Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2014

N. 4285/2014: Τροποποίηση του ν. 927/1979 (Α΄ 139) για την καταπολέµηση ορισµένων µορφών και εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας µέσω του ποινικού δικαίου (L 328) και άλλες διατάξεις

ΦΕΚ A 191/2014 

N. 4285/2014
 


Τροποποίηση του ν. 927/1979 (Α΄ 139) και προσαρµογή του στην απόφαση - πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεµβρίου 2008, για την καταπολέµηση ορισµένων µορφών και εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας µέσω του ποινικού δικαίου (L 328) και άλλες διατάξεις

τροποποιείται ο ν. 927/1979

Άρθρο 6 (αύξηση θέσεων δικαστών και εισαγγελέων)


1. Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών πο-
λιτικής και ποινικής δικαιοσύνης αυξάνονται ως ακολού-
θως: α) Από 16ης Σεπτεµβρίου 2014 των προέδρων εφε-
τών κατά δέκα (10) µε ισάριθµη κατάργηση των οργανι-
κών θέσεων των εφετών, οριζοµένου του συνολικού α-
ριθµού αυτών σε εκατόν δεκαπέντε (115) και τετρακό-
σιες πενήντα (450) αντιστοίχως και β) από 1ης Ιουνίου
2016 των εισαγγελέων πρωτοδικών κατά τέσσερις (4)
και των αντεισαγγελέων πρωτοδικών - παρέδρων εισαγ-
γελίας κατά τρεις (3), οριζοµένου του συνολικού αριθ-
µού αυτών σε εκατόν σαράντα (140) και διακόσιοι σαρά-
ντα έξι (246) αντιστοίχως. 


3.α. Οι σπουδαστές της Εθνικής Σχολής Δικαστικών
Λειτουργών, κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους, υπά-
γονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια για κύρια σύνταξη
στον προβλεπόµενο από το άρθρο 39 του ν. 4075/2012,
ειδικό κλάδο του Ταµείου Ασφαλίσεως Νοµικών, που έ-
χει λογιστική και οικονοµική αυτοτέλεια, του κλάδου κύ-
ριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απα-
σχολούµενων.
β. Οι σπουδαστές της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λει-
τουργών κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στη Σχολή
δεν υπάγονται σε επικουρική ασφάλιση. 
γ. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει δύο µή-

νες µετά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.


τροποποίηση κώδικα δικηγόρων ν. 4194/2013

τροποποίηση του κώδικα ναρκωτικών Ν. 4139/2013

τροποποίηση του Ν.1897/ 1990 (ΦΕΚ 120Α/11.9.1990) Περί απονομής συντάξεως και παροχής βοηθείας σε θύματα τρομοκρατίας ..


τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα

1 σχόλιο:

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"