Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΟΙΝΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗ ΕΠΙ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,
           Ενόψει της ανάγκης προώθησης προτάσεων προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης σχετ. με το σχέδιο νέου  ΚΠΔ  και ειδικά για το φλέγον θέμα της ποινικής συνδιαλλαγής επί πλημμελημάτων σας αποστέλλω εναλλακτική πρόταση διάταξης  του άρθρου 45Β ΚΠΔ που κατά τη γνώμη μου κάνει εφικτή την προσαρμογή της συνδιαλλαγής στις υπάρχουσες συνθήκες (ανθρώπινο δυναμικό, υλικοτεχνική υποδομή) συνεισφέρει στην επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας και παρακάμπτει θέματα αντισυνταγματικότητας αλλά και αποκλεισμού της συμμετοχής του πολιτικώς ενάγοντος στη διαδικασία, συμπληρώνει δε τις ασάφειες /κενά που το σχέδιο της διάταξης αφήνει αρρύθμιστα.  Θα παρακαλούσα για τις παρατηρήσεις-προτάσεις σας στα πλαίσια μίας «μίνι διαβούλευσης».
 
Με εκτίμηση,
ΙΩΑΝΝΗΣ Π.ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΗ άρθρου 45 Β ΩΣ ΕΧΕΙ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΕΟΥ ΚΠΔ
Άρθρο 45 Β.- Ποινική συνδιαλλαγή στα πλημμελήματα. 1 Αν πρόκειται για αυτεπάγγελτα διωκόμενη πράξη σε βαθμό πλημμελήματος, ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών, εφόσον κρίνει βάσιμη την καταγγελία που περιέχεται στη μήνυση, την αναφορά ή την πληροφορία, χαρακτηρίζει την πράξη και, πριν κινήσει την ποινική δίωξη ή διατάξει προκαταρκτική εξέταση, καλεί τον κατηγορούμενο αυτεπαγγέλτως ή και με αίτηση του ιδίου να εμφανιστεί ενώπιόν του ο ίδιος ή με συνήγορο εντός ορισμένης προθεσμίας για ποινική συνδιαλλαγή.
2. Αν ο κατηγορούμενος, αφού λάβει γνώση των στοιχείων της δικογραφίας, δεχτεί την επιβολή ποινής, ο εισαγγελέας προτείνει το ύψος της. Σχετικά συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται και από τον κατηγορούμενο και τον συνήγορο που τυχόν παρέστη, στο οποίο αναγράφεται ο τελικός χαρακτηρισμός της πράξης για την οποία και ασκεί την ποινική δίωξη, η ποινή και η αναστολή ή μετατροπή αυτής. Το πρακτικό επικυρώνεται σε δημόσια συνεδρίαση από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο.
3.Το ύψος της ποινής που προτείνεται καθορίζεται με βάση την απαξία της πράξης, τις συνθήκες τέλεσής της, το είδος της υπαιτιότητας και τους οικονομικούς όρους του δράστη και δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του ανώτατου ορίου της προβλεπόμενης στο νόμο φυλάκισης ή χρηματικής ποινής. Αν στο νόμο προβλέπεται σωρευτικά χρηματική ποινή και φυλάκιση προτείνεται μόνο φυλάκιση. Η φυλάκιση αναστέλλεται υποχρεωτικά, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 99 ΠΚ. Διαφορετικά αναστέλλεται ύστερα από συμφωνία, ή μετατρέπεται υποχρεωτικά σε χρηματική με το μισό του κατωτέρου ορίου μετατροπής για κάθε μέρα όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 82 ΠΚ. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 82 και 99 επ. ΠΚ.
4. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν επιτευχθεί η ποινική συνδιαλλαγή, η διαδικασία συνεχίζεται κανονικά.
 
                               Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ο Μ Ε Ν Η                 Δ Ι Α Τ Α Ξ Η
 
 
Άρθρο 45 Β ΚΠΔ Ποινική συνδιαλλαγή στα πλημμελήματα.

                1.Αν πρόκειται για αυτεπάγγελτα διωκόμενη πράξη σε βαθμό πλημμελήματος με ελάχιστη ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών μετά  τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης (πλην των περιπτώσεων που ο Εισαγγελέας θα κρίνει σκόπιμη την απευθείας παραπομπή με βάση το περιεχόμενο της μήνυσης και χωρίς την τήρηση προδικασίας) στο πλαίσιο των οποίων ο μηνυόμενος ή κατηγορούμενος ομολογεί την πράξη του, δηλώνει ότι δε θα την επαναλάβει στο μέλλον και αιτείται την υπαγωγή του στη σχετική διαδικασία  αποδεχόμενος την επιβολή ποινής με αίτηση που επισυνάπτει στις ανωμοτί εξηγήσεις του ή στην απολογία του, ο εισαγγελέας καλεί  με επίδοση κλήσης τουλ. προ 10 ημερών  τον ύποπτο ή κατηγορούμενο να εμφανιστεί ενώπιόν του ο ίδιος ή με συνήγορο σε συγκεκριμένη ημερομηνία  (πλην των περιπτώσεων της διαδικασίας των άρθρων 417 επ. ΚΠΔ  που η διαδικασία ποινικής συνδιαλλαγής διενεργείται αμέσως αλλά προαιρετικά) για ποινική συνδιαλλαγή  ειδοποιώντας (με κάθε μέσο) κατά την κρίση του και το όποιο δικαιούμενο σύμφωνα με το άρθρο 63ΚΠΔ πρόσωπο έχει υποβάλλει παραδεκτή και νόμω βάσιμη δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής κατά την υποβολή της έγκλησης ή την προδικασία και το οποίο δύναται μέχρι την έναρξη της διαδικασίας ποινικής συνδιαλλαγής να καταθέσει σχετικό υπόμνημα.
                 2.Κατά την διαδικασία ποινικής συνδιαλλαγής ο εισαγγελέας αφού λάβει υπόψιν τα στοιχεία της δικογραφίας, το τυχόν κατατεθέν υπόμνημα του πολιτικώς ενάγοντος και αφού ακούσει τον κατηγορούμενο και το συνήγορό του προτείνει το ύψος της  ποινής. Σχετικά συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται και από τον κατηγορούμενο και τον συνήγορο που τυχόν παρέστη, στο οποίο αναγράφεται ο τελικός χαρακτηρισμός της πράξης για την οποία και ασκεί την ποινική δίωξη  (αν δεν έχει ήδη ασκηθεί κατά την προδικασία του άρθρου 243παρ.1 ΚΠΔ), η ποινή-κύρια και τυχόν παρεπόμενη  [και η συνολική σε περίπτωση συρροής περισσοτέρων εγκλημάτων(άρθρο 94 ΠΚ) ], τα μέτρα ασφαλείας (η τύχη των κατασχεθέντων πειστηρίων), η αναστολή της ποινής(άρθρο 99 ΠΚ), η μετατροπή της ποινής περιλαμβάνουσα και τον τρόπο  καταβολής του ποσού της μετατροπής (άρθρο 82 παρ.1,4 ΠΚ) . Το πρακτικό επικυρώνεται σε δημόσια συνεδρίαση από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο εντός προθεσμίας 60 ημερών από τη σύνταξή του, το οποίο αν κρίνει διαφορετικά και με ειδική αιτιολογία ακυρώνει το πρακτικό και διαβιβάζει τη δικογραφία στον αρμόδιο Εισαγγελέα ο οποίος εισάγει τη δικογραφία στο ακροατήριο του αρμοδίου δικαστηρίου ή  ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπει το άρθρο 120 παρ.3 εδ.γ’ΚΠΔ χωρίς να δύναται να επαναλάβει τη διαδικασία διαμεσολάβησης. Το επικυρωθέν  με βάση την ως άνω διαδικασία πρακτικό συνδιαλλαγής έχει από την επίδοσή  του ισχύ απόφασης αμετακλήτου σύμφωνα με το άρθρο 546 παρ. 2 ΚΠΔ και εκτελεστής σύμφωνα με τα άρθρα 549 επ. ΚΠΔ.
                  3.Το ύψος της ποινής που προτείνεται καθορίζεται με βάση την απαξία της πράξης, τις συνθήκες τέλεσής της, το είδος της υπαιτιότητας και τους οικονομικούς όρους του δράστη και δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του ανώτατου ορίου της προβλεπόμενης στο νόμο φυλάκισης ή χρηματικής ποινής. Αν στο νόμο προβλέπεται σωρευτικά χρηματική ποινή και φυλάκιση προτείνεται μόνο φυλάκιση. Ποινική συνδιαλλαγή χωρεί συνολικά (στα πλαίσια του σχηματισμού συνολικής ποινής) και σε περίπτωση συρροής και πλημμελημάτων που το πλαίσιο ποινής τους είναι κατώτερο των ορίων της παρ.1  (τουλ.τριών μηνών) με αυτά που εμπίπτουν στην ανωτέρω διάταξη. Σε περίπτωση δε συμμετοχής η υπαγωγή στη διαδικασία της ποινικής συνδιαλλαγής γίνεται αυτοτελώς για κάθε δράστη εκτός αν ο Εισαγγελέας κρίνει ότι για λόγους συνάφειας (άρθρο 128 επ.ΚΠΔ) η δικογραφία πρέπει να κριθεί ενιαία οπότε και δύναται να απορρίψει επιμέρους αιτήματα συμμετόχων για την υπαγωγή τους στη διαδικασία ποινικής συνδιαλλαγής.
                   4. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν επιτευχθεί η ποινική συνδιαλλαγή, η διαδικασία συνεχίζεται κανονικά.
                   5.Η διαδικασία της ποινικής συνδιαλλαγής δεν τυγχάνει εφαρμογής επί πλημμελημάτων που διαπράττονται από ανηλίκους ή πρόσωπα ειδικής δωσιδικίας του άρθρου 111  ΚΠΔ.

2 σχόλια:

  1. Πολύ σωστή η πρόταση ποινική διαμεσολάβηση να πραγματοποιείται μόνο μετά την περάτωση της προκαταρκτικής εξέτασης. Διαφορετικά ποτέ δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή από οποιονδήποτε εγκαλούμενο/μηνυόμενο.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Θεωρώ ότι η εκ των προτέρων ομολογία του δράστη δεν συνάδει με τον θεσμό της συνδιαλλαγής .

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"