Τετάρτη, 28 Αυγούστου 2013

Καθορισμός επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής στην Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας, (Eurojust)».

ΦΕΚ B 2108/2013 

Αριθμ. 2172249/0022 (1)
Καθορισμός επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής στην
Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας, (Eurojust)».
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 6 παρ. 3 του Π.Δ. 36/2000 (ΦΕΚ 29 Α΄)
«Οργανισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Του άρθρου 51 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων
και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/1988),
σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του Ν. 3663/2008, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3904/2010.
3. Των άρθρων 1,10 παρ. 2 και 11 του Ν. 3663/2008 (ΦΕΚ
99 Α΄) «Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας
(Eurojust), Κοινές Ομάδες Έρευνας και λοιπές διατάξεις».
4. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005, (ΦΕΚ 98 Α΄).
5. Το Π.Δ. 86/21.6.2012 «Διορισμός Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/
Α΄/21.06.2012).
6. Την ΥΑ 2/19609/0022 «Επίδομα υπηρεσίας αλλο−
δαπής προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών που
υπηρετεί στις Διπλωματικές και Προξενικές Αρχές»,
(ΦΕΚ Β΄553/4.5.2006), όπως τροποποιήθηκε με την
ΥΑ2/51490/0022/27−8−2007 (ΦΕΚ Β΄1776/5.9.2007) και με
την ΥΑ2/56884/0022/25−7−2008 (ΦΕΚ Β΄1471/25.7.2008).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 849/1978 (ΦΕΚ
232 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την με αριθμό 106626/4−12−12 απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης (α.α. ΥΔΕ: 68) της «Διεύθυνσης Οικονομικού
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρω−
πίνων Δικαιωμάτων με την οποία δεσμεύεται πίστωση
ύψους 300.000 ευρώ στον ΚΑΕ 0284 “Επίδομα υπηρεσίας
στην αλλοδαπή” του Ειδικού Φορέα 210 “Δικαστήρια”
για την ετήσια δαπάνη των αποσπασμένων δικαστικών
λειτουργών στη Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε. και στη Eurojust.
9. Την αρ. Υ 48/9.7.2012 (ΦΕΚ Β΄2105) απόφαση του
Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης προκαλείται ετήσια δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού ύψους 55.420 ευρώ για το
οικονομικό έτος 2013 και 95.000 ευρώ περίπου, για κάθε
ένα από τα επόμενα πέντε (5) οικονομικά έτη, η οποία
θα βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΚΑΕ 0284
“Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή” του Ειδικού Φορέα
210 “Δικαστήρια”, αποφασίζουμε:
Α. Καθορίζουμε από 01−06−2013 το επίδομα υπηρεσίας
αλλοδαπής του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού,
ο οποίος διορίζεται και αποσπάται ως Εθνικό Μέλος
στην έδρα της Ευρωπαϊκής Μονάδας Δικαστικής Συ−
νεργασίας (Eurojust), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 1 του Ν. 3663/2008, όπως ισχύει, σε ποσοστό επί
του επιδόματος, σε μηνιαία βάση, του Έλληνα Πρέσβη
στην Ολλανδία ως ακολούθως:
1. Μέχρι τέσσερα (4) έτη υπηρεσίας, 60%
2. Από (4) έτη μέχρι δεκατρία (13) έτη υπηρεσίας, 65%
3. Από δεκατρία (13) έτη υπηρεσίας και άνω, 75%
Β. Στο εθνικό μέλος, εφόσον δεν παρέχεται δωρεάν
κατοικία από το Δημόσιο, το ποσοστό του επιδόματος
υπηρεσίας αλλοδαπής προσαυξάνεται κατά 10% επί του
επιδόματος του Προϊσταμένου / Πρέσβεως.
Γ. Στο εθνικό μέλος, το επίδομα υπηρεσίας αλλοδα−
πής προσαυξάνεται κατά ποσοστό 8% για κάθε τέκνο
ηλικίας μέχρι 6 ετών, κατά ποσοστό 12% για κάθε τέκνο
ηλικίας από 7 μέχρι 12 ετών και κατά ποσοστό 16%
για κάθε τέκνο ηλικίας από 13 μέχρι 18 ετών επί του
επιδόματος του Προϊσταμένου / Πρέσβεως ή 24 ετών
εφόσον αποδεδειγμένα φοιτά σε Ανώτερα ή Ανώτατα
εκπαιδευτικά Ιδρύματα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 17 του Ν. 4024/2011.
Δ. Οι παροχές που προβλέπει η παρούσα απόφαση
καταβάλλονται μόνο κατά το μέρος που δεν καλύπτο−
νται από κοινοτική ή άλλη επιχορήγηση οποιασδήποτε
μορφής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Αυγούστου 2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"