Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2014

Αντικατάσταση μελών του Συμβουλίου Σπουδών της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης.

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 539/2014 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
F
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(4)
Αριθμ. 64196
Αντικατάσταση μελών του Συμβουλίου Σπουδών της
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για την κα−
τεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 Ν. 3689/2008 «Εθνική
Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 164), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του
Ν. 3910/2011 (Α΄ 11).
2. Την υπ’ αριθμ. 55531/12−7−2011 απόφαση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω−
μάτων «Συγκρότηση Συμβουλίου Σπουδών της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για την κατεύθυνση της
Διοικητικής Δικαιοσύνης» (ΥΟΔΔ 223), όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει.
3. Την υπ’ αριθμ. 64187/23−7−2014 απόφαση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω−
μάτων «Αντικατάσταση Διευθυντή Κατάρτισης και Επι−
μόρφωσης για την κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης
στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών» (ΥΟΔΔ 470).
4. Το με αριθμό 649/13−5−2014 έγγραφο της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε μέλη του Συμβουλίου Σπουδών της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για την κατεύθυνση της
Διοικητικής Δικαιοσύνης:
Α. τον Ηλία Κοντοζαμάνη του Θωμά (ΑΔΤ Σ 321392),
Πρόεδρο Εφετών του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλο−
νίκης, Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης για την
κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης στην Εθνική
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, σε αντικατάσταση της
Μαρίτσας − Ελένης Βασιλειάδου, Επίτιμου Προέδρου
Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων,
Β. την Αναστασία Βουδρισλή του Αντίπατρου (Α.Δ.Τ
ΑΗ 159786) αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευομένων στη
Σχολή, με αναπληρώτρια της τη Χρυσούλα Μανογιαν−
νάκη του Γεωργίου (Α.Δ.Τ ΑΖ 470431).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Αυγούστου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"