Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023

Τροποποίηση απόφασης συγκρότησης Συμβουλίου Χαρίτων. Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 30/18.01.2023

Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 30/18.01.2023

 

 

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 123 οικ.
Τροποποίηση απόφασης συγκρότησης Συμβου-
λίου Χαρίτων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 1 του άρθρου 47 του Συντάγματος,
β) της παρ. 2 του άρθρου 10 της από 7-8-1974 Συντα-
κτικής Πράξης,
γ) του άρθρου 1 του ν.δ. 68/1968 (Α’ 301),
δ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
ε) του π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δι-
καιοσύνης» (Α’ 7).
2. Την υπ’ αρ. 5324 οικ./22-3-2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 241) από-
φαση του Υπουργού Δικαιοσύνης περί συγκρότησης του
Συμβουλίου Χαρίτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την
υπ’ αρ. 47540/8-12-2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1070) όμοια.
3. Την ανάγκη αντικατάστασης των τακτικών μελών του
Συμβουλίου Χαρίτων: α) Γεωργίου Σχοινοχωρίτη, ο οποίος
προήχθη σε θέση Αεροπαγίτη και β) Βασιλικής Μπάστα, η
οποία υπέβαλε την από 27-6- 2022 δήλωση παραίτησή της.
4. Το υπ’ αρ. 13999/20-12-2022 έγγραφο του Προέ-
δρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφε-
τείου Αθηνών.
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Τροποποιούμε:
Την υπ’ αρ. 5324 οικ./22-03-2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 241) απόφαση
του Υπουργού Δικαιοσύνης περί συγκρότησης του Συμ-
βουλίου Χαρίτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ.
47540/8-12-2021(Υ.Ο.Δ.Δ. 1070) όμοια και ορίζουμε:
Τακτικά μέλη του Συμβουλίου Χαρίτων:
α) την Παρασκευή Γρίβα του Δημητρίου (Α.Δ.Τ. ****),

 Πρόεδρο Εφετών Αθηνών, σε αντικατάσταση
του Γεώργιου Σχοινοχωρίτη του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ.
**** και
β) τον Χαράλαμπο Κωτουλόπουλο του Χρήστου (Α.Δ.Τ.
*****), Εφέτη Αθηνών, σε αντικατάσταση της Βασι-
λικής Μπάστα του Νικολάου (Α.Δ.Τ. ****).
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 5324 οικ./ 22-03-2021
(Υ.Ο.Δ.Δ. 241) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύ-
νης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 47540/
8-12-2021(Υ.Ο.Δ.Δ. 1070) όμοια.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2023
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ