Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ - ΦΕΚ Γ 1206/2016

ΦΕΚ Γ 1206/2016 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Με Προεδρικό διάταγμα της 21ης Νοεμβρίου 2016,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα άρθρα 49, 51, 52 και 78
του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης
Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988,
Α΄ 35), τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 της πα-
ραγράφου Δ΄ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α΄ 94)
«Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας»,
όπως ισχύουν, και τις αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστι-
κού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης με
αριθμούς 121, 123, 125, 127, 128 και 129/2016:
Α. Αποσπάται στην Εισαγγελία Εφετών Ευβοίας, ο
αντεισαγγελέας εφετών Αθηνών Δημήτριος Ζημιανί-
της του Γεωργίου, για έξι (6) μήνες, για υπηρεσιακούς
λόγους, με δαπάνες του δημοσίου, (αριθμ. απόφ. Διεύ-
θυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείου Δικαιοσύ-
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 86836/
16-11-2016 ΑΔΑ: ΨΠ1ΔΩ-04Η και 81656/21-11-2016
ΑΔΑ: Ω64ΛΩ-Α1Χ).
Β. Αποσπάται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Γυθείου,
η εισαγγελέας πρωτοδικών Αθηνών Ευθυμία Σωτηρο-
πούλου του Ζήση, για έξι (6) μήνες, για υπηρεσιακούς
λόγους, με δαπάνες του δημοσίου, (αριθμ. απόφ. Διεύ-
θυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείου Δικαιοσύ-
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 73943/
11-11-2016 ΑΔΑ: 6ΦΚΝΩ-ΠΩΛ)
Γ. Αποσπάται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αλεξαν-
δρούπολης, η αντεισαγγελέας πρωτοδικών Θεσσαλο-
νίκης Γεωργία Τόλιου του Χρήστου, για έξι (6) μήνες, για
υπηρεσιακούς λόγους, με δαπάνες του δημοσίου, (αριθμ.
απόφ. Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργεί-
ου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων: 86839/16-11-2016 ΑΔΑ: 73ΦΠΩ-Α5Β και 81656/
21-11-2016 ΑΔΑ: Ω64ΛΩ-Α1Χ).
Δ. Αποσπάται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας,
η αντεισαγγελέας πρωτοδικών Λαμίας Όλγα Ζαφειρί-
δου του Γεωργίου, για ένα (1) έτος, για υπηρεσιακούς
λόγους, με δαπάνες του δημοσίου, (αριθμ. απόφ. Διεύ-
θυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείου Δικαιοσύ-
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 86838/
16-11-2016 ΑΔΑ: 7ΜΖ5Ω-6ΝΠ και 81656/21-11-2016
ΑΔΑ: Ω64ΛΩ-Α1Χ).
Ε. Αποσπάται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Μυτιλήνης,
η εισαγγελέας πρωτοδικών Αθηνών Αλεξάνδρα Κοσμά
του Ανδρέα, για έξι (6) μήνες, για υπηρεσιακούς λόγους,
με δαπάνες του δημοσίου, (αριθμ. απόφ. Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 73943Α/
11-11-2016 ΑΔΑ: 7ΤΛ1Ω-Ψ6Ε).
ΣΤ. Αποσπάται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χανί-
ων, η αντεισαγγελέας πρωτοδικών Λασιθίου Ροζίνα
Πολυχρονάκη του Βασιλείου, για έξι (6) μήνες, για υπη-
ρεσιακούς λόγους, με δαπάνες του δημοσίου, (αριθμ.
απόφ. Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των: 86837/16-11-2016 ΑΔΑ: Ω92ΧΩ-Π9Δ και 81656/
21-11-2016 ΑΔΑ: Ω64ΛΩ-Α1Χ) .
Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"