Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2016

Συγκρότηση του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου (αρ 91 Συντ.) για το έτος 2016

ΦΕΚ B 334/2016 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 11984 (1)
Συγκρότηση του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου
για το έτος 2016.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 91 του Συντάγματος,
β) Του άρθρου 96 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστη−
ρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Α΄35)
όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με τη διάταξη του
άρθρου 16 του Ν. 2172/1993 (207 Α΄).
2. Το υπ’ αριθμ. 312/2015 πρακτικό συνεδριάσεως του Α΄
Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας σε συμβού−
λιο και σε δημόσια συνεδρίαση σχετικά με την κλήρωση
των μελών του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου για
το έτος 2016.
3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού.
Συγκροτούμε το κατά το άρθρο 91 του Συντάγματος
Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο για τη χρονική περίο−
δο από 1η Ιανουαρίου 2016 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου
2016 αποτελούμενο από τον Νικόλαο Σακελλαρίου του
Καρόλου, Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας,
ως Πρόεδρο και από τα κατωτέρω μέλη που κληρώ−
θηκαν σε δημόσια συνεδρίαση του Α΄ Τμήματος του
Συμβουλίου της Επικρατείας στις 16/12/2015 κατά σειρά
κλήρωσης, ως εξής:
Ι. ΤΑΚΤΙΚΑ
1. α) Γεώργιο Τσιμέκα του Βασιλείου
β) Παναγιώτη Ευστρατίου του Μιχαήλ, Συμβούλους
της Επικρατείας.
2. α) Βασίλειο Καπελούζο του Παναγιώτη.
β) Ευγενία Προγάκη του Ηλία, Αρεοπαγίτες.
3. α) Βιργινία Σκεύη του Δημητρίου
β) Ασημίνα Σαντοριναίου του Χριστοφόρου, Συμβού−
λους του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
4. α) Νικόλαο Τέλλη του Δημητρίου.
β) Γρηγόριο Καλφέλη του Ευαγγέλου, Καθηγητές της
Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ−
σαλονίκης.
II. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1. α) Μαρία Καραμανώφ του Θεμιστοκλή.
β) Αθανάσιο Ράντο του Ελευθερίου, Αντιπροέδρους
του Συμβουλίου της Επικρατείας.
2. α) Ευφημία Λαμπροπούλου του Νικολάου, Αντιπρό−
εδρο του Αρείου Πάγου.
β) Αγγελική Αλειφεροπούλου του Αθανασίου, Αρεο−
παγίτη.
3. α) Βασιλική Ανδρεοπούλου του Πέτρου.
β) Γεωργία Τζομάκα του Γρηγορίου, Συμβούλους του
Ελεγκτικού Συνεδρίου.
4. α) Δημήτριο Δημητρίου του Κυριάκου, Καθηγητή
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
β) Ευαγγελία Ποδηματά του Νικολάου, Καθηγήτρια
της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2016
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"