Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2014

ΕισΑΠ Γνωμοδότηση 05/2014: Δικαίωμα συμμετοχής προαχθέντος εισαγγελέα στις εκλογές για την ανάδειξη του Διευθύνοντος την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών και Εισαγγελίες Πρωτοδικών Αθηνών και Θεσσαλονίκης


Αν ο Εισαγγελέας, ο οποίος με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου έχει προαχθεί στον ανώτερο βαθμό του Αντεισαγγελέα Εφετών ή Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου και δεν του έχει επιδοθεί ακόμα το περί προαγωγής του Προεδρικό Διάταγμα, έχει δικαίωμα να μετάσχει στις εκλογές για την ανάδειξη του Διευθύνοντος την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών και Εισαγγελίες Πρωτοδικών Αθηνών και Θεσσαλονίκης ως υποψήφιος ή ως εκλέκτορας.Σε απάντηση του με αριθμό πρωτ. 48920/2-9-2014 εγγράφου σας, με το οποίο ερωτάτε αν, κατά τις επικείμενες εκλογές για την ανάδειξη του Διευθύνοντος την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών μπορούν να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι για την εκλογή ή αν έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν Εισαγγελείς Εφετών, οι οποίοι κατά την ημερομηνία των εκλογών για την ανάδειξη του Διευθύνοντος την Εισαγγελία, έχουν προαχθεί με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου σε Αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου, έχει εκδοθεί το περί προαγωγής τους προεδρικό διάταγμα, πλην όμως δεν τους έχει ακόμα επιδοθεί, η γνώμη μας είναι η ακόλουθη.
Με τη διάταξη του άρθρου 14Α του Ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών», η οποία προστέθηκε με την παράγρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 2479/1997, ορίζεται ότι σε κάθε Εισαγγελία στην οποία υπηρετούν τουλάχιστον πέντε εισαγγελικοί λειτουργοί συγκροτείται ολομέλεια, που αποτελείται από τους εισαγγελείς, αντεισαγγελείς και παρέδρους, που υπηρετούν σ'αυτή, ενώ με τη διάταξη του άρθρου 16 παρ. 2, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 5 του Ν. 3841/2010 ορίζεται ότι η Εισαγγελία Εφετών Αθηνών και οι Εισαγγελίες Πρωτοδικών Αθηνών και Θεσσαλονίκης διευθύνονται από τον Εισαγγελέα που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τις Ολομέλειες των οικείων εισαγγελιών, οι οποίες συνέρχονται αυτοδικαίως για το σκοπό αυτόν ανά διετία την 11η πρωϊνή ώρα του τρίτου Σαββάτου του μηνός Σεπτεμβρίου, και ότι υποψήφιοι είναι υποχρεωτικά οι αρχαιότεροι εισαγγελείς σε αριθμό ίσο με το >2 κατά σειρά αρχαιότητας από τους υπηρετούντες. Από την παραπάνω διάταξη της παραγρ. 2 του άρθρου 16 του Ν. 1756/1988 όπως ισχύει, σαφώς προκύπτει ότι υποψήφιοι προς εκλογή στη διεύθυνση της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών αλλά και στις Εισαγγελίες Πρωτοδικών και Θεσσαλονίκης είναι οι αρχαιότεροι Εισαγγελείς Εφετών και Πρωτοδικών από τους υπηρετούντες στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών και στις Εισαγγελίες Πρωτοδικών και Θεσσαλονίκης, σε αριθμό ίσο με το 1/4 κατά σειρά αρχαιότητας.
Τίθεται λοιπόν το ερώτημα αν ο Εισαγγελέας, ο οποίος με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου έχει προαχθεί στον ανώτερο βαθμό του Αντεισαγγελέα
Εφετών ή του Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου, αλλά μέχρι την ημερομηνία των εκλογών για την ανάδειξη του Διευθύνοντος την Εισαγγελία δεν έχει επιδοθεί σ'αυτόν το περί προαγωγής του προεδρικό διάταγμα καίτοι αυτό έχει εκδοθεί, θεωρείται ακόμα Εισαγγελέας και μέλος της Ολομέλειας της Εισαγγελίας στην οποία υπηρετεί και μετά την περί προαγωγής του απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου και ειδικότερα αν έχει δικαίωμα να μετάσχει στις εκλογές για την ανάδειξη του Διευθύνοντος την ανωτέρω Εισαγγελία ως υποψήφιος ή ως εκλέκτοράς του.
Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγ. 1 του άρθρου 49 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/1988) «Οι τοποθετήσεις των διοριζομένων ή προαγομένων δικαστικών λειτουργών, οι μεταθέσεις, μετατάξεις και αποσπάσεις τους ενεργούνται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται, ύστερα από απόφαση του οικείου Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου. Έως την επίδοση του σχετικού με την υπηρεσιακή μεταβολή εγγράφου οι δικαστικοί λειτουργοί εγκύρως ασκούν τα καθήκοντα της θέσης και του βαθμού που κατέχουν».
Από τους ορισμούς της ως άνω διάταξης δημιουργείται η
εντύπωση ότι οι προαχθέντες......... δικαστικοί λειτουργοί, και
μετά την προαγωγή τους, έως την επίδοση του περί προαγωγής τους προεδρικού διατάγματος, εξακολουθούν να φέρουν τον βαθμό από τον οποίο προήχθησαν και να ασκούν όλα τα καθήκοντα του βαθμού αυτού. Όμως η ουσιαστικότερη προσέγγιση του πράγματος, σε συνδυασμό προς το σκοπό της ρύθμισης του άρθρου 16 παρ. 2 του Ν. 1756/1988, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που είναι η ανάθεση της διεύθυνσης της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών και των Εισαγγελιών Πρωτοδικών Αθηνών και Θεσσαλονίκης σε αιρετά όργανα, εκλεγόμενα από την Ολομέλεια των ομοιοβάθμων ή κατωτέρου βαθμού εισαγγελικών λειτουργών των εισαγγελιών αυτών, οδηγεί, κατά την άποψή μας, σε αντίθετο συμπέρασμα. Και αυτό γιατί από τη διάταξη του άρθρου 49 του Κ.Ο.Δ. και Κ.Δ.Α., που ορίζει ότι «.... η προαγωγή του δικαστικού λειτουργού ανατρέχει στη λήξη της δίμηνης προθεσμίας από
την κατανομή ή αφότου κενωθεί η θέση.......... », δηλαδή και σε
χρόνο πριν από την έκδοση και επίδοση του οικείου προεδρικού διατάγματος, προκύπτει ότι η προαγωγή συντελείται από τότε που η περί προαγωγής απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου καταστεί απρόσβλητη. Έτσι ο Εισαγγελέας που με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου προήχθη σε Αντεισαγγελέα Εφετών ή Αρείου Πάγου, αφότου η περί προαγωγής του απόφαση κατέστη απρόσβλητη, δεν είναι πλέον Εισαγγελέας Πρωτοδικών ή Εφετών αντίστοιχα, αλλά Αντεισαγγελέας Εφετών ή Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου και δεν θεωρείται μέλος της

Ολομέλειας της Εισαγγελίας στην οποία μέχρι την προαγωγή του υπηρετούσε, ανεξάρτητα από το χρόνο που θα εκδοθεί ή και θα επιδοθεί το περί προαγωγής του προεδρικό διάταγμα. Για το λόγο αυτό, κατά την άποψή μας, ορίσθηκε με την ως άνω διάταξη της παραγ. 1 του άρθρου 49 του Κ.Ο.Δ. και Κ.Δ.Λ. ότι οι προαχθέντες δικαστικοί λειτουργοί, έως την επίδοση του σχετικού προεδρικού διατάγματος, εγκύρως ασκούν τα καθήκοντα της θέσης και του βαθμού που είχαν προ της προαγωγής τους. Διότι δεν θα υπήρχε λόγος να ορισθούν τα ανωτέρω, αν, κατά την αντίληψη του νομοθέτη, οι προαχθέντες δικαστικοί λειτουργοί με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, πριν την έκδοση και επίδοση του προεδρικού διατάγματος εξακολουθούσαν να φέρουν τον βαθμό από τον οποίο προήχθησαν. Συνεπώς και ενόψει όλων των ανωτέρω η γνώμη μας είναι ότι οι Εισαγγελείς Εφετών, οι οποίοι με απρόσβλητη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου έχουν προαχθεί σε Αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου, έχει εκδοθεί το περί προαγωγής τους προεδρικό διάταγμα, πλην όμως δεν τους έχει εισέτι επιδοθεί, δεν μπορούν να συμμετάσχουν κατά τις επικείμενες εκλογές για την ανάδειξη του Διευθύνοντος την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών ούτε ως υποψήφιοι ούτε ως εκλέκτορες, δεδομένου ότι η ως άνω διάταξη, κατά την οποία οι προαχθέντες έως την επίδοση του σχετικού διατάγματος, εγκύρως ασκούν τα καθήκοντα του βαθμού από τον οποίο προήχθησαν, αναφέρεται στην άσκηση λειτουργικών καθηκόντων και όχι στο δικαίωμα να συμμετέχουν στις εκλογές για την ανάδειξη Διευθύνοντος της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, είτε ως υποψήφιοι για την εκλογή είτε ως ψηφοφόροι.

1 σχόλιο:

  1. Όταν άλλωστε επιδοθεί το έγγραφο για την προαγωγή, ως ημερομηνία προαγωγής θα αναφέρεται η ημερομηνία λήψης της απόφασης, οπότε ο προαχθείς θα έχει συμμετάσχει ως εκλέκτορας και εκλεγόμενος σε χρόνο που θα έχει ήδη προαχθεί. Για να μη σκεφθώ τα αθάνατα ελληνικά τερτίπια "καθυστέρησε λίγο την επίδοση... κλπ)

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"