Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2018

Ν. 4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»


Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -
Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου

οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη
και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά
με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.

Τροποποιούνται

Ν.  3852 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010)  Νέα Αρχιτεκτονική της ΑυτοΔιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -  Πρόγραμμα Καλλικράτης


ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4172 (ΦΕΚ Α 167 23.7.2013)  Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και  του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.


NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3463 (ΦΕΚ Α 114 8.6.2006)  Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
ΝΟΜΟΣ 3584,   (ΦΕΚ Α 143/28.6.2007)  Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων
Ν 344/1976: Περί ληξιαρχικών πράξεων. (34773)
 ΝΟΜΟΣ  2447 (ΦΕΚ Α 278/30.12.1996)  ΥΙΟΘΕΣΙΕΣ 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26 (ΦΕΚ Α' 57/15/03/2012) Κωδικοποίηση σ' ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών


ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 2190/1994. Σύσταση ανεξάρτητης     αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση    θεμάτων διοίκησης. Α' 28

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3528  ΦΕΚ Α 26/9.02.2007 
Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων 
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και  Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"