Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2014

Περί συγκροτήσεως των Τμημάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δικαστικό έτος 2014 − 2015.

ΦΕΚ B 2574/2014 

Αριθμ. απόφ. ΦΓ10/65139 (1)
Τροποποίηση της 1/17.9.2014 (ΦΕΚ Β΄ 2504/22.9.2014) απο−
φάσεως της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρί−
ου (σε Συμβούλιο) «Περί συγκροτήσεως των Τμη−
μάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δικαστικό
έτος 2014 − 2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4129/2013 «Κύ−
ρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
(ΦΕΚ Α΄ 52).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 4 του Ν. 1756/1988,
5 και 20 του Ν. 2172/1993, 13 παρ. 1 του Ν. 2298/1995, 16
παρ. 1 του Ν. 2331/1995 και 3 του Ν. 3346/2005.
3. Τις ΦΓ8/15686/8.7.2002 (ΦΕΚ Β΄ 1242/23.9.2002),
ΦΓ8/22431/6.10.2004 (ΦΕΚ Β΄ 1620/1.11.2004), ΦΓ8/14572/16.3.2011
(ΦΕΚ Β΄ 495/31.3.2011) και ΦΓ8/31597/8.6.2011 (ΦΕΚ Β΄
1789/8.8.2011) αποφάσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου.
4. Την 1/17.9.2014 (ΦΕΚ Β΄ 2504/22.9.2014) απόφαση της
Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου «Περί συγκρο−
τήσεως των Τμημάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για
το δικαστικό έτος 2014−2015» και δη την παρ. δ’ αυτής.
5. Τις υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασί−
ζουμε:
Α. Τροποποιούμε την 1/17.9.2014 (ΦΕΚ Β΄ 2504/22.9.2014)
απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (σε
Συμβούλιο) και τοποθετούμε:
α) Τη Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου Βασιλική
Ανδρεοπούλου στο IV Τμήμα αντί του II Τμήματος του
Ελεγκτικού Συνεδρίου.
β) Τη Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου Αγγελική
Μυλωνά στο II Τμήμα αντί του IV Τμήματος του Ελε−
γκτικού Συνεδρίου.
γ) Την Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου Χριστίνα
Κούνα στο V Τμήμα αντί του VI Τμήματος του Ελεγκτι−
κού Συνεδρίου.
δ) Τον Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ευθύμιο
Καρβέλη στο VI Τμήμα αντί του V Τμήματος του Ελε−
γκτικού Συνεδρίου και
ε) Τους Παρέδρους του Ελεγκτικού Συνεδρίου Κων−
σταντίνο Παραθύρα και Κωνσταντίνο Κρέπη στο VI Τμή−
μα του Ελεγκτικού Συνεδρίου και Νεκταρία Δουλιανάκη
και Αντιγόνη Στίνη στο IV Τμήμα του Ελεγκτικού Συνε−
δρίου, ως αναπληρωματικούς.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
 Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2014
Ο Πρόεδρος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"