Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2016

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΩΣ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 2016-2017 - ΦΕΚ B 3652/2016

ΦΕΚ B 3652/2016 

Αριθμ. α πόφ. ΦΓ10/69494 (6)
Τροποποίηση της ΦΓ10/60899/16.9.2016 (ΦΕΚ
Β’3047/ 23.9.2016) απόφασης της Προέδρου του
Ελεγκτικού Συνεδρίου «Περί συγκροτήσεως των
Κλιμακίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δι-

καστικό έτος 2016 - 2017».
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 1 και 3, 8 παρ. 3, 32
παρ. 1 και 5, 35 και 36 του Ν. 4129/2013 «Κύρωση του
Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» (ΦΕΚ Α’ 52),
όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 8 του Ν. 2741/1999, 2 του
Ν. 3060/2002 και 57 παρ.1 του Ν. 3659/2008.
3. Τις 48208/1965 (ΦΕΚ Β’ 274), 7818/1979 (ΦΕΚ Β’
420), 5152/1982 (ΦΕΚ Β’ 109), 18621/1990 (ΦΕΚ Β’ 628),
9627/1991 (ΦΕΚ Β’ 366), ΦΓ8/22401/1996 (ΦΕΚ Β’ 1154),
ΦΓ8/16805/1999 (ΦΕΚ Β’ 1970) και ΦΓ10/64369/23.9.2014
(ΦΕΚ Β’ 2552) αποφάσεις της Ολομέλειας περί συστάσεως
και αρμοδιοτήτων των Κλιμακίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 5 της ΦΓ8/65456/
24.9.2014 απόφασης της Ολομέλειας «Κανονισμός Λει-
τουργίας Ελεγκτικού Συνεδρίου» (ΦΕΚ Β’ 3139/ 21.11.2014).
5. Τα πρακτικά της 2ης/29.6.2016 Συνεδρίασης της
Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (σε Συμβούλιο).
6. Το από 17.10.2016 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ Γ’
1050/18.10.2016), σύμφωνα με το οποίο ο Σύμβουλος
του Ελεγκτικού Συνεδρίου Κωνσταντίνος Κωστόπουλος
έχει προαχθεί στο βαθμό του Αντιπροέδρου του Ελεγκτι-
κού Συνεδρίου. Και
7. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την ΦΓ10/60899/16.9.2016 (ΦΕΚ Β’
3047/23.9.2016) απόφασή μας «Περί συγκροτήσεως των
Κλιμακίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δικαστικό
έτος 2016 - 2017» για το υπόλοιπο του δικαστικού έτους
2016 -2017, ήτοι μέχρι 15.9.2017, ως εξής:
Ορίζουμε:
Πρόεδρο του Α’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
το Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου Γεώργιο Βοΐλη,
αντί του Συμβούλου και ήδη Αντιπροέδρου Κωνσταντί-
νου Κωστόπουλου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2016
Η Πρόεδρος
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ


Αριθμ. απόφ. ΦΓ10/69491 (7)
Τροποποίηση της 2/29.6.2016 (ΦΕΚ Β’3047/
23.9.2016) απόφασης της Ολομέλειας του Ελε-
γκτικού Συνεδρίου (σε Συμβούλιο) «Περί συγκρο-
τήσεως των Τμημάτων του Ελεγκτικού Συνεδρί-
ου για το δικαστικό έτος 2016 - 2017».
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 8 του Ν. 4129/2013
«Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
(ΦΕΚ Α’ 52).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 4 του Ν. 1756/1988,
5 και 20 του Ν. 2172/1993, 16 παρ. 1 του Ν. 2331/1995
και 3 του Ν. 3346/2005.
3. Τις ΦΓ8/15686/8.7.2002 (ΦΕΚ Β’ 1242/23.9.2002),
ΦΓ8/22431/6.10.2004 (ΦΕΚ Β’ 1620/1.11.2004) και
ΦΓ8/14572/16.3.2011 (ΦΕΚ Β’ 495/31.3.2011) αποφάσεις
της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 6 της ΦΓ8/
65456/24.9.2014 απόφασης της Ολομέλειας του Ελε-
γκτικού Συνεδρίου «Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτικού
Συνεδρίου» (ΦΕΚ Β’ 3139/21.11.2014).
5. Το από 17.10.2016 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ Γ’
1050/18.10.2016), σύμφωνα με το οποίο ο Σύμβουλος
του Ελεγκτικού Συνεδρίου Κωνσταντίνος Κωστόπουλος
έχει προαχθεί στο βαθμό του Αντιπροέδρου του Ελεγκτι-
κού Συνεδρίου.
6. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την 2/29.6.2016 (ΦΕΚ Β’ 3047/
23.9.2016) απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συ-
νεδρίου (σε Συμβούλιο) για το υπόλοιπο του δικαστικού
έτους 2016 - 2017, ως εξής:
Τοποθετούμε τις Συμβούλους του Ελεγκτικού Συνεδρί-
ου Κωνσταντίνα Ζώη και Βιργινία Σκεύη στο Τμήμα Μεί-
ζονος - Επταμελούς Σύνθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
ως τακτικό και αναπληρωματικό μέλος, αντίστοιχα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2016
Η Πρόεδρος
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"