Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2017

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ: Δημοσίευση των δικαστικών αποφάσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας

«Δημοσίευση των δικαστικών αποφάσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, με άμεση καταχώριση του περιεχομένου τους στο πληροφοριακό σύστημα «Ο.Σ.Δ.Δ.Υ. Δ.Δ.».

                       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Αθήνα,   5 Ιανουαρίου  2017
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ             Αριθ. Πρωτ.:  51
ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Ταχ.   Δ/νση           :  Λ. Ριανκούρ  85 Αθήνα
Τ.Θ. 160 98              Τ.Κ.115 03                                                  ΠΡΟΣ:
FAX                        :  210-69.80.076                      1. Τους Προέδρους των Τριμελών
Τηλέφωνο             :  210-69.62.368                          Συμβουλίων Διεύθυνσης και τους
E-mail      :  g-epitropia-d-d@otenet.gr                     Διευθύνοντες Προέδρους των
                                                                                     Διοικητικών Δικαστηρίων της
                                                                                     Χώρας
                                                                               2.Τους Προϊσταμένους Διεύθυνσης
                                                                                       της Γραμματείας των ίδιων
                                                                                       δικαστηρίων
                                                                                                  
                                                                                                ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ:
                                                                                        Στον Πρόεδρο της Επιτροπής
                                                                                        Πληροφοριακών Συστημάτων
                                                                                        (άρθρου 27 παρ. 1 και 3 του
                                                                                         Κανονισμού του Σ.τ.Ε.)
                                                                                     κ. Παναγιώτη-Κίμωνα Ευστρατίου,
                                                                                          Σύμβουλο Επικρατείας


            Θέμα: Διευκρινίσεις αναφορικά με το με αριθ. 3309/23.11.2016 έγγραφό μας με θέμα: «Δημοσίευση των δικαστικών αποφάσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, με άμεση καταχώριση του περιεχομένου τους στο πληροφοριακό σύστημα «Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.  Δ.Δ.».

              Για την αποτελεσματική εφαρμογή του εν θέματι εγγράφου μας, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:
              Όπως επισημαίνεται ήδη στο ανωτέρω έγγραφο, η δημοσίευση της απόφασης θα διενεργείται στο τελευταίο στάδιο διαμόρφωσης του πρωτοτύπου,  με την παράδοσή του στο γραμματέατόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή, είτε από τον ίδιο τον εισηγητή δικαστή (για Μονομελείς σχηματισμούς), είτε από τον πρόεδρο του οικείου Τμήματος (για Τριμελείς συνθέσεις).
              Δημοσίευση της απόφασης δεν νοείται να γίνεται από τον γραμματέα, χωρίς παράδοση προς αυτόν, σε έντυπη μορφή, του πρωτοτύπου της απόφασης, υπογεγραμμένου από τα αρμόδια κατά τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας πρόσωπα, με ταυτόχρονη παράδοσή του σε ηλεκτρονική μορφή.
              Συμβατή προς τα ανωτέρω, πρακτική, μπορεί, ειδικότερα, να είναι μία από τις ακόλουθες:
          Το πρωτότυπο που παραδίδεται προς δημοσίευση, τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή, α) είτε να είναι ήδη υπογεγραμμένο (προφανώς ως έντυπο, εφόσον δεν είναι ακόμη εφικτή η προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή) και να τίθεται επ’ αυτού, από τον γραμματέα, ο αριθμός και το έτος δημοσίευσης της απόφασης, οπότε καταχωρίζεται, με την ηλεκτρονική πια μορφή του, στο πληροφοριακό σύστημα και στη συνέχεια κοινοποιείται στα διάδικα μέρη, β) είτε να υπογράφεται από τα αρμόδια πρόσωπα (άρθρο 191 Κ.Δ.Δ.), αμέσως με την αναγραφή από τον γραμματέα του αριθμού και του έτους δημοσίευσης της απόφασης επί του παραδιδόμενου εντύπου, γ) είτε να παραδίδεται (και όχι βέβαια να αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ανυπόγραφο) σε ηλεκτρονική μορφή, να καταχωρίζεται ο αριθμός και το έτος δημοσίευσης της απόφασης και να εκτυπώνεται (να παράγεται δηλαδή τότε σε έντυπη μορφή) το πρωτότυπο, το οποίο, στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει άμεσα να υπογραφεί από όλα τα ως άνω πρόσωπα κατά την ημέρα της δημοσίευσης.
              Μετά την αναγραφή επί του υπογεγραμμένου πρωτοτύπου του αριθμού και του έτους δημοσίευσης, δεν νοείται να παραμένει ο φάκελος της δικογραφίας στα χέρια του δικαστή. Θα πρέπει να αναζητείται από τον γραμματέα, την ίδια ημέρα κατά την οποία προβαίνει στη δημοσίευση της απόφασης, ώστε οι μεν διάδικοι να μπορούν να ανακτούν τα έγγραφα που έχουν προσκομίσει, η δε γραμματεία να προχωρεί απρόσκοπτα στην άμεση κοινοποίηση της απόφασης.
              Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας με τη Γενική Επιτροπεία, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη υλοποίηση της προβλεπόμενης στο νόμο νέας διαδικασίας δημοσίευσης των αποφάσεων και η αποφυγή προβλημάτων κατά την προσαρμογή προς αυτήν του πληροφοριακού συστήματος.


                                                                                   Η Γενική Επίτροπος


                                                                               Ευτυχία Εμμ. Φουντουλάκη     Παρακαλούμε όπως με μέριμνα των αποδεκτών
     της παρούσας, λάβουν ενυπογράφως
     γνώση όλοι οι δικαστικοί λειτουργοί καθώς και
     οι αρμόδιοι για τη δημοσίευση των αποφάσεων
     δικαστικοί υπάλληλοι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"