνΝ. 3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια»


Ν. 2071/1992 «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας»

Ν. 3984/2011 «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις»

Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της ΑυτοΔιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»

N. 3463/2006 « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.»

Ν. 2643/1998 « Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών       κατηγοριών και άλλες διατάξεις.»

Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης  αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση    θεμάτων διοίκησης.»

Άρθρο 2 υπ.Δ9 4336/2015  ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Ν. 344 της 9/11.6.1976: Περί   ληξιαρχικών πράξεων Άρθρο 76
Η ισχύς των οικοδομικών αδειών, που εκδόθηκαν σύμ−
φωνα με το από 8.7.1993 π.δ. (Δ΄ 795), ως και των αδειών
δόμησης που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 4030/2011 και λήγουν από 1.3.2016 έως και 31.12.2017,
παρατείνεται κατά τρία (3) έτη.

 

Επίσης περιέχει διατάξεις για την καύση των νεκρών

   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"