Τρίτη, 28 Αυγούστου 2018

ΓνωμΕισΑΠ: Διαδικασία επιλογής Αθλητικού Εισαγγελέα και συνταγματικότητα της διάταξης του άρθρου 36 του Ν. 4559/2018


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Αριθ. Πρωτ. 8714
Αριθ. Γνωμ. 11
Αθήνα, 22 Αυγούστου 2018

ΠΡΟΣ
Τον Διευθύνοντα την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών
Θέμα: Διαδικασία επιλογής Αθλητικού Εισαγγελέα και συνταγματικότητα της διάταξης του άρθρου 36 του Ν. 4559/2018


Επί του ερωτήματος, το οποίο μας απευθύνατε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 172381//13-8-2018 έγγραφο σας, σχετικά με τη διαδικασία επιλογής από την ΕΠΟ (Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία) εισαγγελικού λειτουργού, ως υπεύθυνου για την άσκηση δίωξης πειθαρχικών ποδοσφαιρικών αδικημάτων [Αθλητικού Εισαγγελέα] και δη, αν η διάταξη του άρθρου 36 του Ν. 4559/2018, με την οποία προβλέπεται η δυνατότητα ανανέωσης της τριετούς θητείας του ορισθέντος και ήδη υπηρετούντος στα πειθαρχικά όργανα εισαγγελικού λειτουργού, καθώς και του αναπληρωτή του, έστω κι αν αυτοί δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο με τα προτεινόμενα από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών πρόσωπα, είναι αντισυνταγματική, ως αντικείμενη στη διάταξη του άρθρου 89 παρ. 2 του Συντάγματος, σε συνδυασμό με αυτές των άρθρων 16 και 24 παρ. 4 του Ν. 1756/1988 και 4 παρ. 3 και 7 του Κανονισμού της Εσωτερικής Λειτουργίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, η γνώμη μας είναι η εξής: Κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4326/2015, με το οποίο τροποποιήθηκαν τα άρθρα 119 και 127Β του Ν. 
2725/1999, «1. Τα πειθαρχικά και δικαιοδοτικά όργανα του ποδοσφαίρου είτε λειτουργούν στο πλαίσιο της ΕΠΟ είτε στο πλαίσιο Ενώσεων Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών αποτελούνται από τακτικούς δικαστές με βαθμό Πρωτοδίκη στα πρωτοβάθμια όργανα και Προέδρου Πρωτοδικών στα δευτεροβάθμια όργανα, με τριετή θητεία, μη ανανεώσιμη. Αμφότεροι επιλέγονται και ορίζονται από την ΕΠΟ από κατάλογο που αποστέλλεται από τον Προϊστάμενο του Πρωτοδικείου Αθηνών, μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Η ΕΠΟ από της ενάρξεως λειτουργίας του προβλεπόμενου από το Καταστατικό της και τον οικείο Κανονισμό Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου επιλέγει και ορίζει τους δικαστικούς λειτουργούς που μετέχουν στη σύνθεση αυτού με βαθμό Αρεοπαγίτη και Προέδρου Εφετών, από καταλόγους που συγκροτούν και αποστέλλουν σε αυτήν κατά περίπτωση ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου και ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Αθηνών. 2. Μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος και κατόπιν απόφασης του αρμοδίου οργάνου της ΕΠΟ, η οποία πρέπει να ληφθεί εντός της ίδιας προθεσμίας, υπεύθυνος άσκησης δίωξης πειθαρχικών ποδοσφαιρικών αδικημάτων αναλαμβάνει εν ενεργεία εισαγγελικός λειτουργός με βαθμό εισαγγελέα πρωτοδικών, ο οποίος αναπληρώνεται από εν ενεργεία εισαγγελικό λειτουργό με βαθμό αντιεισαγγελέα πρωτοδικών, με τριετή θητεία, η οποία δεν ανανεώνεται. Αμφότεροι επιλέγονται και ορίζονται από την ΕΠΟ, από κατάλογο που συγκροτεί και αποστέλλει σε αυτήν ο Προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών ή άλλο αρμόδιο δικαστικό όργανο». Ακολούθως, με το άρθρο 36 παρ. 1 και 2 του Ν. 4559/2018, αντικαταστάθηκαν οι παρ. 1 και 2 του προειρημένου Ν. 4326/2015, ως εξής: «1. Τα πειθαρχικά και δικαιοδοτικά όργανα του ποδοσφαίρου είτε λειτουργούν στο πλαίσιο της ΕΠΟ είτε στο πλαίσιο Ενώσεων Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών, αποτελούνται από τακτικούς δικαστές με βαθμό, κατά τον αρχικό διορισμό τους, Πρωτοδίκη στα πρωτοβάθμια όργανα και Εφέτη στα δευτεροβάθμια όργανα, με τριετή θητεία ανανεώσιμη. Αμφότεροι επιλέγονται και ορίζονται από την ΕΠΟ από καταλόγους που αποστέλλονται από τον Προϊστάμενο του Πρωτοδικείου Αθηνών και τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Αθηνών, μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, καθώς και από τους ήδη υπηρετούντες στα πειθαρχικά και δικαιοδοτικά όργανα τακτικούς δικαστές. Σε περίπτωση επιλογής ήδη υπηρετούντων στα πειθαρχικά και δικαιοδοτικά όργανα τακτικών δικαστών, η θητεία τους με τους ανωτέρω βαθμούς κατά τον αρχικό διορισμό τους θεωρείται ανανέωση του αρχικού τους διορισμού. Η ΕΠΟ, από την έναρξη λειτουργίας του προβλεπόμενου από το Καταστατικό της και τον οικείο Κανονισμό Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου, επιλέγει και ορίζει τους δικαστικούς λειτουργούς που μετέχουν στη σύνθεση αυτού, με τριετή θητεία ανανεώσιμη, με βαθμό, κατά τον αρχικό διορισμό τους, Αρεοπαγίτη και Προέδρου Εφετών, από καταλόγους που συγκροτούν και αποστέλλουν σε αυτήν, κατά περίπτωση, ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου και ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Αθηνών, καθώς και από τους ήδη υπηρετούντες στα πειθαρχικά και δικαιοδοτικά όργανα τακτικούς δικαστές. Σε περίπτωση επιλογής ήδη υπηρετούντων στα πειθαρχικά και δικαιοδοτικά όργανα τακτικών δικαστών, η θητεία τους με τους ανωτέρω βαθμούς κατά τον αρχικό διορισμό τους θεωρείται ανανέωση του αρχικού τους διορισμού. 2. Μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος και κατόπιν απόφασης του αρμοδίου οργάνου της ΕΠΟ, η οποία πρέπει να ληφθεί εντός της ίδιας προθεσμίας,
υπεύθυνος άσκησης δίωξης πειθαρχικών ποδοσφαιρικών αδικημάτων αναλαμβάνει εν ενεργεία εισαγγελικός λειτουργός με βαθμό, κατά τον αρχικό διορισμό του, εισαγγελέα πρωτοδικών, ο οποίος αναπληρώνεται από εν ενεργεία εισαγγελικό λειτουργό με βαθμό, κατά τον αρχικό διορισμό του, αντεισαγγελέα πρωτοδικών, με τριετή θητεία ανανεώσιμη. Αμφότεροι επιλέγονται και ορίζονται από την ΕΠΟ, από κατάλογο που συγκροτεί και αποστέλλει σε αυτήν ο Προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών ή άλλο αρμόδιο δικαστικό όργανο, καθώς και από τους ήδη υπηρετούντες στα πειθαρχικά όργανα εισαγγελικούς λειτουργούς. Σε περίπτωση επιλογής ήδη υπηρετούντων στα πειθαρχικά όργανα εισαγγελικών λειτουργών, η θητεία τους με τους ανωτέρω βαθμούς κατά τον αρχικό διορισμό τους θεωρείται ανανέωση του αρχικού τους διορισμού». Από τις διατάξεις αυτές, με τις οποίες προβλέπεται η στελέχωση των πειθαρχικών και δικαιοδοτικών οργάνων του ποδοσφαίρου αποκλειστικά από τακτικούς [εν ενεργεία] δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, οι οποίοι αναμφίβολα παρέχουν υψηλά εχέγγυα αμεροληψίας και ευθυκρισίας, προκύπτει ότι, η επιλογή των τελευταίων περιλαμβάνει τρία διακεκριμένα μεταξύ τους στάδια, αντίστοιχα των αρμοδιοτήτων και λειτουργιών των φορέων που εμπλέκονται στη συγκεκριμένη διαδικασία μέχρι την ολοκλήρωσή της. Ειδικότερα, κατ' αρχάς, η ΕΠΟ απευθύνει έγγραφο σχετικό ερώτημα προς τον προϊστάμενο της οικείας δικαστικής υπηρεσίας, στη συνέχεια ο τελευταίος αποστέλλει σ' αυτήν κατάλογο των δικαστικών ή εισαγγελικών λειτουργών και στη συνέχεια η ανωτέρω Ομοσπονδία, σύμφωνα με τις διέπουσες την εσωτερική λειτουργία της διατάξεις, επιλέγει και ορίζει από αυτούς, εκείνους που θα αναλάβουν το έργο της δίωξης και εκδίκασης των πειθαρχικών αδικημάτων που διαπράττονται στο χώρο του ποδοσφαίρου. Οι προβλέψεις του ανωτέρω νόμου, αναφορικά με την αποκλειστική αρμοδιότητα, αλλά
και υποχρέωση, του προϊσταμένου της δικαστικής υπηρεσίας για την κατάρτιση, κατά την ελεύθερη κρίση του, και αποστολή στην ΕΠΟ καταλόγου των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, οι οποίοι θα στελεχώσουν τα προαναφερόμενα όργανα του ποδοσφαίρου, δεν αντίκεινται στο Σύνταγμα και ως εκ τούτου, με το να καλείται αυτός (προϊστάμενος της δικαστικής υπηρεσίας) να εφαρμόσει τις συγκεκριμένες διατάξεις, δεν αναιρείται ούτε αναστέλλεται για οποιοδήποτε λόγο η ανωτέρω υποχρέωσή του, ανεξάρτητα αν ο ίδιος διατηρεί επιφυλάξεις σχετικά με τη συνταγματικότητα της προαναφερόμενης νεοπαγούς διάταξης, κατά το μέρος της που αφορά στο δικαίωμα της ΕΠΟ να επιλέξει και ορίσει ως μέλη των πειθαρχικών και δικαιοδοτικών οργάνων του ποδοσφαίρου δικαστικούς ή εισαγγελικούς λειτουργούς, όχι μόνο από αυτούς που περιλαμβάνονται στο σχετικό κατάλογο, αλλά και από τους ήδη υπηρετούντες στα εν λόγω όργανα δικαστές ή εισαγγελείς. Κι αυτό, διότι η εξέλεγξη της συνταγματικής συμβατότητας ή μη της διάταξης του άρθρου 36 του Ν. 4559/2018 στην παρούσα χρονική συγκυρία είναι ανεπίκαιρη, αφού δεν μπορεί να κριθεί a priori, και μάλιστα με τη μορφή γνωμοδότησης, η συνταγματικότητα διατάξεων νόμου, χωρίς να υπόκειται υπό κρισιολόγηση συγκεκριμένη πράξη του αρμόδιου διοικητικού οργάνου, η οποία συνέχεται με την εφαρμογή της επίμαχης διάταξης του νόμου. Εξάλλου, μοναδικό στοιχείο και αφορμή για την αιτηθείσα διατύπωση γνώμης, με βάση το ερώτημα που μας απευθύνατε, είναι η πιθανότητα επιλογής από την ΕΠΟ Αθλητικού Εισαγγελέα και του αναπληρωτή του από τους ήδη υπηρετούντες, χωρίς αυτοί να συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο που θα αποστείλετε, και την εξ αυτής της επιλογής ενδεχόμενη αμφισβήτηση της εγκυρότητας της διαδικασίας. Συνακόλουθα, κάθε άλλο παρά παραδεκτή παρίσταται η επί του ζητήματος της συνταγματικότητας της ανωτέρω διάταξης
πρώιμη, γνωμοδοτικού περιεχομένου, εκφορά σχετικής άποψης, η οποία ανάγεται σε επιγενόμενο στάδιο εφαρμογής της εριστής διάταξης του νόμου, σύμφωνα με τις προηγούμενες αναπτύξεις.
Κατά συνέπεια όσων προεκτέθηκαν επιβάλλεται, στο πλαίσιο των διαγραφόμενων, από τον περί ου ο λόγος νόμο, υπηρεσιακών καθηκόντων σας, να αποστείλετε στην ΕΠΟ κατάλογο με τους εισαγγελικούς λειτουργούς (Εισαγγελείς Πρωτοδικών), από τους οποίους θα επιλεγεί, μαζί με τον αναπληρωτή του (Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών), αυτός ο οποίος θα αναλάβει το έργο της δίωξης των πειθαρχικών ποδοσφαιρικών αδικημάτων, χωρίς η εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής, η οποία ερείδεται σε συμβατές με το Σύνταγμα διατάξεις, να εξαρτάται από ενδεχόμενες, σε μεταγενέστερο στάδιο, επιλογές του αποφασίζοντος, ως άνω, διοικητικού οργάνου.

Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου


Χαράλαμπος Βουρλιώτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"