Κυριακή, 28 Μαΐου 2017

Ερμηνευτική ανακοίνωση σχετικά με την οδηγία σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας

(2017/C 165/01)
ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ
I.
Εισαγωγή4
Α.
Ανταπόκριση στις προκλήσεις της μεταβαλλόμενης οργάνωσης της εργασίας4
Β.
Πλούσια νομολογία και διαδικασία εμπεριστατωμένης επανεξέτασης5
Γ.
Ανανεωμένη δέσμευση για στήριξη της σαφήνειας και ασφάλειας του δικαίου6
Δ.
Επισκόπηση των κύριων διατάξεων7
II.
Νομική βάση και σκοπός της οδηγίας8
III.
Πεδίο εφαρμογής της οδηγίας9
Α.
Προσωπικό πεδίο εφαρμογής9
1.
Εφαρμογή των διατάξεων της οδηγίας σε «εργαζομένους»9
2.
Εφαρμογή της οδηγίας σε περίπτωση παράλληλων συμβάσεων10
Β.
Καθ' ύλην πεδίο εφαρμογής — τομείς τους οποίους αφορά η οδηγία11
1.
Αρχή: η οδηγία εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς11
2.
Παρέκκλιση: εξαίρεση σε εξαιρετικές περιπτώσεις12
3.
Ναυτικοί12
4.
Τομείς και εργαζόμενοι που υπάγονται σε ειδική νομοθεσία13
Γ.
Πεδίο εφαρμογής των διατάξεων14
1.
Τι καλύπτεται (ή δεν καλύπτεται);14
2.
Ελάχιστες διατάξεις14
3.
Ρήτρα μη υποβάθμισης15
IV.
Ορισμοί16
Α.
Χρόνος εργασίας και περίοδοι ανάπαυσης16
1.
Ορισμός του χρόνου εργασίας και των περιόδων ανάπαυσης16
2.
Εφαρμογή του ορισμού της οδηγίας σε ειδικές χρονικές περιόδους18
Β.
Νυχτερινή περίοδος και εργαζόμενος τη νύχτα20
Γ.
Εργασία κατά βάρδιες και εργαζόμενος σε βάρδιες21
Δ.
Μετακινούμενος εργαζόμενος21
Ε.
Δραστηριότητα ανοικτής θάλασσας22
ΣΤ.
Επαρκής χρόνος ανάπαυσης22
V.
Ελάχιστες περίοδοι ανάπαυσης23
Α.
Ημερήσια ανάπαυση23
Β.
Διαλείμματα24
1.
Διάρκεια του διαλείμματος24
2.
Χρόνος του διαλείμματος24
3.
Προϋποθέσεις του διαλείμματος24
4.
Υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον αφορά τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο25
Γ.
Εβδομαδιαία ανάπαυση25
1.
Ελάχιστη περίοδος 35 ωρών συνεχούς ανάπαυσης25
2.
Περίοδος ανάπαυσης ανά περίοδο επτά ημερών («εβδομαδιαία ανάπαυση»)26
3.
Εβδομαδιαία ανάπαυση σε περίοδο αναφοράς 14 ημερών26
4.
Βραχύτερη περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης σε ορισμένες περιπτώσεις26
VI.
Μέγιστη εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας27
Α.
Μέγιστη εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας27
1.
Ποιος χρόνος πρέπει να υπολογίζεται για τη μέγιστη εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας27
2.
Μέγιστη διάρκεια καθορισμένη σε 48 ώρες28
3.
Ανεπιφύλακτη μέγιστη διάρκεια28
Β.
Μέγιστη διάρκεια η οποία μπορεί να υπολογίζεται ως μέσος όρος28
1.
Ποια είναι η διάρκεια της περιόδου αναφοράς;28
2.
Ποια στοιχεία δεν συμπεριλαμβάνονται στην περίοδο αναφοράς28
3.
Ποια στοιχεία μπορούν να συμπεριλαμβάνονται στην περίοδο αναφοράς29
Γ.
Διάταξη με άμεσο αποτέλεσμα29
VII.
Ετήσια άδεια μετ' αποδοχών30
Α.
Το δικαίωμα όλων των εργαζομένων σε ετήσια άδεια μετ' αποδοχών30
1.
Ελάχιστη ετήσια άδεια μετ' αποδοχών τεσσάρων εβδομάδων31
2.
Ελάχιστη άδεια για όλους τους εργαζομένους, χωρίς προϋποθέσεις31
3.
Καταβολή αποδοχών κατά την ετήσια άδεια33
4.
Άμεσο αποτέλεσμα του δικαιώματος σε ετήσια άδεια μετ' αποδοχών33
Β.
Δικαίωμα χρηματικής αποζημίωσης αντί ετήσιας άδειας μετ' αποδοχών34
1.
Το δικαίωμα σε χρηματική αποζημίωση34
2.
Το ύψος της χρηματικής αποζημίωσης35
3.
Δικαίωμα πρόσθετης άδειας35
Γ.
Αλληλεπίδραση μεταξύ ετήσιας άδειας μετ' αποδοχών και άλλων μορφών άδειας35
1.
Άδεια μητρότητας36
2.
Γονική άδεια και άλλες μορφές άδειας που προστατεύονται από το δίκαιο της ΕΕ36
3.
Άδεια ασθενείας36
4.
Άλλες μορφές άδειας σε εθνικό επίπεδο37
VIII.
Νυχτερινή εργασία, εργασία κατά βάρδιες και ρυθμός εργασίας38
Α.
Η διάρκεια της νυχτερινής εργασίας38
1.
Το μέσο όριο της νυχτερινής εργασίας38
2.
Μέγιστο όριο για τη νυχτερινή εργασία που ενέχει ιδιαίτερους κινδύνους ή σημαντική σωματική ή πνευματική ένταση39
Β.
Ιατρικές εξετάσεις και μετάθεση των εργαζομένων τη νύχτα σε θέση ημερήσιας εργασίας40
1.
Το δικαίωμα των εργαζομένων τη νύχτα σε ιατρικές εξετάσεις40
2.
Μετάθεση των εργαζομένων τη νύχτα σε θέση ημερήσιας εργασίας για λόγους υγείας41
Γ.
Εγγυήσεις για νυχτερινή εργασία41
Δ.
Ενημέρωση σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται εργαζόμενοι τη νύχτα τακτικά42
Ε.
Προστασία της ασφάλειας και της υγείας42
ΣΤ.
Ρυθμός εργασίας43
IX.
Παρεκκλίσεις43
Α.
Η παρέκκλιση για τους «αυτόνομους εργαζομένους»44
1.
Το πεδίο εφαρμογής της παρέκκλισης για τους «αυτόνομους εργαζόμενους»44
2.
Οι συνέπειες της παρέκκλισης για τους «αυτόνομους εργαζόμενους»45
Β.
Παρεκκλίσεις που απαιτούν τη χορήγηση ισοδύναμης αντισταθμιστικής ανάπαυσης ή κατάλληλης προστασίας46
1.
Η παρέκκλιση για «ορισμένες δραστηριότητες» βάσει του άρθρου 17 παράγραφος 346
2.
Η παρέκκλιση για την εργασία κατά βάρδιες και την τμηματική εργασία48
3.
Η παρέκκλιση για όλους τους τομείς με συλλογική σύμβαση48
4.
Η απαίτηση χορήγησης ισοδύναμης αντισταθμιστικής ανάπαυσης ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατάλληλης προστασίας49
5.
Παρεκκλίσεις από τις περιόδους αναφοράς52
Γ.
Η «εθελούσια εξαίρεση» από τη μέγιστη εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας52
1.
Απαίτηση μεταφοράς της διάταξης στο εθνικό δίκαιο53
2.
Οι τιθέμενες προϋποθέσεις53
3.
Συνέπειες της «εθελούσιας εξαίρεσης»54
Δ.
Ειδική παρέκκλιση για τους μετακινούμενους εργαζομένους και τη δραστηριότητα ανοικτής θάλασσας55
1.
Μετακινούμενοι εργαζόμενοι56
2.
Εργαζόμενοι που εκτελούν δραστηριότητα ανοικτής θάλασσας56
Ε.
Ειδική παρέκκλιση για εργαζομένους σε αλιευτικά ποντοπόρα πλοία56
X.
Συμπέρασμα58

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"