Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

Λειτουργία και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας.

ΦΕΚ A 164/2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 98
Λειτουργία και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου
του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 12 του
ν. 1876/1990 «Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις
και άλλες διατάξεις (Α΄ 27), όπως το άρθρο αυτό αντι−
καταστάθηκε από το άρθρο 14 του ν. 3899/2010 (Α΄  212).
2. Την υπ’ αριθμ. 26687/Δ1.6149/07−08−2013 απόφαση του
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
(ΦΕΚ 2124/Β/2013), με την οποία τροποποιήθηκε η σύνθεση
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.ΜΕ.Δ. κατ’ εφαρμογή
του άρθρου 37 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88).
3. Το υπ’ αριθμ. 594/03−10−2013 πρακτικό του Διοικητικού
Συμβουλίου του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δια−
τάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού.
5. Την υπ’ αριθμ. Δ 158/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλί−
ου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, αποφασίζουμε:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"