Τετάρτη, 1 Αυγούστου 2018

ΦΕΚ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΑΡΕΔΡΩΝ ΕΙΣ. ΠΟΛ-ΠΟΙΝ. ΦΕΚ Γ 865/2018


ΦΕΚ Γ 865 /2018ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Με προεδρικό διάταγμα της 10ης Ιουλίου 2018, που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ- γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω- μάτων, σύμφωνα με:

Α. Τις διατάξεις: 1) των άρθρων 88 και 90 του Συντάγ- ματος, 2) των άρθρων 34-38, 42, 49, 53-55, 75 και 78 του κώδικα οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α ́ 35), όπως ισχύουν, 3) της παραγράφου 11 του άρθρου 11 του ν.2145/1993 (Α ́ 88) και 4) των άρθρων 24, 28, 29 και 31 του ν.3689/2008 (Α ́ 164), όπως ισχύουν,
Β. Τις διατάξεις του π.δ/τος 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α ́ 210/5-11-2016),
Γ. Τη με αριθμό ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./46/9105/4-4-2018 (Β ́ 1405/25-4-2018) απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έτους 2018»,
Δ. Το γεγονός ότι η δαπάνη μισθοδοσίας που θα προ- κύψει από τον διορισμό συνολικά 91 αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών των κατευθύν- σεων Πολιτικής – Ποινικής Δικαιοσύνης και Εισαγγελέων θα καλυφθεί από τις ήδη εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφά- νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπου έχει ήδη γίνει σχετική πρόβλεψη,
Ε. Τις με αριθμό 93/11-6-2018 και 94/11-6-2018 απο- φάσεις του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης,
ΣΤ. Τους πίνακες κατάταξης αποφοίτων της εικοστής τρίτης σειράς των τμημάτων υποψηφίων Παρέδρων Ει- σαγγελίας και Παρέδρων Πρωτοδικείου των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων της Εθνικής Σχολής Δικαστι- κών Λειτουργών, οι οποίοι περάτωσαν επιτυχώς την κατάρτισή τους στις 31.5.2018, 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"